Forskningsprogram 2020–2022

Vår vision:

Effektfull forskningsbaserad kunskap för utvecklingen av den sociala tryggheten och hälsotryggheten

  • Vi bedriver aktuell, tvärvetenskaplig forskning om nationellt och globalt viktiga teman.
  • Vi känner FPA:s kunder och informationsresurser.
  • Vi är en kreativ och snabb samarbetspartner och kommunikatör.

FPA:s forskningsenhet är en nytänkande och samarbetsvillig forskningsgemenskap

Våra värderingar är tillförlitlighet, effektfullhet och förmågan att samarbeta. Vi bedriver en oberoende, tvärvetenskaplig forskning av hög vetenskaplig kvalité och deltar i den samhälleliga diskussionen.

 

Vi söker svar på aktuella frågor

Grunden för vårt forskningsprogram utgörs av de traditionella och starka kompetensområdena inom FPA:s forskning, dvs. av den sociala tryggheten och hälsotryggheten. Utöver att vi bedriver långsiktiga projekt producerar och tolkar vi också vid behov snabbt vetenskaplig information för att tillgodose de aktuella kunskapsbehoven i samhället, såsom t.ex. i fråga om coronaepidemins följder. Med forskningen stöder vi FPA:s nya strategi där kunden står i fokus. Vår forskning och sakkunskap stöder reformerna av social- och hälsovården samt arbetet i den kommitté som bereder totalreformen av den sociala tryggheten.

Vi analyserar mångsidiga materialsamlingar ur ett helhetsperspektiv

I första hand använder vi oss av uppgifter ur FPA:s förmånsregister som vi även kombinerar med andra registermaterial. Därutöver samlar vi in enkät- och intervjumaterial. Vi strävar efter att hitta innovativa angreppssätt med hjälp av nya metoder. Vi satsar på analys av allt mer omfattande och mångsidiga materialsamlingar, vilket hjälper oss att förstå den helhet som kundernas förmåns- och servicesystem utgör. Under den period som forskningsprogrammet sträcker sig över samarbetar vi särskilt med kommunerna. Vi fortsätter det nära samarbetet med våra finländska och internationella forskningssamarbetspartner.

En hållbar och modern social trygghet och hälsotrygghet – vårt mål är en välmående individ och ett välmående samhälle

Syftet med alla våra projekt är att producera kunskap som stöder individens och samhällets välbefinnande. Med mer än 50 års erfarenhet producerar vi forskningsbaserad kunskap som kan användas i utvecklingen av ett jämlikt och rättvist samhälle samt en hållbar och modern social trygghet och hälsotrygghet. Vi producerar kunskap särskilt för främjandet av sysselsättningen och delaktigheten.

I vårt forskningsprogram beaktar vi megatrender, varav de mest centrala är t.ex. den demografiska förändringen, resursknappheten, den regionala särutvecklingen och städernas tillväxt. Även omvälvningen av arbete och teknologi, coronaepidemin, klimatförändringen och mångkulturalismen utmanar våra forskare att fördjupa sig i nya ämnesområden.

Forskningens prioriteringsområden

Vår forskning är indelad i prioriteringsområden inom vilka vi genomför såväl långsiktiga forskningsprojekt som snabba utredningar om aktuella frågor. En del av forskningstemana har koppling till mer än ett prioriteringsområde. Varje prioriteringsområde tar aktuella kunskapsbehov i beaktande, t.ex. coronaepidemins inverkan på vårt samhälle.

Försörjning

Vi undersöker hur försörjningen som helhet bygger på inkomster som fås av arbete, sociala förmåner och utgifter. Våra forskningsteman gäller systemet för tryggande av försörjningen och hur väl det fungerar i olika livssituationer. Särskilt producerar vår forskning kunskap som underlag för en reform av den sociala tryggheten och för främjande av sysselsättningen. Centrala teman är en utvärdering av försöket med basinkomst och forskning om utkomststöd och bostadsbidrag. Vi erbjuder forskningsbaserad kunskap som underlag för kommande reformer. Lagändringarnas följder uppskattas i förväg med hjälp av mikrosimulering.

Effektfulla tjänster

Vi stöder utvecklingen av förmåns- och servicesystemet genom att utvärdera och undersöka hur välfungerande den sociala tryggheten och hälsotryggheten är. Våra centrala forskningsteman är läkemedelsanvändning, läkemedelskostnader, problem vid läkemedelsbehandling, förskrivning av läkemedel och ersättningssystemet för läkemedel. Vi undersöker också rehabiliteringstjänsterna och rehabiliteringssystemet, reformen av ersättningssystemet för företagshälsovård samt hur väl studerandehälsovården fungerar. Ett nytt forskningstema för oss är Kanta-tjänsterna.

Arbets- och funktionsförmåga

Vi producerar kunskap om befolkningens arbets- och funktionsförmåga samt om tjänster med hjälp av vilka man kan inverka på dessa. Vi undersöker användningen av förmåner vid arbetsoförmåga och rehabilitering samt processerna i samband med arbetsoförmåga. Vi fördjupar oss också i hur rehabiliteringstjänster kan främja arbets- och funktionsförmågan samt förebygga och förkorta perioder med arbetsoförmåga och sjukfrånvaro. Med undersökningarna producerar vi kunskap som stöd för att öka deltagandet på arbetsmarknaden hos partiellt arbetsföra och andra grupper som kräver särskild uppmärksamhet.

Familjernas vardag

Vi producerar kunskap som stöd för familjeledighetsreformen och för framtida frågor inom familjepolitiken. Utnyttjandet av familjeledigheter är ett av våra centrala forskningsteman. Vi undersöker de långsiktiga effekterna av familjeledigheter och av olika slags lösningar gällande barnavård på mammors och pappors ställning på arbetsmarknaden samt på barnens och föräldrarnas hälsa och övriga välbefinnande. Vi granskar de utmaningar som hänför sig till de nuvarande förmånssystemen och till mångfalden inom familjerna. Bl.a. undersöker vi sammanjämkningen av barns växelvisa boende och förmånssystemet.

Barns och ungas välfärd

Vår forskning inriktar sig på barns och ungas hälsa, funktionsförmåga och försörjning samt på unga som lämnar skolan i förtid. Med forskning som riktar sig in på unga utreder vi hur effektiva tjänsterna för främjande av studie- och arbetsförmågan är. Därutöver undersöker vi  hur de allt mer flexibla möjligheterna att få tillgång till yrkesinriktad rehabilitering syns i de ungas utnyttjande av sjukdomsbaserade förmåner, förbättrade studiefärdigheter och möjligheter att komma in i arbetslivet. Vi deltar även i utvecklingen av dataanalys och modeller för maskininlärning med målet att identifiera risker för marginalisering hos unga.

Likabehandling och bemötande

Vi fördjupar oss i problem som gäller sådana kundgrupper som befinner sig i en sårbar ställning och undersöker kundernas rättigheter, likabehandling, bemötande och förmåga att sköta ärenden. Vi utvärderar hela den samhälleliga utvecklingen och granskar nationella och internationella utmaningar, i vilka även den globala hållbarhetskrisen ingår. Vi granskar dessa teman med utgångspunkt i FPA:s verksamhetsmiljö, systemet för social trygghet, kunderna och skötseln av ärenden. Den regionala särutvecklingen och jämlikhetsproblem som förorsakas av övergången till digitala tjänster är också viktiga forskningsteman för oss.