Exempel på hur index räknas ut

Kommunen Idensalmi som exempel

Sjuklighetsindexet grundar sig på tre statistik- och registervariabler:

  • andelen avlidna av befolkningen
  • den andel av befolkningen i åldern 16–64 år som får sjuk- eller invalidpension
  • den andel av befolkningen som har rätt till specialersättningsgilla läkemedel.

Under ett år avlider omkring en procent av hela landets befolkning. I små kommuner kan andelen avlidna variera rätt mycket från år till år, även om dödligheten i ett långt perspektiv är stabil. Därför grundar sig uträkningen av indexet på medelvärdet för tre år som följer på varandra, i detta fall åren 2009–2011.

De två övriga variablerna bygger på registerdatabaser, som ändras relativt litet per år. Också i de små kommunerna förekommer det tillräckligt många fall, så man kan använda det senaste tillgängliga statistikåret för dem. När indexen räknades fram var den färskaste statistiken från år 2011.

Dödlighet

Dödlighetstalet får man genom att räkna ut andelen avlidna i procent av områdets folkmängd.

Av Idensalmis befolkning dog åren 2009–2011 i medeltal 235,67 personer per år. Medeltalet av Idensalmis genomsnittliga folkmängd per år var 22 176 personer under denna tid. Dödligheten var således 100 x 235,67 : 22 176, det vill säga 1,0627 %.

Under åren 2009–2011 dog i genomsnitt 48 251 personer per år i hela landet. I relation till befolkningsunderlaget för samma tid blev dödlighetsindexet för hela landet 0,93930 %.

Dödlighetsindexet för Idensalmi blev således 100 x 1,0627 : 0,93930 = 113,1.

Arbetsoförmåga

År 2011 hade 1 406 av Idensalmis invånare pension på grund av arbetsoförmåga (antingen beviljad av arbetspensionssystemet eller av FPA). I relation till antalet personer i arbetsför ålder (14 042) var den andel som hade invalid- eller sjukpension 10,013 %.

Av hela landets befolkning hade 253 483 personer invalid- eller sjukpension, vilket i relation till befolkningen i arbetsför ålder (3 470 893 personer) var 7,3031 %.

Indexet för Idensalmi gällande arbetsoförmåga var således 100 x 10,013 : 7,3031 = 137,1.

Rätt till läkemedelsersättning

Vid slutet av 2011 hade 7 041 Idensalmibor någon ersättningsrätt gällande läkemedel eller rätt till kostersättning. I relation till antalet invånare i kommunen det året (22 160 personer) utgjorde den andel av befolkningen som var berättigad till dessa ersättningar 31,773 %.

I hela landet var motsvarande siffror 100 x 1 313 954 : 5 401 338, det vill säga 24,326 % av befolkningen hade vid årets slut någon ersättningsrätt gällande läkemedel eller rätt till kostersättning.

I Idensalmi var alltså det index som beskriver förekomsten av långtidssjukdomar och som grundar sig på den andel som har rätt till ersättning 100 x 31,773 :  24,326 = 130,6.

Sjuklighetsindex

Det allmänna indexet beräknas som det oviktade medelvärdet av de tre delindexen, vilket betyder att det icke standardiserade sjuklighetsindexet för Idensalmi år 2011 var (113,1 + 137,1 + 130,6) : 3 det vill säga 126,9.

Ålders- och könsstandardiserat index

Genom ålders- och könsstandardisering kan man beakta befolkningens åldersstruktur, som varierar mycket från område till område. Det standardiserade indexet visar t.ex. vilket sjuklighetsindexet i Idensalmi skulle vara om kommunens åldersstruktur var likadan som när det gäller jämförelseobjektet, det vill säga hela landet. Det ålders- och könsstandardiserade sjuklighetsindexet är utgångspunkten för fortsatta undersökningar: med dess hjälp får man reda på hur stor del av sjukligheten som måste förklaras med andra orsaker än variationer i ålders- och könsstrukturen.

I hälsobarometern har sjuklighetsindexet standardiserats genom direkt standardisering. Landets befolkning i åldern 0–84 år har delats upp enligt kön och i åldersklasser som omfattar fem år. Till den äldsta klassen hör personer som är 85 år eller äldre. Vid uträkningen av ett ålders- och könsstandardiserat index viktas regionvis antalet avlidna, arbetsoförmögna och personer med rätt till ersättning för vissa läkemedel i enlighet med ålderstrukturen för hela landet. Som standardbefolkning används hela landets befolkning, när det gäller indexet för arbetsoförmåga används personer i åldern 16–64 år.

Exempelindexen i Hälsobarometern (Idensalmi 2011)