Behovet av förmåner för arbetslösa har stabiliserat sig på en hög nivå

I Finland kan en arbetslös få arbetslöshetsförmåner för att trygga sin försörjning. Arbetslöshetskassorna betalar inkomstrelaterad dagpenning, FPA betalar grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd. Till förmånerna vid arbetslöshet hör också rörlighetsunderstöd och alterneringsersättning. 

Antalet arbetslösa och utgifterna för arbetslöshetsförmånerna har stabiliserat sig på en hög nivå jämfört med tiden före den ekonomiska recessionen i början av 1990-talet. Arbetslöshetsgraden i Finland har under 2000-talet varierat ungefär mellan 5 och 12 %.

År 2017 minskade utgifterna för arbetslöshetsförmåner med 10 %. Arbetslöshetskassorna och FPA betalade 2017 ut sammanlagt 4,5 miljarder euro i arbetslöshetsförmåner, vilket var närmare 500 miljoner euro mindre än 2016. Mest minskade utgifterna för inkomstrelaterad dagpenning. 

De minskade utgifterna för arbetslöshetsförmåner förklaras av att sysselsättningen förbättrades under loppet av 2017.

FPA betalade likväl ut mer än två gånger mer i arbetslöshetsförmåner 2017 än 2008, innan den ekonomiska nedgången började, och mer än nio gånger mer än 1990.

År 2019 hade 299 900 personer inkomstrelaterad dagpenning. Grunddagpenning från FPA betalades till 72 700 personer och arbetsmarknadsstöd till 309 100 personer. Både antalet mottagare av inkomstrelaterad dagpenning och antalet mottagare av grunddagpenning minskade med 11 % jämfört med året innan. Antalet mottagare av arbetsmarknadsstöd ökade å sin sida med 1 %.
Den genomsnittliga inkomstrelaterade dagpenningen var 63,77 euro per dag år 2017 (1 371 euro i månaden). Grunddagpenningen var i medeltal 32,01 euro/dag (688 euro/månad) och arbetsmarknadsstödet 35,35 euro/dag (760 euro/månad). 

Aktiveringsmodellen har lett till sänkt arbetslöshetsförmån för varannan arbetslös

Den aktiveringsmodell för arbetslösa som började tillämpas vid ingången av 2018 leder till en sänkning av arbetslöshetsförmånerna för de arbetslösa som inte uppfyller kravet på aktivitet. 

Av de arbetslösa som får arbetslöshetsförmåner från FPA, och vilkas uppgifter om aktivitet FPA granskat, uppfyllde 52 % kravet på aktivitet under början av året (1.1–1.4.2018). Aktiveringsmodellen ledde alltså till en sänkning av arbetslöshetsförmånerna under början av året för ungefär hälften av de personer som omfattas av aktiveringsmodellen och som har arbetslöshetsförmåner från FPA. 

De flesta som fick sänkt förmånsbelopp var män och äldre arbetslösa.

En nyfödd finländare kan räkna med att vara arbetslös i 5 år

Finländarnas förväntade tid i arbetslivet förkortades betydligt under depressionen på 1990-talet: från 32 till 26 år. En finländare som fötts 2016 kan enligt beräkningar förvänta sig att tillbringa 31 år i arbete under sitt liv och att vara arbetslös i 4,9 år. 

Enligt beräkningar kommer kvinnor som är födda på 2010-talet att ha arbetskarriärer som är närmare två år längre än männens.

Ett mer sporrande system?

Det finländska trygghetssystemet vid arbetslöshet grundar sig på tanken att sysselsättningsgraden är hög och perioderna av arbetslöshet korta. Numera motsvarar detta dock inte alltid verkligheten. Trygghetssystemet vid arbetslöshet uppmuntrar inte heller alltid ekonomiskt till arbete: en arbetslös persons inkomster ökar inte nödvändigtvis, även om personen hittar ett arbete, eftersom till exempel beloppet av de sociala förmånerna då kan minska.

Man har också velat reformera trygghetssystemet vid arbetslöshet så att det ska bli mer sporrande än nu. Vid sidan av den aktivitetsmodell som infördes 2018 genomförs ett försök med basinkomst, som ska ge information som stöd för reformarbetet. Försökets effekter på deltagarnas sysselsättning undersöks efter att försöket har avslutats vid utgången av 2018.

Meddelanden

Statistik

Studier

På forskningsbloggen

Forskningsprojekt

Kontaktinformation

  • Forskare Viveka Tschamurov, tfn 020 634 1905
  • Statistikplanerare Sami Tuori, tfn 020 634 1887 
  • Chefsplanerare Heidi Kemppinen, tfn 020 634 1307

E-post: fornamn.efternamn@fpa.fi

Läs mer

fpa.fi/utan-arbete