Läkemedelsutbyte och referensprissystemet

Systemet med läkemedelsutbyte kompletterades 1.4.2009 med ett referensprissystem för läkemedel. Samtidigt utökades utbudet av utbytbara läkemedel. Referensprissystemet innebär att den ersättning FPA betalar för de läkemedel som omfattas av systemet betalas högst utifrån referenspriset och en kund som motsätter sig att ett läkemedel byts ut själv måste betala hela den andel av läkemedlets pris som överskrider referenspriset. Om läkaren förbjuder utbyte av ett läkemedel eller det inte går att få ett läkemedel som följer referenspriset får patienten ersättning utifrån det fulla priset på läkemedlet.

Referensprissystemet innebär att preparat som innehåller samma läkemedelssubstans, som är likvärdiga till sin sammansättning och som säljs i förpackningar som till sin storlek motsvarar varandra hör till samma referensprisgrupp. Referensprisgrupperna baserar sig på den förteckning över sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat som underhålls av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Referenspriset för en grupp räknas ut så att man lägger 0,50 euro till priset för det förmånligaste preparatet i gruppen. Läkemedelsprisnämnden fastställer referenspriserna för varje kvartal.

De kostnadsinbesparingar som uppkommer genom läkemedelsutbytet och referensprissystemet beror på bytet av läkemedel och den ökade konkurrensen mellan läkemedelsföretagen. De siffror om inbesparingar som presenteras på FPA:s webbsidor gäller de inbesparingar som uppkommit genom läkemedelsutbyte.  Siffrorna har beräknats på samma sätt som de tidigare inbesparingarna under den tid läkemedelsutbytet tillämpats, d.v.s. genom att jämföra kostnaderna för det preparat läkaren förskrivit med kostnaderna för det preparat som lämnats ut till kunden.

Närmare information