Överföringen av det grundläggande utkomststödet till FPA

FPA övertog skötseln av det grundläggande utkomststödet i början av år 2017. Syftet med reformen är att förenkla utkomststödssystemet, minska kundernas behov av att vända sig till olika myndigheter, öka jämlikheten mellan dem som ansöker om stöd och effektivera användningen av personalresurserna. 

Riksdagen förutsätter att man följer med och utvärderar reformens effekter. 

  • Hur utvecklas antalet utkomststödsklienter?
  • Sker det några förändringar i kostnaderna för stödet?
  • Stödjer reformen stödets karaktär som en temporär ekonomisk förmån som främjar klientens förmåga att klara sig på egen hand och förebygger utslagning?

Information om verkningarna av överföringen till FPA och om det nya utkomststödssystemet

Forskningen kring överföringen av det grundläggande utkomststödet till FPA koncentreras å ena sidan på verkningarna av överföringen och å andra sidan på olika aspekter av hur det nya utkomststödsstystemet fungerar. 

  • För det första betraktelsesättet krävs information om situationen före och efter samt ett utvärderande forskningsgrepp. 
  • Det andra betraktelsesättet koncentrerar sig på en granskning av FPA:s verksamhet inom ramen för det nya utkomststödssystemet när överföringen redan har genomförts. 

Den helhet som de båda delstudierna utgör ger information som kan utnyttjas då man utvecklar utkomststödssystemet och FPA:s egen verksamhet. Delstudierna genomförs av FPA:s forskningsgrupp i samarbete med andra enheter vid FPA och andra forskningsorganisationer.

Vad undersöker vi

Ansvarig forskare för det forskningsprojekt som fokuserar på överföringen av det grundläggande utkomststödet till FPA är ledande forskare Minna Ylikännö. Förutom henne medverkar specialforskare Markku Laatu, specialforskare Antti Veilahti samt forskarna Hanna-Mari Heinonen, Tuija Korpela och Simo Raittila i projektet.

Projektet undersöker med hjälp av olika slags material kundernas erfarenheter av det nya systemets funktionalitet, det arbete som utförs vid FPA med anknytning till utkomststödet, och i ett vidare perspektiv vilka effekter överföringen av det grundläggande utkomststödet har på det sociala trygghetssystemets funktionalitet.  

Bättre forskning med hjälp av bättre material

Statistikföringen av det grundläggande utkomststödet har förbättrats och den mängd information som uppkommer i anslutning till ansöknings- och betalningsprocessen möjliggör en mångsidigare och noggrannare registerforskning. Det pågår ett flertal studier som utnyttjar registerinformation:

  • Hur personer som har grundläggande utkomststöd, men inte primära förmåner, övergår till primära förmåner (Tuija Korpela och Simo Raittila)
  • Beslut om sänkning av det grundläggande utkomststödets grunddel (Antti Veilahti)
  • Ensamförsörjare som mottagare av utkomststöd (Minna Ylikännö)
  • Pensionstagare som mottagare av utkomststöd (Minna Ylikännö)
  • Då förmåner som betalas av FPA och det grundläggande utkomststödet överlappar varandra (Tuija Korpela)

Forskningsmaterial har också samlats in med hjälp av enkäter och intervjuer. Markku Laatu och Hanna-Mari Heinonen studerade förberedelseprocessen inför överföringen samt de FPA-anställdas erfarenheter av och synpunkter på utkomststödsreformen. Material för forskningen har samlats in både i begynnelseskedet av överföringen och senare. Hanna-Mari Heinonen utnyttjar detta material i sin doktorandforskning med anknytning till utkomststödet.

Sommaren 2017 utreddes genom en telefonenkät kundernas första erfarenheter av överföringen av det grundläggande utkomststödet till FPA (Markku Laatu och Ilpo Airio). Genom en mera omfattande enkät som utfördes år 2018 och som var riktad till personer som fått ett förmånsbeslut utreddes separat vilka erfarenheter och önskemål de personer har som fått grundläggande utkomststöd när det gäller handläggningen av förmåner från FPA och utvecklandet av handläggningen (Markku Laatu och Hannu Mattila).

Resultaten av studierna har publicerats i olika publiceringsforum. Som bäst pågår ett bokprojekt, som innebär att man sammanställer artiklar av FPA:s och andra forskningsorganisationers forskare om överföringen av utkomststödet till FPA, det nya systemets funktionalitet och de framtida utmaningarna inom handläggningen av utkomststödet i en temabok som ska publiceras i FPA:s publikationsserie. Målsättningen är att utge boken i början av sommaren 2019.

Andra forskningsprojekt i anslutning till detta tema

Effekterna av överföringen av det grundläggande utkomststödet till FPA undersöks i ett forskningsprojekt om utkomststöd i Helsingfors på 2010-talet (Toimeentulotuki Helsingissä 2010-luvulla) för vilket man utnyttjar ett material som sammanställts av registeruppgifter från Helsingfors stad och FPA för åren 2011–2019. Projektet undersöker reformens inverkan på antalet sökande och personer som får stöd, ändringar i kundkretsen, erhållandet av andra förmåner, praxisen för beviljande och serviceprocessen. Materialet används dessutom för forskning i sambandet mellan erhållandet av utkomststöd och hälsorelaterade förmåner från FPA, före och efter överföringen av det grundläggande utkomststödet till FPA. I projektet medverkar tio forskare från FPA och det koordineras av Tuija Korpela.

FPA:s registeruppgifter gällande det grundläggande utkomststödet utnyttjas i ett projekt om utkomststöd och boendeutgifter (Toimeentulotuki ja asumiskustannukset) inom Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet. Projektet leds av Signe Jauhiainen, ledande forskare i nationalekonomi vid FPA, och Tuija Korpela och Minna Ylikännö från FPA medverkar. FPA samarbetar med Statens ekonomiska forskningscentral VATT och Helsingfors universitet i projektet.

Överföringen av det grundläggande utkomststödet till FPA analyseras likaså inom det omfattande forskningsprojektet TITA, i vilket forskare från FPA deltar (bl.a. Minna Ylikännö och Markku Laatu). Inom projektet samarbetar FPA med Åbo universitet, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet och Institutet för hälsa och välfärd, THL. Projektet TITA leds av professor Mikko Niemelä från Åbo universitet. 

Forskningen vid FPA har medverkat i genomförandet av SOSTE rf:s socialbarometrar (endast på finska) åren 2016–2018, och enkäten har då innehållit en uppsättning frågor gällande överföringen av det grundläggande utkomststödet till FPA.

Publikationer

Statistik

Kontaktinformation

Ledande forskare Minna Ylikännö, tfn  050 313 8712
Specialforskare Markku Laatu, tfn 050 576 8928
Specialforskare Antti Veilahti, tfn  020 634 1277 
Forskare Hanna-Mari Heinonen, tfn 050 348 0372
Forskare Tuija Korpela, tfn  050 331 3506
Forskare Simo Raittila, tfn 020 634 1962

E-post: fornamn.efternamn@fpa.fi

Läs mer