Hur situationen i Ukraina inverkar på det grundläggande utkomststödet

I vilka situationer kan personer som kommit från Ukraina få utkomststöd från FPA? Var får de hjälp med att sköta sina ärenden och hur kan ärendena bäst skötas? Kan personer som kommer från Ryssland till Finland ansöka om utkomststöd om deras försörjning har äventyrats? Vi har sammanställt anvisningar för kommunalt anställda om centrala frågor gällande det grundläggande utkomststödet.

För att hjälpa dem som flytt från Ukraina har EU tagit i bruk direktivet om tillfälligt skydd, som gör det möjligt att ge ett begränsat antal personer skydd i en snabb process som är enklare än asylprocessen. Tillfälligt skydd söks hos polisen eller gränsmyndigheten på samma sätt som asyl.

På samma sätt som asylsökande har de som söker och får tillfälligt skydd rätt att bo på en flyktingförläggning och rätt till de tjänster som förläggningen ordnar. Det innebär att de får till exempel hälso- och sjukvårdstjänster och nödvändiga socialvårdstjänster och att deras nödvändiga försörjning tryggas. De kan också själva ordna sitt boende. Personer som får tillfälligt skydd har rätt att börja arbeta och studera omedelbart efter att de fått ett positivt beslut.

Personer som kommer från Ukraina

I fråga om grundläggande utkomststöd kan personer som kommer från Ukraina delas in i fyra grupper:

En person som sökt asyl omfattas av mottagningstjänsterna och får rådgivning och hjälp på flyktingförläggningen. En person som ansökt om tillfälligt skydd jämställs med asylsökande och har i regel inte rätt till grundläggande utkomststöd.

Om en person har ansökt om uppehållstillstånd till exempel på grund av arbete, studier eller familjeband, bedömer FPA vistelsens art från fall till fall. Om personen ännu inte har ansökt om uppehållstillstånd, jämställs han eller hon i samband med utkomststödet med en turist, varvid FPA i regel anser att vistelsen är tillfällig.

I dessa situationer har personen rätt till åtminstone nödvändigt ekonomiskt stöd, som FPA beviljar i form av betalningsförbindelser för mat och nödvändiga receptbelagda läkemedel. Om personen har ett tillfälligt behov av inkvarteringstjänster eller av social- och hälsovårdstjänster, hänvisar FPA personen till socialservicen i vistelsekommunen. Vid behov uppmanar FPA personen att också ansöka om tillfälligt skydd hos polisen.

Personer som kommit från Ukraina måste sköta sina ärenden vid ett serviceställe

Personer som kommer från Ukraina har i regel inte en finsk personbeteckning. När någon kontaktar FPA strävar man alltid efter att identifiera honom eller henne på ett tillförlitligt sätt. Därför måste de som kommer från Ukraina alltid sköta sina ärenden personligen vid FPA:s serviceställe. Om en person saknar personbeteckning kan någon annan (t.ex. en make eller en befullmäktigad person) sköta ärenden för personens räkning, men endast i undantagsfall. Så kan man dock aldrig gå till väga i samband med den första identifieringen.

Om FPA:s närmaste serviceställe är öppet endast på bokad tid, måste man ringa FPA:s servicenummer för att kunna boka en tid för ett besök på servicestället. Se FPA:s servicenummer.

FPA gör vid behov en barnskyddsanmälan

Om en minderårig som anlänt till Finland på grund av situationen i Ukraina utan vårdnadshavare besöker ett serviceställe, gör FPA en barnskyddsanmälan i ärendet till barnets vistelsekommun. FPA gör en barnskyddsanmälan också om en familj som kommer till Finland på grund av situationen i Ukraina har ett minderårigt barn och familjen inte omfattas av mottagningstjänsterna. Barnskyddsanmälan görs då per telefon eftersom personen i regel inte har en finsk personbeteckning.

Om barnet har en finsk personbeteckning görs barnskyddsanmälan på normalt sätt.

Sanktionerna mot Ryssland och kundens inkomster och kontomedel

Om en person på grund av sanktionerna inte kan lyfta sin pension, eventuella andra förmåner eller medel från ett ryskt bankkonto, beaktas inkomsten eller medlen inte i det rådande undantagsläget i samband med det grundläggande utkomststödet. Samma förfarande tillämpas om en person inte får in sin ryska pension eller eventuella andra förmåner på sitt finska konto. Han eller hon kan vid behov ansöka om grundläggande utkomststöd hos FPA.

FPA följer hur situationen utvecklas och ändringar i det ovannämnda är möjliga.

Läs mer