I FPA:s enkät önskade samarbetspartnerna att förmånsarbete och tjänster för kunder som behöver mycket stöd ska utvecklas

När FPA frågade representanter för samarbetspartnerna om hur de upplever att tjänsterna fungerar och om utvecklingsbehoven, bedömde största delen att FPA har lyckats rätt så bra. Partnerna önskade särskilt att tjänsterna för gemensamma kunder samt förmånshandläggningen ska utvecklas.

I slutet av 2021 samlade FPA genom en webbenkät in samarbetspartnernas synpunkter på hur FPA:s tjänster fungerar och på utvecklingsbehoven. Målet var också att kartlägga samarbetspartnernas erfarenheter av kundservicekanalerna och kommunikationen.

Webbenkäten besvarades av 1275 experter med arbetsuppgifter i anknytning till FPA-ärenden. De som svarade representerade till exempel socialservice, hälso- och sjukvård, sysselsättningstjänster och rehabiliteringsproducenter. Flest svar fick FPA av de kommunala myndigheterna och av rehabiliteringsproducenterna.

Många utvecklingsönskemål från partnerna

Största delen (65 %) av de som svarade bedömde att FPA har lyckats mycket bra eller rätt så bra i fråga om de tjänster som hänför sig till svarspersonernas arbetsuppgifter. De nöjdaste var arbetskraftsmyndigheterna, representanterna för läroanstalterna och representanterna för rehabiliteringsproducenterna. De mest kritiska representerade sjukvårdsdistrikten, socialservicen och hälso- och sjukvården.

De svarspersoner som ansåg att FPA hade lyckats mycket bra nämnde som orsaker fungerande e-tjänster, kundservice och rådgivning, smidigt samarbetet och smidig förmånshandläggning samt lyckad kommunikation.

De som var mer kritiska önskade utveckling av tjänsterna för privatpersoner, kundorientering och ett klart och tydligt språk. De önskade också att förmånshandläggningen skulle utvecklas och att kundens helhetssituation skulle beaktas. Särskilt i fråga om utkomststödet önskades mer samarbete, växelverkan och förtroende mellan FPA och olika aktörer.

Många kommenterade också de långa väntetiderna i FPA:s telefonservice för samarbetspartner och utmaningarna i samband med rätten att få del av uppgifter. Dessutom önskade många att e-tjänsterna skulle utvecklas och att det skulle finnas aktuell information om hur handläggningen av förmånsärendena framskrider.

Viktigt för samarbetspartnern att få kontakt när kunden är närvarande

Hälften av samarbetspartnerna utnyttjar webbplatsen fpa.fi dagligen eller varje vecka. E-tjänsterna används ofta om det finns en lämplig tjänst att tillgå. Den kundservicekanal som används mest är telefonservicen, men på serviceställena eller servicepunkterna uträttar partnerna knappt några ärenden alls. 

Två tredjedelar av dem som svarade skulle vara villiga att lämna en önskan om att bli uppringd en viss tid, om det fanns en sådan tjänst. Det skulle ofta vara viktigt att få kontakt med FPA just när den egna kunden är närvarande. Ungefär hälften av dem som svarade skulle använda en chatt med autentisering om det vore möjligt.

Kommunikationen når ut rätt så bra

FPA:s kommunikation via meddelanden och på fpa.fi har motsvarat behoven hos svarspersonerna minst rätt så bra. Partnerna har kunnat dela med sig av information till den egna målgruppen med hjälp av nyhetsbreven. Kommunikationen i andra medier har nått ut och kommunikationen i sociala medier har upplevts som intressant.

En del samarbetspartner önskade att kommunikationen och anvisningarna skulle vara skrivna på ett klart och tydligt språk, och att det vore enkelt att hitta information. Det fanns önskemål om mera webbseminarier och riktad kommunikation för olika målgrupper. Ett eventuellt nytt regionalt nyhetsbrev fick också stöd.

Samarbetspartnerna tackar för enkäten och kartläggningen av åsikterna

I de öppna svaren i enkäten var det många som tackade FPA för att enkäten genomfördes och för att samarbetspartnernas åsikter kartlades. FPA går noggrant igenom resultaten av enkäten och de används för att utveckla tjänsterna och förmånsarbetet.

Läs mer