Intyg för ansökan om dagpenning vid smittsam sjukdom kan fås hos företagshälsovården

En person som smittats med coronaviruset kan ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom också med ett intyg som utfärdats av en läkare eller hälsovårdare som arbetar inom företagshälsovården. Arbetsgivarens företagshälsovårdskostnader för intyget kan FPA ersätta som en del av den förebyggande företagshälsovården (ersättningsklass I).

En temporär ändring har gjorts i sjukförsäkringslagen och den gäller till och med 30.6.2022. I och med ändringen kan dagpenning vid smittsam sjukdom sökas också med intyg av en annan läkare än den ansvariga smittskyddsläkaren i situationer där frånvaron från arbetet på grund av coronavirussmitta har börjat 1.1.2022 eller senare. Hälso- och sjukvårdens yrkespersoner kan utfärda ett intyg över frånvaro från arbetet då coronavirussmitta har konstaterats på ett tillförlitligt sätt, dvs. med ett laboratoriebekräftat PCR-test eller ett antigentest.

Om en läkare eller hälsovårdare som arbetar inom företagshälsovården utfärdar ett intyg, kan FPA betala arbetsgivaren ersättning för kostnaderna för att utfärda intyget som en del av den förebyggande företagshälsovården (ersättningsklass I). En förutsättning för att ersättning ska betalas är att arbetsgivaren har betalat kostnaderna för företagshälsovården. Kostnaderna för att utfärda intyget antecknas i ansökan om ersättning för företagshälsovård under punkten Uppföljning av hälsotillståndet och av arbets- och funktionsförmågan.

FPA:s ersättningspraxis har ändrats så att arbetsgivarna oberoende av omfattningen av avtalet om företagshälsovård kan erbjuda sina arbetstagare möjlighet att få det intyg som behövs för ansökan om dagpenning vid smittsam sjukdom från företagshälsovården. I övrigt ska arbetsgivaren i ersättningsansökan anmäla kostnader som orsakats av sjukvård som en del av kostnaderna för sjukvård (ersättningsklass II). Det här undantagsförfarandet gäller också företagare.

Närmare information om förutsättningarna för beviljande av dagpenning vid smittsam sjukdom finns i ett meddelande som FPA publicerade 25.2.2022.