Missbrukarrehabilitering och rehabiliteringspenning

De här sidorna innehåller information till anordnare av missbrukarrehabilitering och producenter av missbrukarrehabiliteringstjänster.

FPA kan betala rehabiliteringspenning för tiden med missbrukarrehabilitering för att trygga rehabiliteringsklientens försörjning. För att klienten ska kunna få rehabiliteringspenning måste han eller hon uppfylla de allmänna villkoren för beviljande av rehabiliteringspenning. En klient kan beviljas rehabiliteringspenning om han eller hon

  • är i åldern 16–67 år och är förhindrad att arbeta på grund av rehabiliteringen (rehabiliteringen tar minst 4 timmar inklusive resor).
  • syftet med rehabiliteringen är att personen i fråga ska kunna fortsätta arbeta, återgå till arbete eller komma ut i arbetslivet.
  • rehabiliteringsbeslutet grundar sig på lag. 

Utöver dessa villkor ställs också särskilda krav beroende på vilken lag missbrukarrehabiliteringen grundar sig på. Läs mer om hur de olika laggrunderna inverkar på rehabiliteringen.

Intyg över deltagande i rehabilitering

För att FPA ska kunna betala rehabiliteringspenning ska klienten lämna in ett intyg till FPA över att han eller hon deltagit i rehabilitering. Institutionen för missbrukarrehabilitering ska se till att alla som deltar i rehabilitering får ett deltagarintyg. 

Av deltagarintyget ska framgå följande:

  • klientens namn och personbeteckning
  • namn och kontaktinformation för den som skriver intyget
  • att intyget har utfärdats för ansökan om rehabiliteringspenning
  • rehabiliteringsform
  • startdatum och slutdatum för rehabiliteringsperioden.