Takaisinperintä

Takaisinperintätilanne syntyy aina, kun etuutta on maksettu aiheettomasti tai määrältään liian suurena.

Takaisinperinnästä kuullaan ennen perintäasian ratkaisemista ja perintäpäätöksen antamista. Kuuleminen tehdään yleensä kirjallisesti.

Kuulemiselle asetetaan määräaika. Etuudensaajalle tai hänen edustajalleen selvitetään liikamaksuun johtaneet seikat ja liikamaksun määrä. Etuudensaajalla tai hänen edustajallaan on mahdollisuus antaa vastineensa asiaan ja selvittää edellä mainittujen seikkojen lisäksi esimerkiksi takaisin maksamista. Kuuleminen katsotaan suoritetuksi, kun etuuden-saajalle tai hänen edustajalleen on varattu tilaisuus tulla kuulluksi. Takaisinperintää koskeva asia ratkaistaan, vaikka asianomainen vastustaisi perintää.

Takaisinperintäpäätös voidaan antaa heti, kun etuudensaaja on vastannut kuulemiseen tai kuulemiselle varattu määräaika on umpeutunut. Perintäpäätöstä ei kuitenkaan anneta, jos etuudensaaja on valittanut etuuspäätöksestä, johon liikamaksu perustuu. Tässä tapauksessa takaisinperintäpäätös annetaan vasta, kun valitus on ratkaistu ja etuuspäätös on tullut lainvoimaiseksi.

Kun etuutta on maksettu liikaa virheellisen päätöksen perusteella, liikamaksun takaisinperiminen edellyttää, että päätös oikaistaan ennen takaisinperintäasian ratkaisemista.

Takaisinperinnästä annetaan kirjallinen päätös. Päätös voidaan panna täytäntöön heti, kun se on tullut lainvoimaiseksi.

Perintäpäätöksen täytäntöönpanossa on otettava huomioon saatavan vanhentuminen. Vanhentunutta saatavaa ei peritä takaisin.

Liikamaksu peritään takaisin yleensä kertamaksuna ja sen suorittamiseen varataan kohtuullinen aika.

Jos perittävää määrää ei ole maksettu takaisin annetussa määräajassa eivätkä Kelan antamat maksukehotukset ole tuottaneet tulosta, Kela voi antaa perintäpäätöksen täytäntöönpanon ulosottoviranomaisen hoidettavaksi.