Kerralla korvattava lääkemäärä

Kerralla korvattuna toimitettavan lääkemäärän määrittäminen on tärkeää sekä asiakkaan että yhteiskunnan kustannusten kannalta. Ohjeistuksella halutaan varmistaa, että apteekit toimivat samoilla periaatteilla ja että asiakkaat ovat yhdenvertaisessa asemassa. Tärkeää on myös, että asiakkaille ei kerry tarpeettomia lääkkeitä esimerkiksi lääkityksen muuttuessa. Tarpeettomista lääkehankinnoista syntyy ylimääräisiä kustannuksia asiakkaiden ja sairausvakuutuksen maksettavaksi sekä lääkejätettä.

Lääkelain mukaan apteekin on lääkkeitä toimittaessaan annettava lääkkeen ostajalle tietoa lääkevalmisteiden hinnoista ja muista lääkevalmisteiden valintaan vaikuttavista seikoista. Lääkemääräyksellä toimitettavan lääkkeen hintaneuvontaan tulee sisältyä tieto toimitushetkellä tosiasiallisesti halvimmasta lääkevalmisteesta (Lääkelaki 57 §). Asiakkaalle tulisi toimittaa kokonaistaloudellisin vaihtoehto ottaen huomioon sekä asiakkaan että sairausvakuutuksen kustannukset, ylittämättä kuitenkaan 3 kuukauden (kalliit lääkkeet: 1 kuukauden) hoitoaikaa vastaavaa lääkemäärää.

Sairausvakuutuslain mukaista korvausta voidaan maksaa sairauden hoitoon määrättyjen korvattavien valmisteiden tarpeellisista kustannuksista. Kerralla korvattavaksi lääkemääräksi on laissa määritelty enintään 3 kuukauden hoitoaikaa vastaava lääkemäärä. Jos yhden pakkauksen arvonlisäverollinen vähittäishinta (ilman toimitusmaksua) on toimitushetkellä korkeampi kuin 1 000 euroa, kerralla korvattava lääkemäärä on kuitenkin enintään 1 kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä.

SVL 5 luku 9 §

Korvaus maksetaan samalla kertaa ostetusta enintään kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaavasta valmistemäärästä, ellei erityisestä syystä muuta johdu.

Korvaukseen oikeuttavasta lääkkeestä kliinisestä ravintovalmisteesta ja perusvoiteesta, jonka yhden pakkauksen arvonlisäverollinen vähittäishinta on toimitushetkellä korkeampi kuin 1 000 euroa, korvaus maksetaan kuitenkin samalla kertaa ostetusta enintään yhden kuukauden hoitoaikaa vastaavasta valmistemäärästä, jollei erityisestä syystä muuta johdu

Kolmen (3) kuukauden lääkemäärä

Jos asiakas haluaa ostaa 3 kuukauden lääkemäärän, apteekin on lääkkeen ostohetkellä varmistuttava siitä, mikä on asiakkaan enintään 3 kuukauden hoitoaikaa vastaava lääkemäärä.  Toimitettava lääkemäärä lasketaan lääkemääräyksen annostusohjeesta (ks. annostusohje).

Korvauksen maksaminen edellyttää, että enintään 3 kuukauden hoitoaikaa vastaava lääkemäärä toimitetaan kustannusten kannalta tarkoituksenmukaisina pakkauksina (ks. tarkoituksenmukaiset pakkauskoot).

Jos lääkemääräyksestä käy ilmi, että kyseessä on pitkäaikaisen hoidon aloitus  ja lääkevalmisteesta on saatavilla pieni pakkaus, toimitetaan pieni pakkaus hoidon alussa, ellei lääkehoidon asianmukainen toteutuminen muuta edellytä (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys 2/2016 (pdf)). Jos valmisteesta ei ole markkinoilla pientä pakkauskokoa, toimitetaan enintään yksi pakkaus, ellei lääkehoidon asianmukainen toteutuminen muuta edellytä.

Kolmella kuukaudella tarkoitetaan päivittäin annosteltavissa lääkkeissä 90 päivän ja viikoittain annosteltavissa lääkkeissä 13 viikon hoitoaikaa vastaavaa määrää.Toimitettava lääkemäärä voi olla pienempi tai joissakin tilanteissa hieman suurempi, mutta ei kuitenkaan merkittävästi suurempi kuin 3 kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä (ks. virhemaksumenettely).

Kerralla korvattavan 90 päivän lääkemäärän enimmäisylityksenä sallitaan enintään 10 päivän hoitoaikaa vastaava määrä. Näin ollen asiakkaalle voidaan toimittaa kerralla korvattuna enintään 100 päivän/14 viikon hoitoaikaa vastaava lääkemäärä. Enintään 10 vuorokauden ylitys (90 vrk + 10 vrk) mahdollistaa vakiintuneiden pakkauskokojen 98/100 tabl. toimittamisen. Menettelyä enintään 100 päivän hoitoajasta voidaan käyttää myös muissa soveltuvissa pakkauksissa, kuten esimerkiksi 10, 20 ja 50 tabl. pakkauksissa. Perusvoiteisiin ja erektiohäiriölääkkeisiin ei sovelleta 10 vuorokauden enimmäisylitystä.

Apteekki voi toimittaa 3 kuukauden hoitoaikaa vastaavan lääkemäärän myös saman valmisteen kahtena eri pakkauskokona, jos kyseinen vaihtoehto on kokonaistaloudellisin. Pakkauskokojen hinnoista johtuen joskus voi olla taloudellisesti tarkoituksenmukaisinta toimittaa asiakkaalle lääke-erä, jonka riittoisuus on alle 3 kuukautta.

Lääkkeen säilyvyys ja kerralla korvattava lääkemäärä

Eräiden lääkevalmisteiden säilyvyys on käyttöönoton jälkeen rajallista. Muun muassa silmätipat ja insuliinit ovat esimerkkejä tällaisista valmisteista. Kerralla korvattuna toimitettavaa lääkemäärää laskettaessa voidaan joutua huomioimaan annostusohjeen ja pakkauskoon lisäksi valmisteen rajallinen säilyvyys.

Esimerkki 1. Annostusohjeen perusteella laskettuna yksi 5 ml:n silmätippapullo riittäisi 50 päivää. Valmiste säilyy kuitenkin avattuna vain 28 päivää. Näin ollen asiakkaalle voidaan toimittaa kerralla korvattuna 3 silmätippapulloa eli 84 päivän lääkemäärä.

Jotkin valmisteet säilyvät käyttöönoton jälkeen pidempään kuin kuukauden. Tällöin asiakkaalle toimitetaan lääkemäärä, joka ei ylitä 100 päivää.

Esimerkki 2. Annostusohjeen perusteella laskettuna 140 annoksen nenäsumutepullo riittäisi 70 päivää. Käyttöönotettu sumutepullo on kuitenkin käytettävä 2 kuukauden kuluessa ensimmäisestä käytöstä. Asiakkaalle voidaan toimittaa kerralla korvattuna yksi sumutepullo, joka on 2 kuukauden eli 60 päivän lääkemäärä. Asiakkaalle ei voida toimittaa kahta sumutepulloa, koska se on yli 100 päivän lääkemäärä. Säilyvyyden rajallisuus otetaan huomioon seuraavaa lääke-erää korvattuna toimitettaessa. Tässä tapauksessa seuraavan lääke-erän toimitusväliä määritettäessä katsotaan, että edellinen toimitus on vastannut 60 päivän lääkemäärää.

Missä tilanteissa voidaan korvata yli 100 päivän hoitoaikaa vastaava lääkemäärä?

1. Valmisteesta/vaihtokelpoisista valmisteista ei ole markkinoilla pienempää pakkauskokoa

Jos lääkevalmisteen pienin markkinoilla oleva pakkauskoko vastaa yli 3 kuukauden hoitoaikaa eikä vaihtokelpoisista lääkevalmisteista löydy pienempää pakkauskokoa, voidaan lääkepakkaus toimittaa jakamattomana.

2. Isompi pakkaus on vähittäismyyntihinnaltaan edullisempi kuin enintään 3 kuukauden hoitoaikaa vastaava lääkemäärä

Jos lääkevalmisteen isompi pakkauskoko on vähittäismyyntihinnaltaan edullisempi tai samanhintainen kuin pienemmistä pakkauksista muodostuvan enintään 3 kuukauden lääkemäärän vähittäismyyntihinta, apteekki saa toimittaa asiakkaalle poikkeuksellisesti yli 3 kuukauden lääkemäärän. Näissä poikkeuksellisissa tilanteissa ei kuitenkaan lasketa ja vertailla lääke-erien tablettikohtaisia hintoja vaan verrataan lääke-erien vähittäismyyntihintoja.

Esimerkki 1. Valmiste ei kuulu lääkevaihtoon. Asiakkaalle korvattuna toimitettava enimmäislääkemäärä olisi 3x28 tabl. Tämän vähittäismyyntihinta on 100 euroa. Lääkevalmisteen isompi pakkauskoko on 112 tablettia, joka on yli 3 kuukauden lääkemäärä. Tämän vähittäismyyntihinta on 60 euroa. Asiakkaille voidaan tällaisissa tapauksissa toimittaa yli 3 kuukauden lääkemäärä, koska sen vähittäismyyntihinta on edullisempi kuin enintään 3 kuukauden lääkemäärän.Kelalle merkitään reseptin lisätieto ”edullisempi kuin 3x28”

Esimerkki 2. Valmiste ei kuulu lääkevaihtoon. Asiakkaalle korvattuna toimitettava enimmäislääkemäärä olisi 1x30 tabl. Tämän vähittäismyyntihinta on 10 euroa. Lääkevalmisteen isompi pakkauskoko on 100 tablettia, joka on yli 3 kuukauden lääkemäärä. Tämän vähittäismyyntihinta on 8 euroa. Asiakkaille voidaan tällaisissa tapauksissa toimittaa yli 3 kuukauden lääkemäärä, koska sen vähittäismyyntihinta on edullisempi kuin enintään 3 kuukauden lääkemäärän. Kelalle merkitään reseptin lisätieto ”edullisempi kuin 30”

Jos valmisteet, joiden kohdalla tehdään hintavertailua eri pakkauskokojen suhteen, kuuluvat lääkevaihtoon, niin hintavertailussa on huomioitava lääkevaihtosäännöt ja vaihtokelpoisten valmisteiden vähittäismyyntihinnat. Apteekin on varmistettava viitehintaryhmään kuuluvasta valmisteesta, että toimitettava isompi pakkaus on vähittäismyyntihinnaltaan edullisempi tai samanhintainen kuin pienen pakkauksen viitehintaryhmän edullisimman valmisteen vähittäismyyntihinta.

Esimerkki 3.
Valmiste kuuluu viitehintaryhmään. Asiakkaalle korvattuna toimitettava enimmäislääkemäärä olisi 1x30 tabl. Asiakkaalle määrätyn valmisteen A 30 tabletin vähittäismyyntihinta on 20 euroa. Lääkevalmisteen A isompi pakkauskoko on 100 tablettia, joka on yli 3 kuukauden lääkemäärä. Tämän vähittäismyyntihinta on 15 euroa ja se on viitehintaputkensa edullisin valmiste. Asiakkaalle ei kuitenkaan voida tässä tapauksessa toimittaa yli 3 kuukauden lääkemäärää, koska 30 tabletin pak-kaukselle on hinnastossa edullisempi rinnakkaisvalmiste B, jonka 30 tabletin vähittäismyyntihinta on 10 euroa.  Se on edullisempi kuin rinnakkaisvalmiste A:n 100 tabletin pakkaus.

Esimerkki 4.
Valmiste kuuluu viitehintaryhmään. Asiakkaalle korvattuna toimitettava enimmäislääkemäärä olisi 3x28 tabl. Asiakkaalle määrätty valmiste C 3x28 tablettia on vähittäismyyntihinnaltaan yhteensä 90 euroa. Lääkevalmisteen C isompi pakkauskoko on 112 tablettia, joka on yli 3 kuukauden lääkemäärä. Tämän vähittäismyyntihinta on 80 euroa ja se on viitehintaputkensa edullisin valmiste. Asiakkaalle ei kuitenkaan voida tässä tapauksessa toimittaa yli 3 kuukauden lääkemäärää, koska 28 tabletin pakkaukselle on hinnastossa edullisempi rinnakkaisvalmiste D, jonka 3x30 tablettia on vähittäismyyntihinnaltaan yhteensä 75 euroa.  Tässä tapauksessa toimitetaan 3x30 tablettia rinnakkaisvalmistetta D, koska toimitus on vähittäismyyntihinnaltaan edullisempi kuin 112 tablettia rinnakkaisvalmistetta C.

Perusvoiteet

Pitkäaikaisen ihotaudin hoidossa kerralla korvattava eri perusvoiteiden yhteenlaskettu 3 kuukauden enimmäismäärä (sisältäen voidepesut) pohjautuu atooppisen ekseeman Käypä hoito -suositukseen. Apteekki voi toimittaa eri perusvoiteita suorakorvattuna yhteensä 3 kuukauden annoksen eli yhteensä 4500 grammaa. Kuukaudeksi toimitettava eri perusvoiteiden kokonaismäärä voi vastaavasti olla yhteensä enintään 1500 grammaa (ks. korvattava lääkemäärä). Määrän on arvioitu riittävän valtaosalle pitkäaikaisesta ihotaudista kärsivälle.

Jos asiakas tarvitsee perusvoidetta edellä mainittuja määriä enemmän, lääkäri voi merkitä lääkemääräykseen isomman grammamääräisen vuorokausi- tai kuukausiannoksen. Apteekki voi tällöin antaa korvauksen kyseisen annoksen mukaan lasketusta perusvoidemäärästä.

Apteekin tulee toimitettavaa perusvoidemäärää arvioidessaan kiinnittää huomiota siihen, että toimitettava määrä on suhteessa aiempaan perusvoidekulutukseen. Perusvoiteiden toimitusväleissä noudatetaan yleisiä ostojen väliaikasääntöjä (ks. ostojen väliaika) liittyen saman perusvoiteen edelliseen toimitukseen. Toimitusväliseuranta toteutetaan lääkemääräyskohtaisesti.Laskennallisena vuorokausikulutuksena pidetään arvoa 50 grammaa/vuorokausi, mitä voidaan hyödyntää myös apteekkijärjestelmien toimitusvälilaskureissa.

Erektiohäiriölääkkeet

Rajoitetusti peruskorvattavia erektiohäiriölääkkeitä korvataan enintään kuusi hoitoannosta kuukaudessa. Jos asiakas käyttää eri valmisteita ja valmisteet ovat toistensa vaihtoehtoja, korvataan yhteensä enintään kuusi hoitoannosta kuukaudessa. Ainoastaan, jos asiakas käyttää eri lääkemuotoja (esim. tabletti ja injektio) samanaikaisesti eli asiakkaan yksi hoitoannos muodostuu kummastakin eri lääkemuodosta, voidaan kumpaakin lääkemuotoa toimittaa korvattuna enintään kuusi hoitoannosta kuukaudessa (6 + 6).

Yhden (1) kuukauden lääkemäärä (kallis lääke)

Kyseessä on kallis lääke, jos valmisteesta (sama kauppanimi, vahvuus, lääkemuoto ja myyntiluvan haltija) on markkinoilla jokin korvattava pakkauskoko, jonka arvonlisäverollinen vähittäishinta (ilman toimitusmaksua) on yli 1000 euroa.

Esimerkki 1. Kyseessä on kallis lääke, jos valmisteen korvattavista pakkauksista osa on hinnaltaan yli 1 000 euroa ja osa tasan 1 000 euroa tai alle 1000 euroa.

Esimerkki 2. Jos toimitettavasta vahvuudesta on olemassa vain tasan 1000 euron ja/tai alle 1000 euron pakkauksia, kyseessä ei ole kallis lääke.

Huom!

 • Kallis lääke voi olla vaihtokelpoinen. Jos lääke vaihdetaan edullisempaan tasan 1000 euroa tai alle 1000 euroa maksavaan vaihtokelpoiseen valmisteeseen, sitä voi toimittaa 3 kuukaudeksi (ks. esimerkki 4).

Jos kyseessä on kallis lääke, apteekin on lääkkeen ostohetkellä varmistuttava siitä, mikä on 1 kuukauden hoitoaikaa vastaava lääkemäärä kyseisessä tapauksessa. Toimitettava lääkemäärä lasketaan lääkemääräyksen annostusohjeesta (ks. annostusohje). Kuukauden lääkemäärä voi koostua joko yhdestä tai useammasta pakkauksesta.

Jos kuukauden lääkemäärän arvioiminen on hankalaa tai kalliin lääkkeen annostusohje on muuttunut tai se puuttuu, apteekki voi pyytää lääkäriä tarkentamaan annostusohjetta lääkemääräykseen. Jos lääkäri on estynyt korjaamasta annostusohjetta lääkemääräykseen, apteekki ilmoittaa ajantasaisen annoksen reseptin lisätietokenttään tehdyllä yksiselitteisellä merkinnällä tai korjaa sähköisen reseptin annostusohjeen lääkärin pyynnöstä. Lääkärin suullisesti apteekille ilmoittamat tiedot kirjataan ”pp”-merkintää käyttäen, jolloin ne erottuvat asiakkaan kertomasta ohjeesta. Tavoitteena on varmistaa, että asiakas saa oikean lääkemäärän kuukauden ajaksi. Kalliiden lääkkeiden toimituksia seurataan Kelassa, joten myös sen vuoksi on tärkeää, että asiakkaan annostus lääkemääräyksessä on ajan tasalla.

Kalliita lääkkeitä voidaan toimittaa kerralla korvattuna säännölliseen käyttöön tarvittava kuukauden lääkemäärä. Lisäannoksia, joita käytetään tarvittaessa, ei yleensä huomioida etukäteen. Tällaiset lääkärin annostusohjeeseen pohjautuvat lisäannokset voidaan ottaa huomioon seuraavan toimituksen väliaikaa laskettaessa.

Välttämättömät kohtauslääkkeet, joita käytetään vain tarvittaessa, toimitetaan kuitenkin lääkehoidon ja kustannusten kannalta tarkoituksenmukaisesti. Asiakkaalla on oltava aina hallussaan riittävä annos tarvitsemaansa kohtauslääkettä.   

Pakkauskokojen ja annostusohjeiden monilukuisuuden vuoksi ei aina ole mahdollista toimittaa tasan kuukauden (30 vrk) hoitoaikaa vastaavaa lääkemäärää. Jos kuukauden lääkemäärän toimittaminen ei ole saatavilla olevien pakkauskokojen puolesta mahdollista, toimitetaan lääkemäärä, joka on lähinnä kuukauden (30 vrk) hoitoaikaa (ks. seuraava esimerkki 3.).

Jos kalliin lääkkeen pienin markkinoilla oleva pakkauskoko vastaa yli kuukauden hoitoa eikä vaihtokelpoisista lääkevalmisteista löydy pienempää pakkauskokoa, voidaan lääkepakkaus toimittaa jakamattomana.

Jos lääkemääräyksestä käy ilmi, että kyseessä on pitkäaikaisen hoidon aloitus  ja lääkevalmisteesta on saatavilla pieni pakkaus, toimitetaan pieni pakkaus hoidon alussa, ellei lääkehoidon asianmukainen toteutuminen muuta edellytä (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys 2/2016 (pdf)). Jos valmisteesta ei ole markkinoilla pientä pakkauskokoa, toimitetaan enintään yksi pakkaus, ellei lääkehoidon asianmukainen toteutuminen muuta edellytä.

Esimerkkejä kalliin lääkkeen toimittamisesta ja poikkeavan lääkekohtaisen omavastuun perimisestä, kun markkinoilla on korvattava alle 1000 euron ja korvattava yli 1000 euron hintainen pakkaus

Esimerkki 1.
Tablettivalmisteen toimitettavasta vahvuudesta on markkinoilla 2 pakkauskokoa: 100 tablettia (hinta 1300 euroa) ja 30 tablettia (hinta 430 euroa). Annostusohje on 1 tabletti kerran vuorokaudessa.

 • Kyse on kalliista lääkkeestä, koska kyseisestä vahvuudesta on myös pakkaus, jonka hinta on yli 1000 euroa.
 • Apteekki voi toimittaa kuukauden lääkemäärän eli kyseisellä annostusohjeella 30 tablettia.
 • Jos kyseessä on asiakkaalle erityiskorvattava (100 %) tai lisäkorvattava lääke, asiakkaalta peritään poikkeava lääkekohtainen omavastuu. Tässä esimerkkitapauksessa se perittäisiin 5 hoitoviikolta (30:7=4,29 hoitoviikkoa eli 5 alkavaa hoitoviikkoa).  

Esimerkki 2.
Injektiovalmisteen toimitettavasta vahvuudesta on markkinoilla 2 pakkauskokoa: 1x1,5 ml (hinta 350 euroa) ja 5x1,5 ml (1500 euroa). Annostusohje on 1 injektio joka toinen viikko.

 • Kyse on kalliista lääkkeestä, koska kyseisestä vahvuudesta on myös pakkaus, jonka hinta on yli 1000 euroa.
 • Apteekki voi toimittaa kuukauden lääkemäärän eli kyseisellä annostusohjeella 2x1x1,5 ml.
 • Jos kyseessä on asiakkaalle erityiskorvattava (100 %) tai lisäkorvattava lääke, asiakkaalta peritään poikkeava lääkekohtainen omavastuu. Tässä esimerkkitapauksessa se perittäisiin 4 hoitoviikolta.

Esimerkki 3.

 • Kalliin lääkkeen 1 pakkaus riittää asiakkaan annostusohjeella 18 vuorokautta ja kaksi pakkausta 36 vuorokautta.
 • Asiakkaalle voidaan toimittaa lääkemäärä, joka on lähimpänä 30 päivän hoitoaikaa eli tässä tapauksessa 36 vuorokauden lääkemäärä (eli 2 pakkausta).
 • Jos kyseessä on asiakkaalle erityiskorvattava (100 %) tai lisäkorvattava lääke, asiakkaalta peritään poikkeava lääkekohtainen omavastuu. Tässä esimerkkitapauksessa se perittäisiin 6 hoitoviikolta.

Esimerkki 4. Alkuperäisvalmisteesta ja vaihtokelpoisista valmisteista on markkinoilla vain yksi samankokoinen pakkaus

 • Alkuperäisvalmiste maksaa 1100 euroa ja rinnakkaistuontivalmiste maksaa 900 euroa.
 • Tässä tapauksessa, jos toimitetaan alkuperäisvalmistetta, sitä voi toimittaa vain kuukauden lääkemäärän, koska kyseessä on kallis lääke.
 • Jos alkuperäisvalmiste vaihdetaan rinnakkaistuontivalmisteeseen, sitä voi toimittaa 3 kuukauden lääkemäärän, koska kyseessä ei ole kallis lääke.

Esimerkki 5.Alkuperäisvalmisteesta ja/tai vaihtokelpoisista valmisteista on markkinoilla useampia pakkauskokoja

 • Annostusohjeena on 1 injektio 2 kertaa kuukaudessa.
 • Injektiovalmisteen toimitettavasta vahvuudesta on markkinoilla alkuperäisvalmiste ja rinnakkaistuontivalmiste. Valmisteet ovat vaihtokelpoisia.
 • Alkuperäisvalmisteesta on markkinoilla 2 pakkauskokoa: 1x1,5 ml (hinta 300 euroa) ja 5x1,5 ml (hinta 1400 euroa).
  • Alkuperäisvalmiste on kallis lääke, koska myyntiluvan haltijalla on markkinoilla kyseisestä vahvuudesta pakkaus, jonka hinta on yli 1000 euroa.
   • Apteekki voi toimittaa alkuperäisvalmistetta korvattuna kuukauden lääkemäärän eli kyseisellä annostusohjeella 2x1x1,5 ml.
 • Vaihtokelpoisesta rinnakkaistuontivalmisteesta, on markkinoilla vain yksi pakkauskoko 1x1,5 ml (hinta 300 euroa).
  • Rinnakkaistuontivalmiste ei ole kallis lääke, koska myyntiluvan haltijalla ei ole markkinoilla kyseisestä vahvuudesta pakkausta, jonka hinta olisi yli 1000 euroa.
   • Jos alkuperäisvalmiste (kallis lääke) vaihdetaan rinnakkaistuontivalmisteeseen (ei kallis lääke), rinnakkaistuontivalmistetta voisi lähtökohtaisesti toimittaa 3 kuukauden lääkemäärän, koska kyseessä ei ole kallis lääke.
   • Kyseisellä annostusohjeella rinnakkaistuontivalmisteen 3 kuukauden lääkemäärä olisi 6x1,5 ml. Koska toimitettavasta vahvuudesta on kuitenkin markkinoilla yli 1000 euroa maksava alkuperäisvalmiste (kallis lääke), apteekki voi toimittaa rinnakkaistuontivalmistetta määrän, jonka hinta ei ylitä aidosti kalliin (alkuperäis)lääkkeen hintaa.
    • Apteekki voi siis toimittaa rinnakkaistuontivalmistetta 4x1x1,5 ml, joka on kahden kuukauden lääkemäärä. Tämän lääkemäärän hinta 1200 euroa jää aidosti kalliin alkuperäisvalmisteen 1x5x1,5 ml hinnan 1400 euroa alle.

Yli 3 kuukauden / yli 1 kuukauden lääkemäärän toimittaminen poikkeustilanteissa

Jos asiakas ostaa lääkettä merkittävästi yli 3 kuukauden (kalliit lääkkeet: yli 1 kuukauden) hoitoaikaa vastaavan määrän, hän ei lähtökohtaisesti voi saada korvausta apteekin välityksellä. Tällöin hänen tulee maksaa koko lääkeosto apteekkiin. Asiakas ohjataan hakemaan korvausta Kelasta ja merkitsemään hakemukseen (hakemuslomake SV 178 (pdf)) syyn, miksi hän on ostanut lääkettä enemmän kuin 3 kuukauden (kalliit lääkkeet: yli 1 kuukauden) lääkemäärän.

Asiakkaan hakiessa korvausta Kelasta yli 3 kuukauden (kalliit lääkkeet: 1 kuukauden) lääkemäärästä Kela voi vain erityisestä syystä esim. pitkäaikaisen ulkomailla oleskelun vuoksi maksaa korvausta yli 3 kuukauden (kalliit lääkkeet: 1 kuukauden) hoitoaikaa vastaavasta lääkemäärästä, jos asiakas on sairausvakuutuslain mukaisesti vakuutettu koko ulkomailla oleskelun ajan (ks. selvitykset ostoista).

Ulkomaanmatkan vuoksi toimitettavat lääkkeet

Apteekki ei voi antaa asiakkaalle korvausta yli 3 kuukauden (kalliit lääkkeet: yli 1 kuukauden) lääkemäärästä. Lääkkeet voi toimittaa asiakkaalle ei-korvattuna ja ohjata asiakas hakemaan korvausta Kelasta.

Apteekissa voi tulla esille, että asiakkaan ei ole mahdollista ostaa koko ulkomaanmatkan  ajalle tarvittavaa lääkemäärää ei-korvattuna esimerkiksi lääkkeen kalliin hinnan vuoksi. Tällöin asiakas voi selvittää Kelasta, voiko hän saada poikkeusluvan suorakorvaukseen. Poikkeusluvan käsittely Kelassa käynnistyy asiakkaan yhteydenotosta.

Apteekki ei voi hakea poikkeuslupaa asiakkaan puolesta, vaan ohjaa asiakkaan sopivaan Kelan palvelukanavaan. Kela palvelee asiakkaita verkossa, puhelimitse ja palvelupisteissä (www.kela.fi/yhteystiedot).

Asiakkaan yhteydenoton jälkeen Kela mm. selvittää asiakkaan kuulumisen Suomen sairausvakuutukseen ulkomailla oleskelun ajan. Apteekki saa suorakorvaustietojen kyselypalvelusta tiedon (tarkenne suorakorvaukseen) niistä lääkkeistä ja niistä lääkemääristä, joiden korvaaminen on mahdollista. Tarkenteessa voi välittyä myös muita lisätietoja apteekille. Suorakorvauslupa on tässä tilanteessa kertaluonteinen. Apteekissa tarkastetaan toimitettavan lääkkeen kestoaika sekä ohjeistetaan asiakasta lääkkeiden oikeasta säilytyksestä. Lisäksi apteekki voi neuvoa asiakasta selvittämään, millaisia rajoituksia kohdemaassa on lääkkeiden maahantuonnille.

Tietoa matkailijalle löytyy eri viranomaisten verkkosivuilta, esim. Fimea ja Tulli, sekä Kelan verkkosivuilta Lääkkeet ja matkustaminen. Asiakas voi kysyä mahdollisia lisätietoja myös esimerkiksi lääkeyrityksestä, lentoyhtiöstä tai kohdemaan tullista/suurlähetystöstä.

Kelan myöntämä kalliita lääkkeitä koskeva poikkeuslupa

Apteekki voi toimittaa kalliita lääkkeitä korvattuna enintään kuukauden lääkemäärän.

Joillekin asiakkaille asiointi apteekissa kuukauden välein on mahdotonta, minkä vuoksi asiakkaan lääkehoidon toteutuminen vaarantuu.

Jos asiointi apteekissa kuukauden välein on mahdotonta, asiakas voi selvittää Kelasta, voiko hän saada poikkeusluvan suuremman (enintään 3 kuukauden) lääkemäärän suorakorvaukseen. Poikkeuslupapyyntö käsitellään Kelassa asiakkaan antaman selvityksen perusteella asiakkaan kokonaistilanne huomioiden.

Poikkeusluvan käsittely Kelassa käynnistyy asiakkaan yhteydenotosta. Apteekki ei voi hakea poikkeuslupaa asiakkaan puolesta, vaan ohjaa asiakkaan sopivaan Kelan palvelukanavaan. Kela palvelee asiakkaita verkossa, puhelimitse ja palvelupisteissä (www.kela.fi/yhteystiedot).

Käytännössä Kela myöntää poikkeuslupia vain harvoin. Asiakkaalla on oltava useampi erityinen syy, joiden perusteella hänen on mahdotonta asioida apteekissa kuukauden välein. Poikkeuslupaa ei myönnetä esimerkiksi pelkän vaikean sairauden vuoksi tai pelkästään siksi, että apteekki sijaitsee kaukana asuinpaikasta. Poikkeuslupaa ei myöskään myönnetä pelkästään apteekkiasiointiin kuluvan ajan tai matkakustannusten perusteella. Asiakkaalla on oltava useampia erityisiä syitä, joiden kerrannaisvaikutus tekee apteekissa asioinnin kerran kuukaudessa mahdottomaksi.

Lähtökohta poikkeusluvan saamiselle on, että lääkehoito on vakiintunutta, jolloin ei ole erityistä riskiä lääkehävikille.

Kun asiakkaan poikkeuslupapyyntö on käsitelty, Kela ilmoittaa tästä asiakkaalle. Jos poikkeuslupa on myönnetty, apteekki saa suorakorvaustietojen kyselypalvelusta tiedon kallista lääkettä koskevasta poikkeusluvasta eli tarkenteesta suorakorvaukseen. Poikkeuslupa voi olla kertaluonteinen tai pitkäaikainen (enintään lääkemääräyksen voimassaoloajalle).

Poikkeusluvalla asiakas voi ostaa luvan voimassaoloaikana kallista lääkettä kerralla korvattuna enintään 3 kuukauden lääkemäärän. Poikkeusluvalla toimitettavaan lääkkeeseen sovelletaan normaaleja lääkeostojen toimitusvälejä.

 

15.3.2021 (Apteekkien SV-ohjeet kohta 5.3.1, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.1.3)