Ostojen väliaika

SVL 5 luku 9 §

Korvausta voi saada uudesta lääkkeen, kliinisen ravintovalmisteen ja perusvoiteen erästä sen jälkeen, kun aiemmin ostettu erä on käytetty lähes kokonaan lääkkeen määrääjän antaman ohjeen mukaisesti. Uudesta erästä voi siten saada korvausta, ellei erityisestä syystä muuta johdu, aikaisintaan:

1) kolme viikkoa ennen edellisen erän loppumista, kun valmistetta on edellisellä kerralla ostettu kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä;

2) kaksi viikkoa ennen edellisen erän loppumista, kun valmistetta on edellisellä kerralla ostettu kahden kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä;

3) yksi viikko ennen edellisen erän loppumista, kun valmistetta on edellisellä kerralla ostettu kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä tai sitä vähäisempi määrä.

Ostojen väliajan huomioiminen lääkkeitä toimitettaessa on tärkeää sekä asiakkaan että yhteiskunnan kustannusten kannalta. Ohjeistuksella halutaan varmistaa, että apteekit toimivat samoilla periaatteilla ja että asiakkaat ovat yhdenvertaisessa asemassa. Tärkeää on myös, että asiakkaille ei kerry tarpeettomia lääkkeitä esimerkiksi lääkityksen muuttuessa. Tarpeettomista lääkehankinnoista syntyy ylimääräisiä kustannuksia asiakkaiden ja sairausvakuutuksen maksettavaksi sekä lääkejätettä. Apteekkien on huolehdittava näiden ohjeiden noudattamisesta myös silloin, kun pakkauskoot vaihtelevat.

Lääkkeiden, perusvoiteiden ja kliinisten ravintovalmisteiden uusi erä voidaan luovuttaa korvattuna vasta, kun edellinen erä on käytetty lääkkeen määrääjän ohjeen mukaan lähes kokonaan (ks. virhemaksumenettely). Ostojen väliaika lasketaan edellisestä lääketoimituksesta riippumatta siitä, onko korvattava valmiste toimitettu edellisellä kerralla korvattuna vai ei-korvattuna.

Apteekki voi luovuttaa valmisteen korvattuna enintään 3 viikkoa (21 päivää) ennen edellisen lääke-erän loppumista (”joustoaika”). Joustoaika lasketaan hoitoajasta, jonka lääkemäärä riittää annostusohjeen mukaan käytettynä. Ostojen väliajoissa noudatetaan seuraavia periaatteita

  • enintään 21 päivän joustoaika, kun aiempi lääke-erä on toimitettu 3 kuukauden hoitoaikaa (90 päivää/13 viikkoa) vastaavana eränä
  • 14 päivän joustoaika, kun aiempi lääke-erä on toimitettu 2 kuukauden (60 päivää) hoitoaikaa vastaavana eränä.
  • 7 päivän joustoaika, kun aiempi lääke-erä on toimitettu yhden kuukauden (30 päivää) hoitoaikaa vastaavana eränä tai pienempänä eränä.

Kuukausittain tai harvemmin annosteltavissa lääkkeissä (esim. pistokset) seuraava lääke-erä voidaan toimittaa vasta edellisen lääke-erän loputtua, kun seuraavaan annosteluun on aikaa joustoajan verran (21 päivää, 14 päivää tai 7 päivää riippuen aiemmin toimitetusta lääkemäärästä).

Esimerkkejä, kun valmiste annostellaan kerran kuukaudessa tai harvemmin

Esim. Jos valmistetta on toimitettu edellisellä kerralla 1 x (3 x 1 ml) ja annostusohje on 1 injektio kuukauden välein, voidaan seuraava lääke-erä toimittaa lääkkeiden loputtua, aikaisintaan 21 päivää ennen seuraavaa pistosta.
Esim. Jos valmistetta on toimitettu edellisellä kerralla 1 x 1 ml ja annostusohje on 1 injektio 6 kuukauden välein, voidaan seuraava lääke-erä toimittaa aikaisintaan 21 päivää ennen seuraavaa pistosta.

Eräitä lääkkeitä (esim. silmätipat) käytettäessä mittatappio voi muodostua suureksi. Apteekki voi ottaa mittatappion huomioon edellisestä ostosta kulunutta väliaikaa laskettaessa, ei etukäteen.

Epäselvissä tapauksissa asiakas ohjataan hakemaan korvausta Kelasta.

Lääkeosto aiemmin kuin ostojen väliajat sallivat

Jos asiakas ostaa lääkettä aiemmin kuin ostojen väliajat sallivat, hän ei voi saada korvausta apteekin välityksellä.  Tällöin hänen tulee maksaa koko lääkeosto apteekkiin. Asiakas ohjataan hakemaan korvausta Kelasta (hakemuslomake SV 178).

Asiakkaan hakiessa korvausta Kelasta ennenaikaisesta lääkeostosta Kela voi vain erityisestä syystä esim. pitkäaikaisen ulkomailla oleskelun vuoksi maksaa korvausta lääkeostosta aiemmin kuin ostojen väliajat sallivat, jos asiakas on sairausvakuutuslain mukaisesti vakuutettu koko ulkomailla oleskelun ajan.

Ulkomaanmatkan vuoksi toimitettavat lääkkeet

Apteekki ei voi toimittaa asiakkaalle lääkkeitä korvattuna aiemmin kuin ostojen väliajat sallivat. Lääkkeet voi toimittaa asiakkaalle ei-korvattuna ja ohjata asiakas hakemaan korvausta Kelasta.

Apteekissa voi tulla esille, että asiakkaan ei ole mahdollista ostaa lääkettä ei-korvattuna ulkomaanmatkaa varten esimerkiksi lääkkeen kalliin hinnan vuoksi. Tällöin asiakas tarvitsee poikkeusluvan suorakorvaukseen Kelasta. Poikkeusluvan käsittely Kelassa käynnistyy asiakkaan yhteydenotosta.

Apteekki ei voi hakea poikkeuslupaa asiakkaan puolesta, vaan ohjaa asiakkaan sopivaan Kelan palvelukanavaan. Kela palvelee asiakkaita verkossa, puhelimitse ja palvelupisteissä (www.kela.fi/yhteystiedot).

Asiakkaan yhteydenoton jälkeen Kela mm. selvittää asiakkaan kuulumisen Suomen sairausvakuutukseen ulkomailla oleskelun ajan. Apteekki saa suorakorvaustietojen kyselypalvelusta tiedon (tarkenne suorakorvaukseen) niistä lääkkeistä ja niistä lääkemääristä, joiden korvaaminen on mahdollista. Tarkenteessa voi välittyä myös muita lisätietoja apteekille. Suorakorvauslupa on tässä tilanteessa kertaluontoinen.

Apteekissa tarkistetaan toimitettavan lääkkeen kestoaika sekä ohjeistetaan asiakasta lääkkeiden oikeasta säilytyksestä. Lisäksi apteekki voi neuvoa asiakasta selvittämään, millaisia rajoituksia kohdemaassa on lääkkeiden maahantuonnille.

Tietoa matkailijalle löytyy eri viranomaisten verkkosivuilta, esim. Fimea ja Tulli, sekä Kelan verkkosivuilta Lääkkeet ja matkustaminen. Asiakas voi kysyä mahdollisia lisätietoja myös esimerkiksi lääkeyrityksestä, lentoyhtiöstä tai kohdemaan tullista/suurlähetystöstä.

1.6.2020 (Apteekkien SV-ohjeet kohta 5.3.4)