Terapiapalveluihin (Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus) liittyvät muutokset

Muutoksista ilmoittaminen

Voimassa olevan terapiasopimuksen (vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen) mukaisesti palveluntuottajan on ilmoitettava viipymättä Kelaan palvelun laatuun vaikuttavien tekijöiden muutoksista. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi terapeuttien henkilömuutokset tai tilojen muutokset. Ohjeet muutoksen ilmoittamiseen löytyvät kyseessä olevista sopimuksista ja kyseisestä terapiapalvelukuvauksesta. Alla on eritelty tarkemmin menettelyohjeita.

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus terapioiden muutoksista ilmoittaminen

Palveluntuottajat ilmoittavat sopimuksen mukaan muutoksista seuraavasti:

Palveluntuottajan tulee viipymättä ilmoittaa muutoksista muutoslomakkeilla (alla) tai erillisellä kirjallisella ilmoituksella annettujen ohjeiden mukaan. Muutokset, joista tulee ilmoittaa ovat:

  • palvelun toteuttamiseen ja laatuun vaikuttavissa tekijöissä tapahtuvista muutoksista, kuten esimerkiksi terapeutti vaihdoksista (lomake) tai kuntoutuksessa käytettävien tilojen vaihdoksista (sähköposti)
  • rakenteellisista muutoksista (mm. yhtiömuodon ja omistussuhteen muutokset, Y-tunnuksen muuttuminen) (sähköposti)
  • palveluntuottajan puolesta laskuttajana toimivan tahon nimen ja Y-tunnuksen muutoksista sekä muista sopimuksen mukaisen työkorvauksen maksamiseen vaikuttavista muutoksista (sähköposti)
  • muista olennaisista muutoksista palveluntuottajan toiminnassa. (sähköposti)

Palveluntuottajan tulee huolehtia siitä, että kuntoutustilan remonteista tai muista korjaustöistä aiheutuu mahdollisimman vähän häiriötä kuntoutujille. Jos isoja perusparannuksia tai -korjauksia tehdään normaaleina kuntoutusaikoina, palveluntuottajan tulee ilmoittaa päätöksen saaneille kuntoutujille korjauksista ja niiden vaikutuksista kuntoutustoimintaan.

Muutosilmoituksissa käytetään seuraavia lomakkeita:

Henkilöstön muutokset

Henkilöstössä (terapeutti) tapahtuneista muutoksista ilmoitetaan palvelun alkaessa 1.1.2019 tai sen jälkeen seuraavilla lomakkeilla.

Lomakkeen lisäksi tulee toimittaa myös tiedot terapeutin Kelan terapian palvelukuvauksen mukaisesta ensiaputaidosta. Selvityksestä tulee käydä ilmi, onko terapeutilla voimassa oleva EA1 tai hätäensiapu- tai kertauskurssi tai vastaavan pituinen ja sisältöinen kurssi.

Sijaisena voi toimia kyseisen terapian palvelukuvauksen pätevyysvaatimuksen täyttävä terapeutti (ei esim. opiskelija). Sijaisjärjestelyistä on sovittava Kelan kanssa.

Muut muutokset

Muista muutoksista kuten rakennemuutoksista (mm. omistussuhteiden, yhtiömuodon, Y-tunnuksen muutokset) ja laskuttajan/laskutuksen muutoksista ilmoitetaan vapaamuotoisesti. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi, mistä alkaen muutos tulee voimaan ja mitä palveluja muutos koskee.

Toimitilojen muutokset

Lomakkeet ja vapaamuotoinen ilmoitus

  • Muutosten ilmoittamisessa käytettävät lomakkeet löytyvät kohdasta www.kela.fi > Yhteistyökumppanit > Kuntoutuspalvelut > Lomakkeet ja raporttipohjat > Avotarjouskilpailujen lomakkeet.
  • Lomakkeen lisäksi palveluntuottaja ilmoittaa vapaamuotoisesti, mistä alkaen muutos tulee voimaan, mitä palveluja muutos koskee ja missä yrityksessä terapeutti mahdollisesti työskentelee.