Terveyspuntari

Terveyspuntarin indeksien ja karttasovellusten* avulla voit vertailla väestön alueellisia sairastavuuseroja yhtenä vuotena. Tietoja ei pidä sen sijaan käyttää valittujen alueiden arvojen vertailuun eri vuosina. Terveyspuntarin kansantaudit -sovelluksen tiedot päivittyvät edellisen vuoden osalta helmikuussa ja sairastavuusindeksit toukokuussa.

Miten kansantauti-indeksi lasketaan

Jokaiselle Suomen kunnalle on laskettu Kelan rekisteritietojen avulla indeksilukuja, jotka kertovat, kuinka yleisiä niin sanottujen kansantautien erityiskorvausoikeudet ovat suhteessa koko maan keskiarvoon (= 100). Laskennassa käytetään vuoden lopun väestötietoja sekä tietoa erityiskorvausoikeuksien voimassaolosta vuoden lopussa. Kuntien välisistä eroista voidaan poistaa väestön ikä- ja sukupuolirakenteesta johtuvat erot vakioimalla indeksiluvut iän ja sukupuolen mukaan.

Miten sairastavuusindeksi lasketaan

Jokaiselle Suomen kunnalle on laskettu Kelan rekisteritietojen avulla indeksiluku, joka kertoo, miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko maan keskiarvoon (= 100). Kuntien välisistä eroista voidaan poistaa väestön ikä- ja sukupuolirakenteesta johtuvat erot vakioimalla indeksiluvut iän ja sukupuolen mukaan. Luvut perustuvat kolmeen rekisterimuuttujaan:

  • kuolleisuus
  • työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus työikäisistä
  • erityiskorvattaviin lääkkeisiin, rajoitetusti peruskorvattaviin lääkkeisiin tai ruokavaliokorvauksiin oikeutettujen osuus väestöstä.

Kukin muuttujista on suhteutettu erikseen maan väestön keskiarvoon, jota merkitään luvulla 100. Sairastavuusindeksi on kolmen osaindeksin keskiarvo.

Miten indeksilukuja käytetään

Terveyspuntarin indeksejä ei pidä tarkastella tavanomaisina aikasarjoina, koska vakiointi on tehty kunkin vuoden väestöllä, ei vakioväestöllä. Jos Terveyspuntarissa jossakin tietyssä kunnassa astman kansantauti-indeksi vuonna 2010 on 120 ja vuonna 2013 vain 115, voidaan sanoa, että kunta on lähestynyt koko maan keskiarvoa. Ei kuitenkaan voida sanoa, että astman erityiskorvausoikeuksien vallitsevuus kunnassa olisi vähentynyt, koska laskennassa otetaan aina huomioon koko maan luvut.

Terveyspuntarissa aiempien vuosien indeksien arvot eivät muutu päivitysten myötä (muuten kuin kuntaliitosten takia), ja koko maan indeksiluku on kaikkina vuosina 100.

*Karttasovellus toimii, jos käyttäjän selaimessa on Javascript- ja SVG-tuki. Operan versiosta 9 ja Mozilla Firefoxin versiosta 2 lähtien näissä selaimissa on ollut natiivi SVG-tuki. Myös Google Chrome -selaimessa karttasovellus toimii ongelmitta. Internet Explorer -selain vaatii erillisen lisälaajennuksen (esim. Adobe SVG Viewer -lisäosan).