Palautusmaksun maksuosuuksien määrittäminen ja tietoa aikataulusta

Palautusmaksu määritetään sairausvakuutuslain 5 luvun 1 §:n mukaan lääkekorvausjärjestelmän piiriin kuuluvien lääkevalmisteiden vuoden 2015 toteutuneen sairausvakuutuksesta korvatun tukkuhintaisen myynnin perusteella. Palautusmaksun ulkopuolelle jäävät erityisluvalliset lääkevalmisteet, kliiniset ravintovalmisteet, perusvoiteet, annosjaellut lääkkeet, jaetut myyntipakkaukset sekä lääkkeellinen happi ja veri.

Palautusmaksun määrittely perustuu Kelan etuusjärjestelmän ja Kelan ylläpitämän Lääketietokannan tietoihin. Palautusmaksusta vastaava toimijataho on varmistettu myyntiluvan haltijoilta tai näiden edustajilta ja lääketukkukaupoilta saatujen valmistetietojen perusteella Vnr-numerokohtaisesti.

Palautusmaksun toimeenpanossa käytettävien tietojen oikeellisuus on ensiarvoisen tärkeää. Tämän vuoksi Kela on ollut yhteydessä niihin toimijoihin, joiden ilmoittamissa valmistetiedoissa on havaittu epäselvyyksiä.

Maksuosuuksien määrittäminen

Palautusmaksun maksuosuuksien määrittäminen perustuu seuraaviin tietoihin:

A    Toimijan vastuulla olevia lääkevalmisteita koskeva tukkuhintainen myynti (€) = Toimijan vastuulla olevien apteekista korvattuna toimitettujen lääkepakkausten yhteenlaskettu kustannus toimitushetken tukkuhintojen perusteella laskettuna. Toimitushetken tukkuhinta poimitaan jokaiselle yksittäiselle lääkepakkaukselle toimitushetkellä voimassa olleesta Lääketietokannasta.

B    Kaikkien toimijoiden yhteenlaskettu tukkuhintainen myynti (€) = Kaikkien apteekista korvattuna toimitettujen lääkepakkausten yhteenlaskettu tukkuhintainen myynti vuonna 2015.

C    Myyntiluvan haltijoita tai näiden edustajia koskeva palautusmaksu yhteensä
(6 900 000 €) tai lääketukkukauppoja koskeva palautusmaksu yhteensä (200 000 €)

Palautusmaksun maksuosuudet lasketaan seuraavasti:

A/B x C = Palautusmaksun maksuosuus (€)

Päätösehdotus ja päätös lähetetään yhteyshenkilölle postitse

Palautusmaksua koskeva päätösehdotus ja päätös sisältävät liikesalaisuudeksi katsottavaa tietoa, minkä vuoksi asiakirjat lähetetään ilmoitetulle ensisijaiselle yhteyshenkilölle ja ilmoitettuun postiosoitteeseen. Palautusmaksusta ei lähetetä erillistä laskua, vaan maksamisessa tarvittavat tiedot ilmoitetaan päätöksessä.

Mahdolliset muutokset yhteyshenkilö - ja yhteystiedoissa tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen laake.palaute@kela.fi.

Päätösehdotus postitetaan toukokuussa 2016

Sairausvakuutuslain 18 luvun 10 b §:n mukaisesti Kelan on kuultava myyntiluvan haltijoita tai heidän edustajiaan ja lääketukkukauppoja ennen palautusmaksun perimistä. Päätösehdotus ja kuulemiskirje postitetaan toimijan ilmoittamalle ensisijaiselle yhteyshenkilölle toukokuussa 2016.

Päätösehdotuksen liitteenä lähetetään luettelo niistä toimijan vastuulla olleista korvattavista myyntiluvallisista lääkevalmisteista, joita on toimitettu apteekista korvattuna vuonna 2015. Liitteessä esitetään seuraavat tiedot:

  • Valmisteiden yksilöintitiedot ja myyntiluvan haltija -tiedot. Tiedot perustuvat Kelan ylläpitämään Lääketietokantaan ja ne esitetään vuoden 2015 lopun tilanteen mukaisina. Jos valmiste on poistunut markkinoilta vuoden 2015 aikana, tiedot ovat sen Lääketietokannan mukaiset, jossa valmiste on ollut viimeksi mukana.
  • Lääkepakkausten lukumäärä Vnr-numerokohtaisesti.
  • Lääkepakkausten tukkuhintainen myynti Vnr-numerokohtaisesti.
  • Palautusmaksun maksuosuus. Maksuosuuden laskenta perustuu edellä esitettyyn laskukaavaan. Tietoa ei esitetä Vnr-numerokohtaisesti.

Päätösehdotusta koskeva kuulemisaika on kaksi viikkoa päätösehdotuksen tiedoksi saamisesta. Mahdolliset kommentit tulee toimittaa Kelaan kuulemisajan puitteissa. Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä palautusmaksun toimeenpanoa.

Päätös postitetaan heinäkuussa 2016

Kuulemisen jälkeen Kela tekee tarkistukset palautusmaksun maksuosuuksiin ja on tarvittaessa erikseen yhteydessä toimijoihin. Päätös postitetaan toimijan ilmoittamalle ensisijaiselle yhteyshenkilöille heinäkuussa 2016. Palautusmaksusta ei lähetetä erillistä laskua, vaan maksamisessa tarvittavat tiedot ilmoitetaan päätöksessä.

Päätöksen liitteenä lähetetään tarvittavin osin päivitetty valmisteluettelo, joka vastaa rakenteeltaan päätösehdotuksen liitteenä lähetettyä luetteloa.

Palautusmaksun suorittaminen ja oikaisuvaatimukset

Palautusmaksu on suoritettava viimeistään 1.9.2016. Palautusmaksulle, jota ei ole suoritettu määräaikana, peritään viivästysajalta korkolain mukainen vuotuinen viivästyskorko. Palautusmaksu on suoraan ulosottokelpoinen.

Kelan päätökseen palautusmaksusta saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa säädetään. Päätöksen liitteenä toimitetaan tarkemmat muutoksenhakuohjeet.

Kelan päätöstä palautusmaksusta on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, kunnes asia on lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu.