Kelan strategia: keskiössä hyvinvoiva kansalainen

Kelan strategiakokonaisuuden muodostavat toiminta-ajatus, arvot, visio ja strategiset tavoitteet. Näiden lisäksi Kelan strategian toteutumista mahdollistavat neljälle osa-alueelle laaditut osa-strategiat ja kaikessa toiminnassamme huomioitavat viestinnän ja kestävän talouden näkökulmat.

Toiminta-ajatus määrittää perustehtävämme

Elämässä mukana – muutoksissa tukena.

Arvot ovat toimintamme kulmakiviä

  • Ihmistä arvostava
  • Osaava
  • Yhteistyökykyinen
  • Uudistuva

Visio tähtää vaikuttavuuteen

Palvelujen edelläkävijänä luomme hyvinvointia ja oman elämän hallintakykyä.

Visio korostaa yhteiskuntaan hyvinvoinnin rakentamista toimivilla, kattavilla ja kehittyvillä sosiaaliturvapalveluilla. Haluamme, että palvelumme edesauttavat asiakkaan itsenäistä selviytymistä.

Kohti visiota kolmen strategisen tavoitteen avulla

Kelan strategia sisältää kolme toisiinsa limittyvää strategista tavoitetta, joiden keskiössä on asiakasnäkökulma. Strategisia tavoitteitamme ovat: luottamus ja yhteistyön vahvistaminen, asiakaskokemuksen kehittäminen sekä tiedon liikkuvuus ja hyödyntäminen.

Kohti yhteiskunnallista vaikuttavuutta

Onnistuessaan Kelan strategisilla tavoitteilla on merkittävää yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Kelan strategiakokonaisuudessa on määritelty, minkälaista arvoa voimme tuottaa strategisilla tavoitteillamme.

Strategian keskiössä oleva asiakaskokemuksen kehittäminen tähtää kansalaisten hyvinvoinnin kasvattamiseen, toiminta-ja työkyvyn parantumiseen sekä hyvinvointi- ja terveyserojen kaventumiseen.

Luottamuksen ja yhteistyön vahvistaminen tavoittelee vahvaa ja yhtenäistä Kelaa, joka tarjoaa oikea-aikaisia ja luotettavia palveluja, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin.

Tiedon liikkuvuuden ja hyödyntämisen kautta meidän on mahdollista rakentaa entistä toimivampaa yhteiskuntaa. Vaikuttavuustavoitteena on palvelujen ja toimeentuloturvan muodostama toimiva kokonaisuus.

Osastrategiat mahdollistavat strategian onnistumisen

Kelan strategian onnistumiseksi on tunnistettu neljä osa-aluetta, joita kehitämme pitkäjänteisesti. Osa-alueille laaditaan vuoden 2019 aikana osastrategiat, jotka tarkentavat näkökulmastaan, kuinka Kelan strategian tavoitteet mahdollistuvat.

Osastrategiat ovat:

  • asiakaskokemus
  • henkilöstökokemus
  • tieto
  • tietotekniikka

Kelan strategia on tehty yhdessä

Kelan strategian määrittelyssä ja arkeen kuljettamisessa hyödynnetään palvelumuotoilun menetelmiä. Strategiaperusta luotiin tiiviissä yhteistyössä koko Kelan ja keskeisten sidosryhmiemme kanssa. Kiteytyneen työn taustalla on mm. strategiakiertue kaikissa vakuutuspiireissä, kymmeniä asiantuntija- ja sidosryhmähaastatteluja, kymmeniä työpajoja, asiakaspalvelutyön havainnointia, avointa viestintää ja kaikille kelalaisille avoin verkkokysely.