Strategiset tavoitteet

Luottamus ja yhteistyön vahvistaminen

Asiakaslähtöisyys ja tietoa hyödyntävät digitaaliset palvelut edellyttävät saumatonta yhteistyötä sekä luottamuksen kulttuuria suhteessa asiakkaaseen, toisiimme ja kumppaneihin.

Yhdessä määritellyt tavoitteet ajavat oman tai yksikön edun edelle, päätösvaltaa lasketaan aina kun voidaan, työntekijöitä kannustetaan itseohjautuvuuteen ja aloitteellisuuteen. Päällekkäisiä toimia talon sisällä ja eri viranomaisten kesken karsitaan.
Rohkeasti uudistumalla ja turhaa byrokratiaa purkamalla kasvatamme myös yhteiskunnallista luottamusta ja parannamme julkisuuskuvaamme.

Asiakaskokemuksen kehittäminen

Erinomainen asiakaskokemus onnistuu yhteisten tavoitteiden ja asiakasnäkökulman priorisoinnin myötä.  Työntekijöillä on selkeä ymmärrys erilaisista asiakasryhmistä ja miten tuottaa yksilölliset tarpeet huomioivaa palvelua eri kanavissa ja yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

Selkeytämme palvelukokonaisuuksia ja poistamme asiakkaan tarvetta asioida.  Palvelupolkujen ja niihin kytkeytyvän työn sujuvoittaminen mahdollistaa resurssien kohdentamisen apua eniten tarvitseville. Asiakaskokemuksen kehittämisessä huomioidaan myös organisaatioasiakkaiden tarpeet ja sujuva asiointi.

Tiedon liikkuvuus ja hyödyntäminen

Kelassa olevaa tietoa hyödynnetään nykyistä tehokkaammin asiakkaan, kumppaneiden ja yhteiskunnan hyväksi. Asiakaskokemuksen parantaminen ja digitaalisten palveluiden kehittäminen edellyttävät tehokkaampaa eri lähteistä tulevan tiedon yhdistelemistä, tiedonvaihtoa valtakunnallisten ja paikallisten kumppaneiden kesken ja byrokratian purkamista.  

Sisäisesti tiedon hyödyntämistä tehostetaan työn sujuvoittamiseksi sekä organisaation toiminnan ohjaamiseen ja ennakointiin. Läpinäkyvyyteen, informaation muotoiluun ja analyysiin kiinnitetään erityistä huomiota, jotta tiedon käyttö helpottuu ja syntyy vaikuttavuutta.