Tietojen antaminen Kelalle

Palvelujen tuottajan on tarvittaessa annettava Kelalle tiedot suorakorvaussopimuksen piiriin kuuluvista itsenäisistä ammatinharjoittajista ja palveluja tuottavista yrityksistä.

Palvelujen tuottaja on muiden säännösten perusteella velvollinen säilyttämään potilasasiakirjat siten kuin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muuhun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä on säädetty. Palvelujen tuottaja on myös velvollinen näyttämään toteen, että Kelalle toimitetut tiedot vastaavat tehtyjä toimenpiteitä.