Käsitteet: Tilasto eläkkeensaajan asumistuesta

Tilastoyksiköt

Saaja

Saaja on henkilö, jolle on tilastointijakson aikana maksettu eläkkeensaajan asumistukea säännöllisenä maksuna. Eläkkeensaajan asumistuki maksetaan henkilökohtaisesti. Kun pariskunnassa molemmille maksetaan asumistukea, ovat molemmat puolisot tilastossa saajina.

Maksetut asumistuet

Maksettujen asumistukien tilastoon sisältyvät kaikki tilastointijakson aikana maksetut etuudet eli säännöllisten maksujen lisäksi myös takautuvat maksut ja palautukset.

Asumismenot

Vuokra-asuntojen asumismenot tilastoidaan todellisen suuruisena, vaikka enimmäismäärän ylittävää osaa asumismenoista ei oteta huomioon tukea laskettaessa.

Omistusasuntojen asumismenojen tiedoissa lainojen korot tilastoidaan asumistuessa huomioidun suuruisina. Omakotitaloissa kustannukset lasketaan valtioneuvoston asetuksen normien perusteella ja korot leikattuina.

Asumistukitulot

Asumistukituloihin tilastoidaan tuen saajan tulot, jotka vaikuttavat asumistuen määrään.

Tilastoluokitukset

Alue

Eläkkeensaajan asumistuen tietoja koskevan aluejaottelun tilastointiperusteena on asunnon sijaintikunta.

Asunto

Asunnot jaotellaan vuokra- ja omistusasuntoihin. Vuokra-asuntoihin tilastoidaan myös asumisoikeus- ja osaomistusasunnot sekä opiskelija-asunnot. Omistusasuntoja ovat osakkeiden omistukseen perustuvat osakeasunnot sekä omakotitalot. Eläkkeensaajan asumistuessa palveluasuntoihin tilastoidaan palvelutalot ja asumispalveluyksiköt. Asuntolat ja yömajat ovat omana luokkanaan samoin kuin lähiomaisen omakotitalossa asuvat henkilöt.

Asunnon rahoitustieto perustuu Digi- ja väestötietoviraston tietoon.

Asunnon pinta-alatieto perustuu Digi- ja väestötietoviraston tietoon, jota on voitu muuttaa Kelan etuuskäsittelyssä. Eläkkeensaajan asumistuen neliötieto esitetään yleensä saajaa kohden. Tällöin neliötieto on jonkin verran todellista pienempi, sillä eläkkeensaajapuolisot ovat kumpikin saajina keskimääriä laskettaessa. Silloin kun eläkkeensaajan asumistuki perustuu valtioneuvoston asetuksessa määritettyihin keskimääräisiin asumismenoihin, on hakijalle merkitty koko asunnon pinta-ala. Palvelua sisältäville asunnoille, asuntoloille tai yömajoille ei merkitä pinta-alatietoa. Niille ei lasketa keskimääräisiä neliöitä eikä neliöitä henkilöä kohden. Näitä tapauksia ei myöskään oteta mukaan laskettaessa kaikkien saajien keskimäärälukuja.