Käsitteet: Tilasto elatustuesta

Tilastoyksiköt

Saaja

Elatustuen saaja on henkilö, jolle on tilastointijakson aikana maksettu tukea säännöllisenä maksuna. Yleensä saaja on vanhempi tai muu henkilö, jonka hoidossa lapsi oli. Tuki voidaan myös myöntää ja maksaa 15 vuotta täyttäneelle lapselle itselleen. Lapsi voidaan merkitä tuen saajaksi myös silloin, kun lapsi on laitos- tai perhehoidossa ja tuki maksetaan kunnalle.

Lapsi

Lasten määrään sisältyvät ne lapset, joista on tilastointijakson aikana maksettu elatustukea.

Elatusvelvollinen

Elatusvelvollinen on vanhempi, jolla oli Kelan perinnässä elatusapuvelkaa.

Maksetut etuudet

Maksettuihin etuuksiin sisältyvät kaikki tilastointijakson aikana maksetut elatustuet eli säännöllisten maksujen lisäksi myös takautuvat maksut ja palautukset. Maksetut etuudet vastaavat Kelan kirjanpidon mukaisia elatustuen etuusmenoja.

Perityt elatusavut

Elatusvelvolliselta perityn elatusavun määrä sisältäen viivästyskorot.

Tilastoluokitukset

Ikä

Ikä on tuen saajan tai lapsen ikä tilastovuoden päättyessä. Jos elatustuki on maksettu kunnalle, merkitään saajan iäksi lapsen ikä.

Alue

Tuen saajan asuinkunta on hänen asuinkuntansa vuoden päättyessä. Lapsen asuinkunta määräytyy vanhemman tai huoltajan asuinkunnan mukaan. Maakunnittainen jaottelu perustuu asuinkuntaan.

Alueellisten vertailujen helpottamiseksi eräitä tilastotietoja on suhteutettu alueen väestömääriin. Väestötiedot perustuvat Kelan yleistiedot -tietokantaan, ja niiden tilastointiajankohta on vuoden loppu.

Korvattava ja ei-korvattava elatustuki

Elatustuki on korvattavaa silloin, kun se on myönnetty elatusavun maksun laiminlyönnin perusteella. Kela perii korvattavan elatustuen elatusvelvolliselta. Ei-korvattavaa elatustukea maksetaan esimerkiksi silloin, kun elatusvelvollista ei ole tai elatustuki on maksettu elatusapua täydentävänä tai elatusvelvollisen puutteellisen maksukyvyn vuoksi on tehty niin sanottu nollasopimus.