Käsitteet: Tilasto Kelan työttömyysturvasta

Tässä tilastossa Kelan työttömyysturva käsittää työmarkkinatuen, peruspäivärahan, liikkuvuusavustuksen ja vuorottelukorvauksen.

Mittaluvut

Saaja

Tilastossa esiintyy kahta erilaista saaja-käsitettä: saajat vuoden aikana ja saajat kuukauden lopussa. Saajat vuoden aikana sisältää ne henkilöt, joille maksettiin työttömyysturvaa tilastovuoden aikana. Kuukauden lopun saajaksi tilastoituvat ne henkilöt, joille kohdistui työttömyysturvan maksu tilastokuukauden viimeiselle päivälle.

Päivät

Tilaston päivät kuvaavat sitä, kuinka monelta päivältä työttömyysturvaa maksettiin. Työttömyysturvaa maksetaan viideltä viikonpäivältä viikossa (maanantai–perjantai). Päivää/saaja -tieto on päivien ja saajien suhde.

Maksettu etuus

Maksettu etuus on tilastovuoden aikana maksettu etuuden määrä euroissa. Etuuksien palautukset on huomioitu luvuissa, jolloin etuuksien euromäärät ovat samat kuin kirjanpitotiedoissa. Euroa/päivä-tieto on maksettujen etuuksien ja päivien suhde.

Kauden kesto

Työttömyyskauden kesto on meneillään oleva kausi kalenteriviikkoina tilastovuoden lopussa. Tällöin viisi peräkkäistä maksupäivää lasketaan yhdeksi viikoksi. Jos etuuden maksussa on yli yhdeksän päivän katkos, uusi kausi katsotaan alkaneeksi. Työmarkkinatuen kauden kestoon on laskettu mukaan myös mahdolliset peruspäivärahan päivät.

Luokitukset

Ikä

Tässä tilastossa etuuden saajan ikä on hänen ikänsä vuoden lopussa.

Alue

Maakunta- ja kuntajaottelu vastaa tilastovuoden lopussa voimassa ollutta tilannetta. Ulkomailla asuvien henkilöiden tiedot sisältyvät alueluokitteluissa vain koko maan lukuihin.

Asuinkuntatieto perustuu Kelan yleistiedot -tietokantaan. Sen tilastointiajankohta on vuoden loppu.

Enimmäisaika

Peruspäivärahan enimmäisajan täyttymisajankohta oli tilastovuotena se päivä, jolloin etuutta oli maksettu työttömyyspäivärahan enimmäisajan. Enimmäisaika on joko 300, 400 tai 500 päivää. Enimmäisajan täyttymispäivä saadaan käsittelyjärjestelmiin kirjatusta tiedosta.

Työttömyyslaji

Työttömyysturvan saajat on tässä julkaisussa tilastoitu erilaisiin työttömyyslajiluokkiin, kuten kokonaan työttömiin ja sovitellun etuuden saajiin. Työmarkkinatuen korvauslajeja ovat muun sosiaalietuuden vähentämä tuki ja osittainen työmarkkinatuki.