Käsitteet: Tilasto Kelan vammaisetuuksista

Tilastoyksiköt

Saaja on henkilö, jolle on tilastointijakson aikana maksettu vammaistukea säännöllisenä maksuna.

Maksettujen vammaistukien tilastoon sisältyvät kaikki tilastointijakson aikana maksetut etuudet eli säännöllisten maksujen lisäksi myös takautuvat maksut ja palautukset.

Keskimääräiseen etuuteen on tilastoitu säännöllisesti maksetut vammaistuet.

Vammaisten tulkkauspalveluihin oikeutettuja ovat henkilöt, joilla on voimassa oleva päätös oikeudesta tulkkauspalveluun. Palvelun käyttäjiksi on määritelty henkilöt, joilla on tilastointijakson aikana nollaa enemmän laskutettuja tulkkaustunteja.

Tulkkauspalvelujen kustannukset sisältävät vain tulkkauspalvelujen välitysjärjestelmään tallennettavat kustannukset. Palveluntuottajien tulkkauskustannukset sisältävät palveluntuottajille maksettavat normaalin tuntitaksan mukaiset eurot, iltatyökorvaukset, lauantaityökorvaukset, pyhätyökorvaukset sekä vaativan tulkkauksen lisät. Palveluntuottajien muut kustannukset sisältävät palveluntuottajille maksettavat kilometrikorvaukset, päivärahat, majoituskulut, muut matkakulut sekä muut oheiskulut.

Etuuksien saajia kuvaavia tekijöitä

Ikä

Voimassa olevia vammaisetuuksia koskevissa tilastoissa etuuden saajan ikä on hänen ikänsä tilastointijakson lopussa. Ratkaisutilastoihin ikä muodostuu ratkaisupäivän mukaan. Mediaani-ikä tarkoittaa sitä ikää, jota vanhempia ja nuorempia henkilöitä on yhtä paljon.

Alue

Etuuden saajan asuinkunnaksi merkitään hänen vakituinen asuinkuntansa tilastointijakson lopussa.

Alueellisten vertailujen helpottamiseksi eräitä tilastotietoja on suhteutettu alueen väestömääriin. 16 vuotta täyttäneen vammaistuissa 16–64-vuotiaita vammaistuen saajia on vertailtu vastaavan ikäiseen vakuutettuun väestöön. Muiden vammaisetuuksien kohdalla vertailuun on otettu mukaan kaikki etuudensaajat, jotka on suhteutettu vastaavan ikäiseen väestöön.

Sairaus

Tieto etuuden saajan sairaudesta tarkoittaa tilastoissa etuusratkaisun perusteena olevaa sairausdiagnoosia. Hakijalle merkitään pääsairaus sekä, mikäli hänellä on useampia sairauksia tai vammoja, lisäsairauksia. Verkossa julkaistujen tilastojen sairaustiedot perustuvat päädiagnoosiin.

Sairausdiagnoosit ja niitä vastaavat koodit perustuvat kansainvälisen tautiluokituksen 10. laitokseen (ICD-10), joka otettiin Suomessa käyttöön vuoden 1996 alusta. Se perustuu edelliseen (ICD-9) luokitukseen. Tauteja merkittäessä käytetään oire-syy-diagnoosiparia. Kelan etuuksien etuusjärjestelmissä käytetään syytä tarkoittavia diagnooseja.

Etuuden taso

Vammaistuet on porrastettu kolmeen tasoon: perustukeen, korotettuun tukeen ja ylimpään tukeen. Lisäksi maksetaan ns. suojattuja vammaisetuuksia invalidirahaa tai apu- tai hoitolisää saaneille. Apu- ja hoitolisät korvattiin vuonna 1988 ja invalidirahat vuonna 1989 vammaistuilla.

Saajatyyppi

Vammaisten tulkkauspalveluihin voi olla oikeutettu kuulo-, kuulonäkö- tai puhevammainen henkilö.

Hankinta-alue/välityskeskus

Tulkkauspalvelu järjestetään kuudella eri alueella. Alueet ovat: Uusimaa, Läntinen, Keskinen, Pohjanmaa, Itäinen ja Pohjoinen.

Tulkkaustuote

Tieto kuvaa, onko tulkkaus järjestetty yleistulkkauksena, opiskelutulkkauksena, kirjoitustulkkauksena tai ulkomaan tulkkauksena.