Käsitteet: Tilasto sotilasavustuksesta

Tilastoyksiköt

Sotilasavustuksen ratkaiseminen

Kelan vakuutuspiireissä käsitellään ja ratkaistaan kaikki sotilasavustuksen hakemukset. Sotilasavustuspäätös on joko myönteinen tai hylkäävä, tai sillä voidaan lakkauttaa sotilasavustuksen maksaminen.

Henkilölle annetaan sotilasavustuksesta tarkistuspäätös, jos hänen hakemuksensa perusteet muuttuvat. Henkilölle annetaan lakkautuspäätös, jos sotilasavustus keskeytyy, oikeus sotilasavustukseen päättyy tai etuuden maksamisen edellytykset eivät muutoin täyty.

Sotilasavustuksen saaja

Sotilasavustuksen saaja on henkilö, jolle on kyseisen tilastointijakson aikana maksettu sotilasavustusta. Sotilasavustuksen saajana voi olla palveluksessa oleva asevelvollinen ja palveluksessa olevan asevelvollisen omainen.

Kela maksaa sotilasavustusta varusmiespalveluksessa tai siviilipalveluksessa olevalle asevelvolliselle sekä hänen omaisilleen palvelusajalta. Asevelvollisella tarkoitetaan myös reservin kertausharjoitukseen kutsuttua. Sotilasavustusta maksetaan myös vapaaehtoisessa asepalveluksessa olevalle henkilölle sekä hänen omaisilleen.

Sotilasavustuksen saajia ja kustannuksia kuvaavat tekijät

Alue

Sotilasavustuksen saajan asuinkunnaksi merkitään hänen asuinkuntansa vuoden päättyessä. Ulkomailla asuvien henkilöiden tiedot sisältyvät maakuntaluokituksissa vain koko maan lukuihin. Väestötiedot perustuvat Kelan yleistiedot -tietokantaan, ja niiden tilastointiajankohta on vuoden loppu.

Ikä

Ikä on sotilasavustuksen saajan ikä tilastovuoden lopussa.