Käsitteet: Tilasto Suomen työttömyysturvasta

Työttömyysturva

Tämä tilasto kattaa sekä työttömyyskassojen että Kelan maksaman työttömyysturvan. Kelan työttömyysturva käsittää työmarkkinatuen, peruspäivärahan, liikkuvuusavustuksen ja vuorottelukorvauksen. Ansioturvalla tarkoitetaan työttömyyskassojen maksamia etuuksia, perusturvalla tarkoitetaan Kelan maksamia etuuksia.

Työttömyysetuus

Tässä tilastossa työttömyysetuudella tarkoitetaan työttömyyspäivärahaa ja työmarkkinatukea. Työttömyyspäiväraha maksetaan työttömyyskassasta ansiopäivärahana ja Kelasta peruspäivärahana.

Mittaluvut

Saaja

Tilastossa esiintyy kahta erilaista saaja-käsitettä: saajat vuoden aikana ja saajat kuukauden lopussa. Saajat vuoden aikana sisältää ne henkilöt, joille maksettiin työttömyysturvaa tilastovuoden aikana. Kuukauden lopun saajaksi tilastoituvat ne henkilöt, joille kohdistui työttömyysturvan maksu tilastokuukauden viimeiselle päivälle.

Päivät

Tilastossa päivät kuvaavat sitä, kuinka monelta päivältä työttömyysturvaa maksettiin. Työttömyysturvaa maksetaan viideltä viikonpäivältä viikossa (maanantai–perjantai). Päivää/saaja-tieto on päivien ja saajien suhde.

Maksettu etuus

Maksettu etuus on tilastovuoden aikana maksettu etuuden määrä euroissa. Etuuksien palautukset on huomioitu luvuissa, jolloin etuuksien euromäärät ovat samat kuin kirjanpitotiedoissa. Euroa/päivä-tieto on maksettujen etuuksien ja päivien suhde.

Kauden kesto

Työttömyyskauden kesto on meneillään oleva kausi kalenteriviikkoina tilastovuoden lopussa. Tällöin viisi peräkkäistä maksupäivää lasketaan yhdeksi viikoksi. Jos etuuden maksussa on yli yhdeksän päivän katkos, uusi kausi katsotaan alkaneeksi. Työmarkkinatuen kauden kestoon on laskettu mukaan myös mahdolliset peruspäivärahan päivät.

Luokitukset

Ikä

Tässä tilastossa etuuden saajan ikä on hänen ikänsä vuoden lopussa.

Alue

Maakunta- ja kuntajaottelu vastaa tilastovuoden lopussa voimassa ollutta tilannetta. Ulkomailla asuvien henkilöiden tiedot sisältyvät alueluokitteluissa vain koko maan lukuihin.

Ahvenanmaan tiedot sisältävät vain työttömyyskassojen maksamat etuudet, koska Ahvenanmaalla perusturvan etuuksien toimeenpanosta vastaa Ahvenanmaan maakuntahallitus.

Työttömyyskassojen maksamissa etuuksissa asuinkuntatieto on päätelty henkilön kotiosoitteen postinumerosta. Henkilö tilastoituu sen kunnan asukkaaksi, jossa asuessaan hän on saanut viimeisimmän etuusmaksunsa tilastovuonna.

Kelan etuuksissa asuinkuntatieto perustuu Kelan yleistiedot -tietokantaan. Sen tilastointiajankohta on vuoden loppu.

Enimmäisaika

Ansiopäivärahan ja peruspäivärahan enimmäisajan täyttymisajankohta oli tilastovuotena se päivä, jolloin etuutta oli maksettu työttömyyspäivärahan enimmäisajan. Enimmäisaika on joko 300, 400 tai 500 päivää. Enimmäisajan täyttymispäivä saadaan käsittelyjärjestelmiin kirjatusta tiedosta.

Työttömyyslaji

Työttömyysturvan saajat on tässä julkaisussa tilastoitu erilaisiin työttömyyslajiluokkiin, kuten kokonaan työttömiin ja sovitellun etuuden saajiin. Ansiopäivärahat luokitellaan myös lisäpäivien ja lomautusajan päivärahoihin sekä yrittäjäpäivärahoihin. Työmarkkinatuen korvauslajeja ovat muun sosiaalietuuden vähentämä tuki ja osittainen työmarkkinatuki.