Käsitteet: Tilasto vanhempainpäivärahoista

Tilastoyksiköt

Saaja

Saaja on äiti tai isä, jolle on tilastointijakson aikana maksettu vanhempainpäivärahaa. Vanhempainpäiväraha on yhteinen nimitys etuuksille, joita ovat: äitiysraha, erityisäitiysraha, isyysraha, vanhempainraha ja osittainen vanhempainraha.

Alkanut ja päättynyt vanhempainpäivärahakausi

Kausi alkaa, kun äidille aletaan maksaa vanhempainpäivärahaa. Tilastovuosi määräytyy ensimmäisen maksuerän mukaan. Äitiys- ja vanhempainrahakausi kestävät yhteensä 263 arkipäivää muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Isän vanhempainpäivärahakausi alkaa sinä päivänä, jolta hänelle maksetaan ensimmäisen kerran isyys- tai vanhempainrahaa saman lapsen perusteella. Isyysrahapäiviä voi pitää siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta. Vasta sen jälkeen on mahdollista tarkastella kauden päättymistä.

Korvattu päivä

Vanhempainpäivärahapäivillä tarkoitetaan niiden päivien määrää, joilta päivärahaa on tilastointijakson aikana maksettu. Vanhempainpäivärahaa maksetaan arkipäiviltä. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin pois lukien arkipyhät.

Maksetut etuudet

Maksettujen päivärahojen tilastot koskevat tilastointijakson aikana maksettujen korvausten euromäärää.

Tilastoluokitukset

Ikä

Ikä on korvauksen saajan ikä tilastovuoden päättyessä.

Alue

Korvauksen saajan asuinkunta on hänen asuinkuntansa vuoden päättyessä. Maakunnittainen jaottelu perustuu asuinkuntaan.

Alueellisten vertailujen helpottamiseksi eräitä tilastotietoja on suhteutettu alueen väestömääriin. Vanhempainpäivärahoissa jakajana on käytetty 16–44-vuotiasta naispuolista ja 16–64-vuotiasta miespuolista väestöä.

Väestötiedot perustuvat Kelan yleistiedot -tietokantaan, ja niiden tilastointiajankohta on vuoden loppu.

Ammatti- ja ammattiasema

Tieto vanhempainpäivärahansaajan ammatista tallennetaan vanhempainpäivärahakauden alkaessa sairausvakuutuksen pysyvään perusotantaan kuuluville naisille sekä kaikille miespuolisille vanhempainpäivärahan hakijoille.

Kelassa otettiin käyttöön Ammattiluokitus 2010 tilastovuoden 2014 alusta. Kansallinen Ammattiluokitus 2010 perustuu kansainvälisen työjärjestön (ILO) laatimaan ja YK:n vahvistamaan ISCO-08-ammattiluokitukseen. Ammattiluokituksen laatiminen perustuu työntekijän ammattitaidon käsitteeseen, jolla on kaksi ulottuvuutta: taitotaso ja erikoistunut osaaminen. Vuosina 1988–2013 Kelassa oli käytössä ammattiluokitus, joka perustui pohjoismaiseen ammattiluokitteluun. Pohjoismaisen ammattiluokituksen lähtökohtana oli toimiala.

Vanhempainpäivärahaa hakevan henkilön ammatiksi merkitään ammatti, jota hakija on viimeksi harjoittanut. Jos hakija ei viiden vuoden aikana ennen etuuden hakemista ole toiminut ammatissa, merkitään hänet ammatissa toimimattomaksi. Ammatin harjoittamiseksi katsotaan vähintään kolmen tunnin osapäivätyö ja vähintään neljä kuukautta vuodessa kestävä työ.