Tilasto maahanmuuttajien erityistuesta

Tämä tilasto on lakkautettu. Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tuottaja: Kela

Maahanmuuttajien erityistuen tilastoja sisältävät tuotteet

Tilastojulkaisut

Kelasto

Yhteystiedot

Reeta Pösö
020 634 1358
tilastot@kela.fi

Tilaston kuvaus

Maahanmuuttajan erityistuen tarkoituksena oli turvata pitkäaikaisesti Suomeen muuttaneen henkilön toimeentulo vanhuuden ja työkyvyttömyyden ajalta. Maahanmuuttajan erityistuen saajat siirtyivät takuueläkkeen saajiksi 1.3.2011.

Tietosisältö

Tilastointiajankohtana tukea saaneet henkilöt ja tuen määrä sekä tilastointiajanjakson aikana maksettujen tukien euromäärä.

Käytetyt luokitukset

Tuen laji, tuen rakenne ja kansalaisuus.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilasto tehtiin henkilöpohjaisesta maahanmuuttajien erityistuen tilastointitiedostosta, joka muodostettiin maahanmuuttajien erityistuen käsittelyjärjestelmästä syntyvästä etuustieto-kannasta.

Aikasarja

Maahanmuuttajan erityistuen saajia tilastoitiin vuodet 2003-2011.

Asiasanat

sosiaaliturva, maahanmuuttajat, toimeentuloturva

Laatuseloste 2011: Tilasto maahanmuuttajien erityistuesta

Tämä tilasto on lakkautettu. Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tilaston maahanmuuttajien erityistuesta tuottaa Kelan aktuaari- ja tilasto-osaston tilastoryhmä. Laki Kansaneläkelaitoksesta velvoittaa Kelan laatimaan tilastoja, arvioita ja ennusteita. Kelan työjärjestyksen mukaan Kelan keskushallinnossa on aktuaari- ja tilasto-osasto, jonka tehtävänä on vakuutustekninen laskenta ja tilastointi.

Tilaston tuottaminen rahoitetaan vuosittain Kelan varoista.

1 Tilastotietojen relevanssi

Maahanmuuttajien erityistuen tarkoituksena on turvata pitkäaikaisesti Suomeen muuttaneen henkilön toimeentulo vanhuuden ja työkyvyttömyyden ajalta. Tilaston tiedot tuotetaan maahanmuuttajien erityistuen tilastointirekisteristä.

Tilasto on tarkoitettu sosiaali- ja eläketurvan päättäjille, suunnittelijoille, tutkijoille sekä maahanmuuttajajärjestöille ja muille alan ammattihenkilöille.

Maahanmuuttajien erityistukia tilastoidaan seuraavilla yksiköillä: tilastointiajankohtana tukea saaneet henkilöt ja tuen määrä sekä tilastointiajanjakson aikana maksettujen tukien euromäärä. Tilastoissa käytetään seuraavia luokituksia: tuen laji, tuen rakenne ja kansalaisuus.

Tilastojen käyttäjiltä saatua palautetta seurataan ja se otetaan huomioon tilastoa kehitettäessä. Tilaston sisältöä ja sen tietojen käytettävyyttä arvioidaan mm. Eläketilastoryhmässä, jossa on jäseninä myös tilaston käyttäjiä.

2 Tietojen tarkkuus ja luotettavuus

Tilasto maahanmuuttajien erityistuesta perustuu kokonaisaineistoon Kelan maksamista tuista.

Tilasto tehdään henkilöpohjaisesta maahanmuuttajien erityistuen tilastointitiedostosta, joka muodostetaan maahanmuuttajien erityistuen käsittelyjärjestelmästä syntyvästä etuustietokannasta. Tilastointitiedostossa ovat kaikki ne henkilöt, jotka saivat tietyn ajanjakson aikana maahanmuuttajien erityistukea.

Maksettujen erityistukien euromäärät täsmäytetään kuukausittain ja vuosittain kirjanpidon tietoihin.

Kelan etuuksien käsittelyjärjestelmät ovat laajoja kokonaisuuksia ja ne on tehty ensisijaisesti etuuksien maksamista varten. Virheiden syntymistä pyritään ehkäisemään tiiviillä etuuksista ja tilastoista vastaavien asiantuntijoiden välisellä yhteistyöllä.

Tilastoissa havaitut virheet korjataan välittömästi Suomen virallisen tilaston neuvottelukunnan julkaisuohjeen suosituksen mukaisesti. Verkkopalvelussa havaitut virheet korjataan ja virheelliset tiedot poistetaan. Painotuotteissa jakamattomiin julkaisuihin liitetään korjausliuska ja niille julkaisun tilaajille, joiden yhteystiedot ovat tiedossa, lähetään korjaustiedote.

3 Tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Maahanmuuttajien erityistukitilastoja julkaistaan kuukausittain ja vuosittain. Kuukausitilasto julkaistaan tilastokuukautta seuraavan kahden viikon aikana. Tilaston julkaisemisajankohdat selviävät julkistamiskalenterista.

Tilasto on lopullista tietoa.

4 Tietojen yhtenäisyys ja vertailukelpoisuus

Tilastot ovat vertailukelpoisia vuodesta 2003 (1.10.), jolloin tukia alettiin maksaa. Maahanmuuttajan erityistukea ei enää makseta alkaen 1.3.2011. Maahanmuuttajan erityistuen saajat siirtyvät takuueläkkeen saajiksi. Maksettuja tukia kuvaaviin tilastoihin voi kuitenkin tulla taannehtivia maksuja ajalta ennen 1.3.2011.

5 Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys

Tilastoja maahanmuuttajien erityistuista julkaistaan verkossa. Kunkin verkkotilaston yhteydessä julkaistaan yhteystiedot.

Tilaston havaintoaineiston käyttöön saamista voi tiedustella Kelan tilastoryhmästä. Yhteystiedot on kerrottu tilaston kuvaussivulla.