Muutoksia palvelussa

11.12.2018

Perustoimeentulotuen raporttien linkit ovat muuttuneet

Perustoimeentulotuen Kelasto-raportit on päivitetty käyttämään uutta ohjelmaversiota, minkä johdosta raporttien linkit muuttuivat.

Ohjelmaversion muutoksen jälkeen ei ole enää erillisiä linkkejä ruotsin- ja englanninkielisille raporteille. Raportti esitetään ruotsin tai englannin kielellä, jos selaimen oletuskieleksi on valittu ruotsi tai englanti.

23.2.2017

Kolme uutta raporttia perustoimeentulotuesta

Kelastossa julkaistiin kolme graafista raporttia perustoimeentulotuen maksuista ja saajista:

Raporteilla esitetään kuukausitasolla ja kunnittain Kelan maksaman perustoimeentulotuen bruttomenot ja nettomenot, saajakotitalouksien lukumäärä sekä saajahenkilöiden lukumäärä ja väestöosuus.

Saajakotitalouksien raportilta saa tiedot kotitaloustyypistä sekä siitä, kuinka monessa saajakotitaloudessa hakija tai puoliso on ollut alle 25-vuotias. Saajahenkilöt on jaettu neljään ikäryhmään: alle 18-vuotiaat, 19–24-vuotiaat, 25–64-vuotiaat ja 65 vuotta täyttäneet.

 

18.12.2015

Kaksi uutta raporttia ja muutoksia raportteihin

Kelastossa julkaistiin kaksi uutta raporttia:

Raportti Yleisen asumistuen saajaruokakunnat, keskimääräiset tuet, asumismenot ja ruokakunnan tulot korvaa kaksi aiemmin julkaistua yleisen asumistuen raporttia. Lisäksi työttömyysturvan raportista Kunnan osarahoittama työmarkkinatuki julkaistiin uusi versio (NIT089C).

 

12.3.2015

Muutoksia raportilla Työmarkkinatuen saajat ja työttömyysajalta maksettujen tukipäivien kertymä

Raportti Työmarkkinatuen saajat ja työttömyysajalta maksettujen tukipäivien kertymä (NIT088C) on uusittu. Raportilla on tukipäivien kertymäluokat 100 päivän välein 1500 päivään asti. Tiedot ovat valittavissa tammikuusta 2014 alkaen.

 

18.12.2014

Uusi raportti Opintovelalliset ja lainamäärät

Opiskelija voi saada opintolainan valtiontakauksen osana opintotukea. Myös aikuiskoulutustuen saajalla voi olla oikeus opintolainan valtiontakaukseen. Raportilta Opintovelalliset ja lainamäärät (NIT138A) saa tiedot valtion takaamista opintolainoista vuosittain ja lukuvuosittain. Raportilla esitetään opintovelallisten lukumäärä, valtion takaama opintolainakanta ja keskimääräinen lainamäärä tilastointijakson lopussa sekä mm. tilastointijakson aikana lainaa nostaneiden lukumäärä.

 

18.9.2014

Uusi raportti Valtion korvaus julkisen terveydenhuollon yksiköille

Kela korvaa valtion varoista julkisen terveyshuollon yksiköille niiden muualla kuin Suomessa vakuutetuille henkilöille antamien sairaus- ja äitiysetuuksien kustannukset. Raportilla Valtion korvaus julkisen terveydenhuollon yksiköille (NIT178A) on tiedot tilastoajanjakson aikana maksetuista valtion korvauksista. Tiedot esitetään mm. hoito-oikeuden perusteen, korvausvastuussa olevan maan, korvauksen saajayksikön sairaanhoitopiirin ja käynti- tai hoitoajan mukaan. Tiedot sisältävät sekä avo- että sairaalahoidon.

 

12.6.2014

Uusi raportti Hammaslääkärien antama korvattu hoito

Sairausvakuutus korvaa vakuutetulle osan niistä maksuista, jotka häneltä on peritty yksityishammaslääkärin suorittamasta suun ja hampaiden tutkimuksesta ja antamasta hoidosta. Raportilta Hammaslääkärien antama korvattu hoito (NIT249A) saa tietoja  korvausten saajien ja toimenpiteiden lukumääristä sekä perityistä palkkioista ja korvauksista. Tiedot ovat saatavissa muun muassa hoitotyypin ja ikäryhmän mukaan.

 

13.3.2014

Uusi raportti Eurooppalaisen sairaanhoitokortin haltijat

Suomessa sairausvakuutetuilla on oikeus eurooppalaiseen sairaanhoitokorttiin (European Health Insurance Card, EHIC). Raportilta Eurooppalaisen sairaanhoitokortin haltijat (NIT242A) saa tietoja sairaanhoitokortin haltijoiden lukumääristä luokiteltuna 5-vuotisikäryhmän ja sukupuolen mukaan.

 

6.2.2014

Muutoksia raportilla Etuuksien hakemukset ja ratkaisut

Raportilla Etuuksien hakemukset ja ratkaisut (NIT014A) tietoja saapuneiden ja vireillä olleiden hakemusten lukumääristä ei enää päivitetä vuoden 2014 tammikuusta alkaen. Vanhempien vuosien tiedot kuitenkin säilyvät raportilla.

 

19.9.2013

Uusia raportteja ja muutoksia Kelasto-raportteihin

Kelastossa julkaistiin 19.9.2013 kolme uutta raporttia:

Raportti Opintovelalliset, opintolainakanta ja keskimääräinen laina (NIT136A) on poistettu Kelastosta raportin aineistossa olleiden ongelmien vuoksi. Raportti tullaan korvaamaan tulevaisuudessa uudella raportilla.

Raportille Kelan kuntoutuspalvelujen saajat ja kustannukset (NIT099) on lisätty uusi luokitus kuntoutustoimenpiteet.

 

21.2.2012

Työmarkkinatukiseurannan Kelasto-raporttien tietoja korjattu

Työmarkkinatukiseurannan Kelasto-raporttien "Aktiivitoimenpiteissä aloittaneet" ja "Aktivointiaste" tietoja on korjattu 21.2.2012.

Aktiivitoimenpiteissä aloittaneiden luvut muuttuivat tammi-lokakuun 2011 tietojen osalta. Palkkatuella ja starttirahalla aloittaneiden määrät vähenivät.

Aktivointiaste-raportilla vuoden 2011 keskiarvotiedot muuttuivat. Raportilla oli virheellistä aineistoa aikavälillä 10. – 20.2.2012 palkkatuella työllistettyjen ja starttirahaa saaneiden osalta.

 

Tutustu palveluun

Kelan tilastotietokanta on toteutettu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Se löytyy osoitteessa /kelasto tai Kelan verkkosivuilta kohdasta www.kela.fi » Tietoa Kelasta » Tilastot » Tilastotietokanta Kelasto.