Toimintakyvyn mittaaminen

Kela käyttää kuntoutuksen tulosten arvioinnissa kuntoutujan arviota omasta elämänlaadusta, työkyvystä ja mielialasta.

Elämänlaatu

Elämänlaatuun liitetään usein onnellisuuteen, hyvinvointiin, elämän tyytyväisyyteen ja toimintakykyyn. Elämänlaadun osatekijöiden ja kokonaisvaltaisen elämänlaadun arvioinnissa korostuu elämänlaadun kokemuksellinen luonne. Elämänlaatua arvioidaan WHO:n kehittämällä WHOQOL-BREF –mittarilla, joka arvioi ihmisen tyytyväisyyttä fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin sekä sosiaalisiin suhteisiin ja elinympäristöön. Mittari on saatava ohjeineen Toimian sivuilta.

Masennusoireet

Kela käyttää masennusoireiden tunnistamiseen BDI 21 –mittaria, joka  on kehitetty masennusoireiden intensiteetin mittaamiseen sekä masennuksen määrittämiseen tutkimus- ja terapiakontekstissa. Osiot kehitettiin kliinisessä työssä siten, että asteikon kehittäjä teki systemaattisia havaintoja masentuneiden potilaiden tyypillisistä oireista ja asenteista. Havaintojen pohjalta hän määritteli 21- tyypillistä oiretta ja asennetta, jotka olivat yhdenmukaisia psykiatrisen kirjallisuuden depressio -määritelmän kanssa.  Kelan käyttämä versio (väestötutkimusversio) ohjeineen löytyy Toimian sivuilta.

Työkyky

Kela arvioi työkykyä Työkyky –kyselyllä. Kyselyyn on koottu Työkykyindeksistä kaksi kysymystä, jotka kuvaavat työntekijän omaa arviota nykyisestä ja tulevasta työ tai opiskelukyvystä (kysymykset 1-2).  

Lisäksi kyselyssä on Kelan työhön kuntoutushankkeessa kehitetty kysymys (kysymys 3) omasta arviosta työstä tai opiskeluista selviämisestä. Mikäli kuntoutuja ei ole työssä tai opiskele, hän käyttää kysymyksen 3. vastausvaihtoehtona numeroa 5. Kysymyksiin 1-3 vastaa kuntoutuja ja niissä kuntoutuja arvioi omaa tilannettaan ennen ja jälkeen kuntoutuksen.

Kyselyyn on liitetty myös palveluntuottajan arvio kuntoutuksen hyödyistä ja oikea-aikaisuudesta.  Kysymyksiin 4-6 vastaa se palveluntuottajan edustaja, joka on eniten työskennellyt kuntoutujan kanssa (esim. omaohjaaja). Lisätietoa kyselystä (linkki ohjeisiin)

Lomake löytyy suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi Kelan lomakkeista (kela.fi/lomakkeet).