Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Työnantajalla on oltava työterveyshuollosta kirjallinen toimintasuunnitelma, jonka työnantaja ja työterveyshuollon palveluntuottaja ovat laatineet yhteistyössä työpaikkaselvityksen (perusselvitys) perusteella. Toimintasuunnitelma sisältää työterveyshuollon yleiset tavoitteet sekä työpaikan olosuhteisiin perustuvat tarpeet ja niistä aiheutuvat toimenpiteet.

Toimintasuunnitelman suunnittelujakso on tavallisimmin 1-5 vuotta. Suunnitelma tarkistetaan vuosittain ja sitä päivitetään tarvittaessa. Tarkistamisen laajuus riippuu mm. työpaikan koosta, työpaikalla tapahtuneista muutoksista sekä työpaikan henkilöstöstä ja työjärjestelyistä. Suunnitelma käsitellään työpaikalla yhteistoimintamenettelyn edellyttämällä tavalla työsuojelutoimikunnassa tai sitä vastaavassa muussa työpaikan menettelyssä.

Työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa kuvataan mm.

 • työterveyshuollon yleiset tavoitteet
 • toiminnan sisältö ja laajuus korvausluokittain
 • työpaikan olosuhteisiin perustuvat tarpeet
 • työterveyshuollon tehtävät (työpaikkaselvitykset, terveystarkastukset, tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus, työterveyshuollon lisäksi järjestetty sairaanhoito)
 • työterveyshuollon pääasiallinen palveluntuottaja sekä nimetyt ammattihenkilöt ja asiantuntijat
 • toiminnan seuranta ja arviointi
 • yhteistyö esim. työsuojelun, muun terveydenhuollon ja kuntoutuksen kanssa
 • suunnitelman voimassaolo

Toimintasuunnitelmassa kuvataan myös työterveyshuollon palveluntuottajan tehtävänä olevat työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toimenpiteet, jos työpaikan kanssa on sovittu työkyvyn hallinnan toimintakäytännöstä. Työkyvyn hallinnan toimintakäytännöstä toimintasuunnitelmaan kuvataan:

 • hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaiset työterveyshuollon tehtävät työkyvyn tukemisessa ja työkykyongelmien ehkäisyssä
 • työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö, jonka tavoitteena on havaita varhaisen tuen tarve, seurata sairauspoissaoloja sekä laatia ja esittää työpaikan terveys- ja työkykytilannetta koskevia raportteja
 • työterveyshuollon yhteistyö työkykyasioissa työpaikan ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Toimintasuunnitelma on vapaamuotoinen. Sekä työnantaja että palveluntuottaja hyväksyvät suunnitelman ennen toimintasuunnitelmakauden alkua.

Lue lisää