Kuntoutus

Lomakkeen nimi Tunnus Kuvaus Linkki
Hakemus - Kuntoutuspsykoterapia/Neuropsykologinen kuntoutus KU 131 Lomakkeella haetaan Kelan järjestämää kuntoutuspsykoterapiaa ja neuropsykologista kuntoutusta. Lataa PDF
Hakemus - Vaativa lääkinnällinen kuntoutus KU 104 Lomakkeella haetaan Kelan järjestämää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, avoterapioita, moniammatillista yksilökuntoutusta sekä kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja. Lataa PDF
Hakemus - Matkakorvaus SV 4 Lomakkeella haetaan korvausta matkakustannuksista, jotka ovat aiheutuneet sairaudesta, raskaudesta, synnytyksestä tai Kelan järjestämästä kuntoutuksesta. Lataa PDF

Tee hakemus verkossa
Hakemus - Harkinnanvarainen kuntoutus KU 132 Lomakkeella haetaan Kelan järjestämää harkinnanvaraista kuntoutusta, yksilöllisiä kuntoutusjaksoja, LAKU-perhekuntoutusta, Oma väylä-kuntoutusta sekä kuntoutus-, sopeutumisvalmennus- ja OPI-kursseja. Lataa PDF
Hakemus - Ammatillinen kuntoutus KU 101 Lomakkeella haetaan Kelan ammatillista kuntoutusta Lataa PDF
Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta Y 17 Työnantaja täyttää. Työnantaja ilmoittaa työstäpoissaoloajan palkan ja hakee päivärahaa. Lataa PDF

Ilmoita verkossa
Kuntoutuslasku (kuntoutuja) KU 204 Kuntoutuja laskuttaa lomakkeella kuntoutuskustannuksista. Lataa PDF
Henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma - Nuoren kuntoutusrahahakemuksen liite KU 110 Henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma nuoren kuntoutusrahaa varten. Lataa PDF
Hakemus - Kuntoutusraha KU 112 Henkilöasiakas voi hakea lomakkeella kuntoutusrahaa. Lataa PDF

Tee hakemus verkossa
Palaute - Kuntoutuspsykoterapia KU 138 Kuntoutuspsykoterapian toteuttaja antaa lomakkeella palautteen (Kelan korvaamasta) kuntoutuspsykoterapiasta. Lataa PDF
Hakemus - Nuoren kuntoutusraha KU 111 Henkilöasiakas voi hakea lomakkeella nuoren kuntoutusrahaa ja koulutuksen kustannuksia ammatillisena kuntoutuksena Lataa PDF

Tee hakemus verkossa
Ilmoitus – Tilinumeron muutos – Henkilöasiakas Y 121 Lomakkeella Kelan henkilöasiakas ilmoittaa uuden tilinumeronsa Kelaan. Lataa PDF

Tee ilmoitus verkossa
Tilitys kuntoutuskustannuksista, palveluntuottaja KU 206 Palveluntuottajat laskuttavat lomakkeella kuntoutukseen liittyviä kustannuksia. Lomakkeeseen liitetään yksittäisiä henkilöitä koskevat laskulomakkeet KU 203 ja KU 205. Lataa PDF
Selvitys tapaturmasta SV 143 Selvitys tapaturmasta täytetään, jos haetaan korvausta tapaturman perusteella. Lataa PDF
Ilmoitus kuntoutuspäätöksestä - Kuntoutusrahahakemuksen liite KU 114 Kuntoutusrahahakemuksen liitelomake, kun kuntoutuspäätöksen on tehnyt muu kuin Kela. Lataa PDF
Terapiapalaute - Vaativa lääkinnällinen kuntoutus KU 117 Palveluntuottajat käyttävät lomaketta antaessaan Kelalle kirjallisen kuntoutujakohtaisen palautteen toteuttamastaan kuntoutuksesta. Lataa PDF
Terapialasku - Harkinnanvarainen kuntoutus KU 205 Terapeutti laskuttaa lomakkeella kuntoutuspsykoterapiaan ja harkinnanvaraiseen terapiaan liittyviä kustannuksia. Lataa PDF
KIILA-kuntoutuksen ammatillinen selvitys KU 200 Selvityslomakkeelle selvitetään työntekijän ja työpaikan ammatillista tilannetta. Työntekijä täyttää lomakkeen yhdessä esimiehensä kanssa. Lomake toimitetaan KU 101-hakemuksen liitteeksi. Lataa PDF
Ilmoitus - Tilinumero - Työnantaja Y 122 Työnantaja täyttää. Työnantaja ilmoittaa maksuosoitteen Kelaan sairauspäivärahojen, vanhempainpäivärahojen, kuntoutusrahan, vuosilomakustannuskorvauksen ja perhevapaakorvauksen maksua varten. Lataa PDF

Ilmoita verkossa
Terapialasku – Vaativa lääkinnällinen kuntoutus KU 203 Terapeutti laskuttaa lomakkeella vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiakustannuksia. Lomaketta käytetään Tilityslomakkeen KU 206 liitteenä. Lataa PDF
Ilmoitus - Tilinumero - Edunvalvoja/edunvalvontavaltuutettu E 41 Lomakkeella edunvalvoja tai edunvalvontavaltuutettu ilmoittaa päämiehensä tilinumeron, jolle Kelan etuus maksetaan. Lataa PDF
Hakemus - Apuvälineet KU 103 Lomakkeella haetaan Kelan kuntoutuksena järjestettäviä apuvälineitä. Lataa PDF
Kuntoutuslasku (palveluntuottaja) KU 201 Kuntoutuspalveluntuottaja laskuttaa lomakkeella kuntoutuskustannuksia. Palveluntuottaja käyttää lomaketta tilityslomakkeen KU 206 liitteenä. Lataa PDF
Esitys - Etuuden maksaminen kunnalle EV 241N Lomakkeella haetaan etuuden maksamista kunnalle tilanteessa, jossa etuuden maksaminen etuudensaajalle itselleen vaarantaa hänen tai hänen perheenjäsentensä toimeentulon. Lataa PDF
Työkykykysymykset - Tuloksellisuuden seurantatiedot Kelalle AKV 1 Lomaketta käytetään ammatillisen kuntoutuksen tuloksellisuuden mittauksessa ja raportoinnissa. Käytetään kuntoutuspalveluissa, joissa palveluntuottaja raportoi Kelalle tuloksellisuudestaan palvelustandardien mukaisesti. Lataa PDF
Liite - Kuntoutushakemus, Elinkeinotuki KU 105 Lomaketta KU 105 käytetään lomakkeen KU 101 liitteenä. Lataa PDF
Ehdotus takaisinmaksusta Y 81 Lomakkeella tehdään ehdotus takaisinperinnän takaisinmaksusta. Lataa PDF
Vieraan kielen tulkkauksen tarve kuntoutuksessa – Kuntoutushakemuksen liite KU 106 Lomaketta käytetään tilanteissa, joissa Kela selvittää kuntoutujan tai kuntoutukseen osallistuvan omaisen tulkkaustarvetta. Asiakas kirjaa lomakkeelle kielet, joita hän pystyy kuntoutusasioissa käyttämään. Tämän jälkeen Kela ratkaisee tulkin tarpeen. Lataa PDF
Maatalousyrittäjän selvitys (Liite TM) Mela/Kela Mela/Kela 001 Maatalousyrittäjän selvitys Lataa PDF
Jatkohakemus - Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus KU 140 Lomakkeella haetaan työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen jatkamista. Lataa PDF
Hakemus - Kuntoutusavustus KU 113 Lomakkeella haetaan kuntoutusrahan jälkeen maksettavaa harkinnanvaraista kuntoutusavustusta. Lataa PDF

Tee hakemus verkossa
Selvitys psykoterapeutin ja musiikkiterapeutin pätevyydestä ja toiminnasta (Kuntoutuspsykoterapia). Ilmoitus neuropsykologin toiminnasta (Harkinnanvarainen kuntoutus) KU 118 Terapeutit käyttävät lomaketta hakiessaan oikeutta antaa Kelan kuntoutuspsykoterapiaa, musiikkiterapiaa tai harkinnanvaraista neuropsykologista kuntoutusta. Lataa PDF
Suostumus tietojen luovuttamiseen ja vastaanottamiseen kuntoutusasiassa KU 7 Lomaketta käytetään, kun tarvitaan nuoren ammatilliseen kuntoutukseen liittyen nuoren suostumus siihen, että Kela voi tarvittaessa tehdä yhteistyötä Kelan yhteistyökumppaneiden kanssa. Lataa PDF
Suostumuslomake, Kela/TE-toimisto KU 4 Lomakkeella asiakas ilmoittaa suostumuksensa Kelan ja TE-toimiston rekistereihin tallennettujen tietojen luovuttamisesta edellä mainittujen toimijoiden kesken. Lataa PDF
Yhteenvetolomake, Työterveyshuollon esivalinta KIILA-kursseissa KU 129 Työterveyshuolto täyttää lomakkeelle alueellisissa työpaikkakohtaisissa KIILA-kursseille suositeltavat hakijat. Lataa PDF
Suostumus tietojen luovuttamiseen ja vastaanottamiseen ETK/Kela 7200 Suostumuslomake Kansaneläkelaitoksen ja työeläkelaitoksen hallussa olevien tietojen luovuttamiseen ja vastaanottamiseen kuntoutusasian hoitamisessa tarvittavaa yhteistyötä varten. Lataa PDF
Muutosilmoitus - NUOTTI -valmentaja – Valmentajan tiedot KU 55 Lomakkeella ilmoitetaan Kelan järjestämän NUOTTI –valmennuksen valmentajia koskevat henkilöstö-muutokset ja sijaisuudet. Lataa PDF
Yhteenvetolomake, Sairausryhmäkohtaiset esivalintakurssit KU 128 Kuntoutuksen palveluntuottaja täyttää lomakkeelle esivalintakursseille suositeltavat, varasijalle suositeltavat ja ei suositellut hakijat. Lomakkeeseen liitetään yksittäisiä henkilöitä koskevat Kurssin esivalintatahon kannanotot KU 107. Lataa PDF
Kurssin esivalintatahon kannanotto - Kuntoutushakemuksen liite KU 107 Lomaketta käytetään Kelan kursseissa, joissa on käytössä esivalintamenettely. Esivalintataho kirjaa lomakkeelle kannanottonsa kurssin hakijasta ja toimittaa lomakkeen esivalinnan jälkeen Kelaan, jossa tehdään lopullinen valinta. Lataa PDF
Muutosilmoitus - Vaativa lääkinnällinen kuntoutus - Ryhmäterapeutin tiedot - Psykoterapia KU 61 N/A Lataa PDF
Suostumus - Osallistuminen etäkuntoutuskokeiluun KU 6 Lomaketta käytetään Kelan kuntoutuksessa, kun tarvitaan asiakkaan suostumus siihen, että myönnetty kuntoutus toteutetaan etäkuntoutuksena. Lataa PDF
Suostumus tutkimukseen osallistumisesta KU 5 Kuntoutuja antaa suostumuksensa osallistua kuntoutuksen hyötyä koskevaan raportointiin ja raportointitietojen viemiseen tuloksellisuuden raportoinnin rekisteriin. Lataa PDF
Muutosilmoitus - Vaativa lääkinnällinen kuntoutus - Ryhmäterapeutin tiedot - Fysioterapia KU 59 N/A Lataa PDF
Muutosilmoitus - Vaativa lääkinnällinen kuntoutus - Ryhmäterapeutin tiedot - Puheterapia KU 60 N/A Lataa PDF
Muutosilmoitus - Vaativa lääkinnällinen kuntoutus - Ryhmäterapeutin tiedot - Toimintaterapia KU 57 N/A Lataa PDF
Muutosilmoitus - Vaativa lääkinnällinen kuntoutus - Ryhmäterapeutin tiedot - Neuropsykologinen kuntoutus KU 62 N/A Lataa PDF
Muutosilmoitus - Vaativa lääkinnällinen kuntoutus - Ryhmäterapeutin tiedot - Musiikkiterapia KU 63 N/A Lataa PDF
Muutosilmoitus - Vaativa lääkinnällinen kuntoutus - Ryhmäterapeutin tiedot - Allasterapia KU 58 N/A Lataa PDF