Muu kuin Kelan kuntoutus, johon voi saada kuntoutusrahaa Kelasta

Kela voi lisäksi myöntää kuntoutusrahaa kuntoutukseen, johon työntekijä on saanut kuntoutuspäätöksen

 • työterveyshuollosta
 • kunnalta tai kuntayhtymältä (sosiaalitoimi tai terveydenhuolto).

Työnantajan ja työterveyshuollon järjestämä kuntoutus

Kela voi myöntää kuntoutusrahaa työterveyshuoltolain perusteella järjestettyyn kuntoutukseen, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Työntekijällä on työterveyshuollossa todettu työkykyongelma, jonka perusteella hän tarvitsee kuntoutusta.
 • Työnantaja osallistuu merkittävällä osuudella kuntoutuksen kustannuksiin.
 • Työnantajan järjestämä kuntoutus täyttää kuntoutustoiminnalle yleisesti asetetut vaatimukset:
  •  kuntoutusta antavat sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilöt
  •  palvelua annetaan asianmukaisissa tiloissa
  •  palveluntuottajalla on tarpeelliset luvat toiminnan harjoittamiseen.

Työnantaja voi järjestää työterveyshuoltolain perusteella esimerkiksi seuraavanlaista

 • kuntoremonttikurssi
 • työkokeilu omalla työpaikalla
 • lääkinnällinen kuntoutus (jakso kuntoutuslaitoksessa)
 • päihdekuntoutus (avo- tai laitosmuotoinen kuntoutus)

Työkykyä ylläpitävä toiminta (eli niin sanottu tyky-toiminta) sekä loma- ja virkistystoiminta eivät ole kuntoutusrahaan oikeuttavaa kuntoutusta.

Kuntoremontti

Työnantaja ja työterveyshuolto sopivat kuntoremontin ajankohdasta ja kestosta. Työnantaja vastaa kuntoremontin kustannuksista osittain tai kokonaan. 

Kela ei osallistu kuntoremontin järjestämiseen, eivätkä sen kustannukset ole työterveyshuoltona korvattavaa toimintaa työnantajalle tai yrittäjälle. Kela ei myöskään korvaa kuntoremonttiin liittyviä matkakustannuksia tai muita kuluja työntekijälle. 

Jos työeläkelaitos osallistuu kuntoremontin kustannuksiin, Kela ei voi myöntää kuntoutusrahaa. 

Työkokeilu

Jos työterveyshuolto on havainnut työntekijällä varhaisia työkykyongelmia, voi työterveyshuolto järjestää työkokeilun. 

Kela maksaa kuntoutusrahaa työnantajalle työkokeilun ajalta, jos työkokeilu on palkallinen ja sen aikana työntekijän työtehtäviä muutetaan olennaisesti tai hän kokeilee uutta työtä. Jos tarkoituksena on ainoastaan lyhentää työaikaa, kyse ei ole kuntoutusrahaan oikeuttavasta työkokeilusta.  

Kuntoutusrahaa maksetaan kuntoutukseen osallistumisen ajalta eli työpäiviltä. Työkokeilupäivän tulee kestää matkoineen vähintään 4 tuntia. Kuntoutusrahaa maksetaan työkokeilun ajalta enintään 3 kuukautta. 

Kuntoutusraha maksetaan työnantajalle. Jos kuntoutusraha on päivää kohden suurempi kuin palkka, erotus maksetaan työntekijälle. Kuntoutusraha määräytyy työntekijän vuositulon mukaan. Määrän voi arvioida Kuntoutusrahan laskurilla

Kuntoutusraha - työterveyshuoltolakiin perustuvan kuntouksen ajalta - YouTube

Kunnan tai kuntayhtymän järjestämä kuntoutus

Kunnan tai kuntayhtymän järjestämä kuntoutus voi oikeuttaa Kelan kuntoutusrahaan. Kuntoutuspäätöksen tai kuntoutuksen maksusitoumuksen voi antaa esimerkiksi sairaala, terveyskeskus tai kunnan sosiaalitoimi.

Kuntoutus voi silloin olla esimerkiksi:

 • lääkinnällinen kuntoutusjakso (esim. kuntoutuslaitoksessa tai poliklinikalla)
 • kuntoutustutkimus ja työkokeilu
 • sopeutumisvalmennuskurssi
 • kehitysvammaisen perhekuntoutus
 • perhekuntoutus avohuollon tukitoimena tai päihdekuntoutuksena
 • yksilöllinen päihdekuntoutus

Työntekijän omaisen kuntoutus

Kela voi lisäksi myöntää kuntoutusrahaa ajalle, jolloin työntekijä osallistuu omaisen kuntoutukseen. Jos työntekijä osallistuu oman lapsensa kuntoutukseen, kuntoutusrahassa ei ole omavastuuaikaa. Jos työnantaja maksaa palkkaa kuntoutuksen ajalta, kuntoutusraha voidaan maksaa työnantajalle.

Lue lisää