Tutkimusjulkaisut

Julkaisemme vertaisarvioituja tieteellisiä tutkimuksia sekä työpapereita ja erillisjulkaisuja. Julkaisumme ovat vapaasti saatavilla verkosta.

Alla luetellaan uusimmat julkaisumme ilmestymisjärjestyksessä. Vanhempia tutkimusjulkaisuja voit etsiä ja ladata digitaalisesta arkistosta HELDAsta. Voit myös tilata painettuja julkaisujamme HELDAn kautta. Tutkimusinfo-uutiskirjeestä saat ajankohtaista tietoa Kelan tutkimuksesta, tutkimusjulkaisuista ja tapahtumista.

 

Uusimmat tutkimusjulkaisut

19.2.2021
Pylvänäinen P, Hyvönen K, Muotka J, Forsblom A, Lappalainen R, Levaniemi A, Maaskola N. Ryhmämuotoinen tanssi-liiketerapia kuntoutusmuotona masennuspotilaille. Satunnaistettu kontrolloitu tutkimus.
Raportti esittelee laajan tanssi-liiketerapiatutkimuksen tuloksia. Tutkimuksen kehonkuvakyselyaineisto kertoo masentuneiden aikuisten kehonkuvasta, jossa heijastuu suhde omaan kehoon, itseen ja toimijuuteen sekä ympäristöön. Kielteisempi kokemus omasta kehosta on yhteydessä vakavampaan masennusoireiluun. Ryhmämuotoinen tanssi-liiketerapia (TLT) korjasi tutkittavien mielialaa ja kehonkuvaa. Sen käyttö masennuksen kuntoutusmuotona on suositeltavaa.
| Tutkimuksia 157 | sähköinen julkaisu (Helda) | tiedote (kela.fi) |

4.2.2021
Sihvonen E. Tutkimus perhe- ja tulokäsitteistä sosiaaliturvaetuuksissa.
Käsitetutkimuksessa kartoitettiin perhe- ja tulokäsitteiden käyttöä sosiaaliturvaetuuksia säätelevissä laeissa. Tutkimuksessa kartoitettiin myös sosiaaliturvaetuuksien maksu- ja hakuajankohtia.
| Raportteja 24 | sähköinen julkaisu (Helda) | tiedote (kela.fi) |

17.12.2020
Valkama V, Saarikallio-Torp M, Heinonen H-M. Äitiyspakkaus käyttäjien puntarissa X.
Kyselytutkimuksessa selvitettiin vuoden 2018 äitiysavustuksen saaneiden perheiden kokemuksia äitiyspakkauksesta ja sen merkityksestä. Kysely oli laatuaan kymmenes. Se suunnattiin ensimmäistä kertaa äitien lisäksi myös pienten lasten isille. Erityisinä teemoina kyselyssä selvitettiin perheiden näkemyksiä tuotteiden ekologisuudesta ja pakkauksen laajemmasta institutionaalisesta merkityksestä.
| Työpapereita 159 | sähköinen julkaisu (Helda) |

11.12.2020
Heino P, Mäkinen J, Seppänen-Järvelä R. Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen lainmuutoksen vaikutus kuntoutuksen kohdentumiseen. Rekisteritutkimus vuosien 2014, 2016 ja 2017 kuntoutuspäätöksistä.
Rekisteritutkimuksessa selvitettiin, miten vuonna 2016 toteutettu vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen lainmuutos vaikutti Kelan lääkinnällisen kuntoutuksen kohdentumiseen. Tarkastelun kohteena olivat myönteisten ja hylkäävien päätösten määrä, hylkäysperusteet sekä myönteisten ja hylkäävien päätösten kohdentuminen.
| Raportteja 23 | sähköinen julkaisu (Helda) | tiedote (kela.fi) |

11.12.2020
Paavonen A-M, Salminen A-L. Raha- ja digipeliongelmaisten kuntoutus. Kartoittava kirjallisuuskatsaus.
Kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan, millaisia interventioita raha- ja digipeliongelmaisten kuntoutuksessa käytetään ja millaisia niiden hyödyt ovat. Tarkastellut interventiot ovat psykososiaalisia ja toiminnallisia sekä ammattilaisen tuella toteutettuja.
| Työpapereita 158 | sähköinen julkaisu (Helda) |

3.12.2020
Jauhiainen S, Raivonen L. Maahanmuuttajien Kelan etuuksien käyttö vuonna 2018.
Työpaperissa selvitetään, kuinka paljon Suomeen muuttaneet käyttävät sosiaaliturvaetuuksia valtaväestöön verrattuna. Tarkastelun kohteena ovat Kelan vuonna 2018 maksamat toimeentuloa turvaavat sosiaaliturvaetuudet, yhteensä 10,7 miljardia euroa. Etuuksien käytön yleisyyttä ja maksettujen etuuksien summaa tarkastellaan ikäryhmittäin sekä maahanmuuttajien osalta maaryhmän, asumisajan ja maahanmuuton syyn mukaan.
| Työpapereita 157 | sähköinen julkaisu (Helda) |

30.10.2020
Haapanen M, Hakovirta M. Lapsen vuoroasuminen ja sosiaaliturva. 11 maan vertailu.
Työpaperissa tarkastellaan ratkaisuja, joita eri maissa on otettu käyttöön lapsen vuoroasumisen huomioimiseksi eri etuusjärjestelmissä. Vuoroasumisella tarkoitetaan yleensä järjestelyä, jossa lapsi asuu molempien vanhempiensa luona suunnilleen yhtä paljon. Sosiaaliturvaetuuksista analysoidaan lapsiperheiden ja vuoroasumisen kannalta keskeisimpiä: lapsilisää, elatustukea, asumistukea sekä toimeentulotukea. Lisäksi analysoidaan, miten vuoroasuminen vaikuttaa eri maissa elatusavun määräytymiseen.
| Työpapereita 156 | sähköinen julkaisu (Helda) |

30.9.2020
Korpela T, Heinonen H-M, Laatu M, Raittila S, Ylikännö M, toim. Ojista allikkoon? Toimeentulotukiuudistuksen ensi metrit.
Vuoden 2017 alussa perustoimeentulotuen toimeenpano siirrettiin yli 300 kunnalta Kelalle. Uudistus oli merkittävä niin toimeentulotuen asiakkaiden kuin sosiaaliturvajärjestelmänkin kannalta. Teemakirjassa ”Ojista allikkoon? Toimeentulotukiuudistuksen ensi metrit” kuvataan vuoden 2017 toimeentulotukiuudistuksen alkuvaiheita monitieteisen tutkijajoukon voimin ja monipuolisten aineistojen avulla. Kirjan 15 artikkelissa käsitellään perustoimeentulotuen Kela-siirron poliittis-hallinnollista valmisteluprosessia sekä siirron vaikutuksia toimeentulotukijärjestelmän toimivuuteen, toimeentulotukityöhön, tuen käyttöön ja asiakkaiden asiointiprosesseihin.
| Teemakirja 18 | sähköinen julkaisu (Helda) | tiedote (kela.fi) |

22.9.2020
Koivu A, Phan YTH, Näsi E, Abuhamed J, Perry BL, Atkins S, Perkiö M, Koivusalo M. The baby box. Enhanching the wellbeing of babies and mothers around the world.
Englanninkielinen raportti kartoittaa erilaisia äitiyspakkauksia maailmanlaajuisesti ja esittelee, mistä äitiyspakkausohjelmissa on kyse sekä millaisia erilaisia toteutustapoja ja tavoitteita niille on asetettu äitien ja lasten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi eri puolilla maailmaa.
| Erillisjulkaisu | sähköinen julkaisu (Helda) | tiedote (kela.fi) |

29.6.2020
Perhoniemi R, Blomgren J, Jäppinen S, Virta L. Sairauspäivärahojen kustannukset maakunnittain vuonna 2019.
Työpaperissa tarkastellaan vuonna 2019 maksettujen sairauspäivärahaetuuksien kustannuksia Manner-Suomen maakunnissa. Henkeä kohti lasketuissa vuosikustannuksissa huomioidaan maakuntien välisiä eroja demografisissa, sosioekonomisissa ja sairastavuuteen liittyvissä tekijöissä. Julkaisussa tarkastellaan myös vuosikustannuksiin vaikuttavia etuuspäivien määriä ja keskimääräisiä päiväkustannuksia sekä suhteutetaan sairauspäivärahaetuuksien kustannuksia maakunnittaisiin sote-palvelujen kustannuksiin.
| Työpapereita 155 | sähköinen julkaisu (Helda) |

23.6.2020
Blomgren J, Jäppinen S. Sosiaali- ja terveyspalveluiden ja etuuksien käyttö Oulussa 2013–2018. Tutkimushankkeen aineiston yleiskuvaus.
Työpaperissa kuvataan tutkimushankkeessa Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä sosiaaliturvaetuuksien käyttö ja kustannukset Oulussa 2013–2018 koottu rekisteriaineisto. Hankkeessa on koottu laaja, eri sektoreiden tiedot kattava pitkittäisaineisto sosiaali- ja terveyspalveluiden ja sosiaaliturvaetuuksien käytöstä Oulun asukkailla. Työpaperissa esitetään perusjakaumat aineistoon kuuluneiden henkilöiden sosiodemografisista taustatiedoista, palvelujen käytöstä ja etuuksien saamisesta.
| Työpapereita 154 | sähköinen julkaisu (Helda) |

11.6.2020
Rättö H, Blomgren J, Salminen A-L. Kelan järjestämän kuntoutuksen hylkäykset 2005–2017
Työpaperissa tarkastellaan Kelan kuntoutuksen ratkaisuja sekä niiden hylkäysosuutta vuodet 2005–2017 kattavaan rekisteriaineistoon perustuen. Kuntoutusta tarkastellaan kuntoutusmuodon lakiperusteen mukaan jaoteltuna ammatilliseen, lääkinnälliseen ja harkinnanvaraiseen kuntoutukseen sekä vuodesta 2011 alkaen kuntoutuspsykoterapiaan. Hylkäysosuuksien pidemmän aikavälin kehitystä kuvaillaan eri kuntoutusmuodoissa myös sukupuolen, iän ja kuntoutuspalvelun hakijan asuinpaikan mukaan jaoteltuina.
| Työpapereita 153 | sähköinen julkaisu (Helda) |

30.3.2020
Haapakoski K, Åkerblad L, Tolvanen A, Mäntysaari M. Kelan työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus. Palvelun toimivuuden edellytykset
Tutkimuksessa tarkastellaan Kelan työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen toimeenpanoa monimenetelmällisen aineiston avulla. Tutkimuksessa keskitytään erityisesti kuntoutuksen kohdentumiseen, kuntoutujan rooliin ja toimijuuteen, palvelun toimivuuteen sekä tukeen ja ohjaukseen palvelussa. Palvelun toimeenpanoa arvioidaan sekä kuntoutujien että palveluntuottajien ja työnantajien näkökulmasta.
| Raportteja 22 | sähköinen julkaisu (Helda) |

7.2.2020
Härkäpää K, Kippola-Pääkkönen A, Buchert U, Järvikoski A, Kallinen M. Asiakkaiden ja terapeuttien äänellä. Kokemuksia ja arvioita Kelan vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta
Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia kokemuksia kuntoutujilla ja terapiapalveluja toteuttavilla terapeuteilla on Kelan vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen sisältyvistä yksilöterapioista vuoden 2016 lakimuutoksen jälkeen. Asiakaskokemuksia verrattiin myös vuonna 2007 tehdyn asiakaskyselyn tuloksiin.
| Raportteja 21 | sähköinen julkaisu (Helda) | tiedote (kela.fi) |

30.12.2019
Shemeikka R, Pitkänen S, Saarinen T, Vuorento M. Kuntoutuksesta tukea omaishoitajien arkeen. Implementaatiotutkimus omaishoitajien uudistuvien kuntoutuskurssien toteutuksesta, hyödyistä ja vaikutuksista.
Monimenetelmällisessä tutkimuksessa selvitettiin, kuinka omaishoitajien uusimuotoiset kuntoutuskurssit toteutuvat ja onnistuvat tuottamaan odotettuja hyötyjä ja vaikutuksia kuntoutujille. Tulokset osoittivat, että omaishoitajat hyötyivät kuntoutuksesta. Uudet toimintamallit jäivät osaksi arkea, etenkin liikunta ja omasta jaksamisesta huolehtiminen lisääntyivät. Omaishoitajien kuntoutus kaipaa kuitenkin vielä kehittämistä.
| Työpapereita 152 | sähköinen julkaisu (Helda) |

22.11.2019
Tschamurov V, Jauhiainen S. Aktiivimallin toteutuminen vuoden 2018 aikana. Kuvailevaa tarkastelua Kelan tilastojen avulla.
Työpaperissa tarkastellaan työttömyysturvan aktiivimallin toteutumista vuoden 2018 aikana Kelan rekisteriaineistojen avulla. Tutkimus sisältää kuvailevaa analyysia muun muassa siitä, kuinka suuri osa työttömyysturvan saajista on täyttänyt aktiivisuusehdon ja millä toimenpiteillä se on täyttynyt. Lisäksi tutkimuksessa estimoidaan aktiivisuusehdon täyttymisen todennäköisyyttä eri sosioekonomisissa ja demografisissa ryhmissä.
| Työpapereita 151 | sähköinen julkaisu (Helda) |

8.11.2019
Sipari S, Vänskä N, Lehtonen K, Pihlava J. GAS-menetelmän käyttö Kelan sopeutumisvalmennuskursseilla. Kuntoutujan omat tavoitteet -tutkimus.
Tutkimuksessa kuvattiin GAS-menetelmän (Goal Attainment Scaling) käyttöä kuntoutujan omien tavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa Kelan järjestämillä lasten ja aikuisten sopeutumisvalmennuskursseilla. Tulosten mukaan GAS-menetelmää käytettiin monin eri tavoin ja myös yhdessä muiden kuntoutusmenetelmien kanssa. GAS-menetelmän käyttö yksilöllisenä prosessina ja nivominen kuntoutuksen kokonaisuuteen osoittautuivat tärkeiksi kuntoutumisen ja toimintakyvyn edistämisessä.
| Raportteja 20 | sähköinen julkaisu (Helda) | tiedote (kela.fi) |

31.10.2019
Harkko J, Villa T, Korkeamäki J, Vaalasranta L, Poutiainen E. Kuntoutus opintojen tukena. OPI-kuntoutuskurssien toteutuminen.
Tutkimuksessa kuvataan OPI-kuntoutuksen toteutusta ja hyötyjä. Kelan OPI-kuntoutus on kuntoutusmuoto masennus- tai ahdistuneisuushäiriötä sairastaville ammatillista perustutkintoa suorittaville nuorille. Keskeisimpinä tuloksina havaittiin, että kuntoutuksella kyettiin vaikuttamaan positiivisesti opiskelijoiden opiskelu- ja toimintakykyyn. Nuoret kertoivat saaneensa vertaistuen avulla positiivisia kokemuksia vuorovaikutuksesta ja osallisuudesta.
| Raportteja 19 | sähköinen julkaisu (Helda) | tiedote (kela.fi) |

21.10.2019
Saukko P, Hakomäki H. Musiikkiterapian vaikutus kehitysvammaisten lasten, nuorten ja aikuisten toimintakykyyn. Kirjallisuuskatsaus.
Kirjallisuuskatsauksessa kuvataan, millaista tutkimusnäyttöä on musiikkiterapian vaikutuksista eri-ikäisten kehitysvammaisten fyysiseen, psyykkiseen, kognitiiviseen ja sosiaaliseen toimintakykykyyn. Tutkimusnäyttö kytketään toimintakyvyn ICF-viitekehykseen ja -luokitukseen (International Classification of Functioning, Disability and Health/WHO).
| Raportteja 18 | sähköinen julkaisu (Helda) | tiedote (kela.fi |

17.9.2019
Turunen K, Tuulio-Henriksson A, Poutiainen E. Kelan harkinnanvaraisen neuropsykologisen kuntoutuksen toteutuminen ja vaikutukset.
Tutkimuksessa selvitettiin Kelan myöntämän harkinnanvaraisen neuropsykologisen kuntoutuksen kohderyhmiä sekä näkemyksiä kuntoutuksen tarpeesta, tavoitteista ja vaikutuksista. Kuntoutujien ja kuntoutuksen toteuttajien mukaan neuropsykologinen kuntoutus kohentaa kuntoutujien työ- ja opiskeluedellytyksiä. Kehittämiskohteiksi tutkimuksessa nousivat erityisesti kuntoutukseen hakeutumisen käytännöt ja kuntoutuksen raportointikäytännöt. Vahvasti esiin nousi myös tarve parantaa tämän kuntoutusmuodon saatavuutta koko maassa.
| Raportteja 17 | sähköinen julkaisu (Helda) | tiedote (kela.fi |

27.8.2019
Miettinen S, Välimaa O, Mäntyneva P, Kaisvuo T, Hakala P, Mäki S. ”Apu on ollut mittaamattoman arvokasta”. Kelan nuorten ammatillisen kuntoutuksen uusi NUOTTI-valmennus ja suullisen hakemisen malli.
Raportissa arvioidaan nuorten valmentavaa kuntoutuspalvelua NUOTTI-valmennusta ja asiakkaiden ohjautumista nuorten ammatilliseen kuntoutukseen. Arviointi on osa Kelan NEET-nuorten kuntoutuksen kehittämisprojektia. Raportin keskeisiä teemoja ovat kuntoutukseen ohjautuminen, toimintakyvyn arviointia koskevan ratkaisutyön onnistuminen, NUOTTI-valmennuksen soveltuvuus ja toimivuus sekä palvelukokonaisuuden saumattomuus nuorten tukemisessa.
| Työpapereita 150 | sähköinen julkaisu (Helda) |

27.6.2019
Karhula M, Heiskanen T, Seppänen-Järvelä R. Kelan tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutus. Kuntoutujien ja kuntoutuksen palveluntuottajien kokemuksia.
Monimenetelmällisessä tutkimuksessa kuvataan Kelan järjestämien tuki- ja liikuntaelinsairauksien (tules) kuntoutuskurssien toteutusta ja toimivuutta, asiakaslähtöisyyttä ja kuntoutujan roolia sekä kuntoutujien kokemuksia kuntoutuksen vaikutuksista arkeen. Tules-kuntoutuskurssit lisäävät fyysistä aktiivisuutta, tukevat monipuolista harjoittelua ja tarjoavat vertaistukea. Kuntoutus auttaa hallitsemaan kipua arkielämässä sekä parantaa kuntoutujien kokemaa työkykyä. Raportissa esitellään myös Tules-kuntoutuksen kehittämiskohteita.
| Raportteja 16 | sähköinen julkaisu (Helda) | tiedote (kela.fi) |

24.6.2019
Mattila H. Perustoimeentulotukea hakevien asiointi Kelassa.
Raportissa tarkastellaan, kuinka paljon ja millaista henkilökohtaisen asioinnin tarvetta on henkilöillä, jotka hakevat perustoimeentulotukea. Hieman yli puolet näistä asiakkaista hakee tukea itsenäisesti ilman kontaktia Kelan asiakaspalveluun. Asiointitarve ei juurikaan ole yhteydessä asiakkuushistoriaan: asioiden selvittelytarvetta on samassa määrin uusilla tuen hakijoilla ja tukea jo ennen hakeneilla.
| Työpapereita 149 | sähköinen julkaisu (Helda) |

10.6.2019
Salminen A-L, Hiekkala S. Kokemuksia etäkuntoutuksesta. Kelan etäkuntoutushankkeen tuloksia.
Kelan Etäkuntoutushankkeen 13 projektissa kehitettiin uudenlaisia etäteknologiaa hyödyntäviä kuntoutuspalveluita. Projektien arviointitutkimukset tuottivat tietoa verkkokuntoutuksen ja yhdistelmämallisena toteutetun etäkuntoutuksen soveltuvuudesta ja hyödyistä.
| Erillisjulkaisu | sähköinen julkaisu (Helda) | tiedote (kela.fi) |

7.6.2019
Mäkinen J, Seppänen-Järvelä R. Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen lainmuutos Kelan arviointi- ja ratkaisutyön asiantuntijoiden näkökulmasta.
Kyselyaineistoon perustuva tutkimus kohdistui siihen, miten vuoden 2016 alussa voimaan tullut vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen lainmuutos on vaikuttanut kuntoutushakemusten ratkaisutyöhön. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin ammatillista harkintaa lainmuutoksen toimeenpanossa. Tutkimuksen kohderyhmä oli kaikki Kelassa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ratkaisu- tai arviointityötä keväällä 2018 tehneet etuuskäsittelijät ja asiantuntijalääkärit.
| Työpapereita 148 | sähköinen julkaisu (Helda) | tutkimuksen tulokset lyhyesti (SlideShare) |

28.5.2019
Hujanen T. Monikanavarahoituksen ongelma terveydenhuollossa. Esimerkkejä perusterveydenhuoltotasoisesta vastaanottotoiminnasta
Väitöstutkimuksessa selvitettiin, mitä monikanavarahoitus on terveydenhuollon perustasoisissa vastaanottopalveluissa ja miksi siitä on muodostunut ongelma. Tutkimus tuotti uuden alueellisen tilaston työterveyshuollosta. Esimerkkitapauksena käytettiin Oulua, jota koskevalla aineistolla selvitettiin perusterveydenhuoltotasoisen vastaanottotoiminnan kustannusten ja rahoituksen kohdentumista ikäryhmittäin.
| Tutkimuksia 156 | sähköinen julkaisu (Helda) | tiedote (kela.fi) |

10.5.2019
Rajavaara M, Määttä A, Kokko R-L, Tarkiainen L, toim. Aktivointipolitiikkaa yhteisin palveluin. Näkökulmia työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun.
Teemakirjassa analysoidaan työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua (TYP) työttömien aktivointipolitiikan keinona. Tarkastelussa ovat vuonna 2015 Suomessa voimaan tullut TYP-lakiuudistus, yhteispalvelun johtaminen ja asiakasyhteistyö. Julkaisussa haetaan keinoja, joilla työttömille asiakkaille räätälöidyn palvelun asiakaslähtöisyyttä voitaisiin vahvistaa.
| Teemakirja 17 | sähköinen julkaisu (Helda) | tiedote (kela.fi) |

4.4.2019
Mattila H. Kelan suljetut palvelupisteet. Miten asiakkaat jatkavat asiointiaan palvelupisteen sulkemisen jälkeen?
Raportissa selvitetään, miten palvelupisteiden sulkeminen vaikuttaa niissä ennen asioineiden henkilöiden asiointikäyttäytymiseen. Monet palvelupisteissä ennen asioineet henkilöt siirtyvät itsepalveluun. Toimeentulotukiasiointi on usein monikanavaista.
| Työpapereita 147 | sähköinen julkaisu (Helda) | tutkimuksen tulokset lyhyesti (SlideShare) |

13.3.2019
Pikkarainen A, Koivula R. Ikääntyneiden ryhmämuotoinen kuntoutus kuntoutujien, omaisten ja työntekijöiden kuvaamana. IKKU-kuntoutuksen kohdentuminen, tavoitteellisuus, toimivuus ja koettu vaikuttavuus.
Raportissa tarkastellaan ikääntyneiden ryhmämuotoisen IKKU-kuntoutuksen kohdentumista, tavoitteellisuutta, toimivuutta ja koettua vaikuttavuutta kuntoutujien, omaisten ja työntekijöiden näkökulmista. Ryhmämuotoisen kuntoutuksen parasta antia oli muilta ryhmän jäseniltä saatu vertaistuki. Työntekijöillä oli asiantuntijuutta ja innostusta toteuttaa ikääntyneiden kuntoutusta mutta myös monia arjen haasteita työssään. Omais- ja verkostoyhteistyötä on jatkossa kehitettävä.
| Raportteja 15 | sähköinen julkaisu (Helda) | tutkimuksen tulokset lyhyesti (SlideShare) | tiedote (kela.fi) |

4.3.2019
Jauhiainen S, Sihvonen E, Räsänen T, Veilahti A, Mikkola H. Asumista tukemassa. Yleinen asumistuki tuensaajien ja vuokranantajien näkökulmista ja eurooppalaisessa vertailussa.
Tutkimuksessa tarkastellaan yleistä asumistukea saaneita ruokakuntia, tukijaksojen kestoa ja ruokakuntien toimeentuloa. Yleiseen asumistukeen perehdytään myös vuokranantajien näkökulmasta ja eri maiden asumistukijärjestelmiä vertailemalla. Tutkimuksessa esitellään Ruotsin, Tanskan, Hollannin ja Britannian asumistukijärjestelmiä.
| Tutkimuksia 155 | sähköinen julkaisu (Helda) | tutkimuksen tulokset lyhyesti (SlideShare) | tiedote (kela.fi) |

Ryhmämuotoinen tanssi-liiketerapia kuntoutusmuotona masennuspotilaille. Satunnaistettu kontrolloitu tutkimus.

4.2.2021 Sihvonen E.

Julkaisu