Toimintatapojamme

Sosiaaliturvan tietotalo

Olemme osaava, monitieteinen tutkimusyksikkö, joka tuottaa ja koostaa tutkimuksen ja asiantuntijatyön avulla luotettavaa ja oikea-aikaista tietoa päätöksenteon tueksi ja yhteiskunnallisen keskustelun pohjaksi. Tuotamme sekä laajoja tutkimusraportteja ja teemakirjoja että nopeita selvityksiä ja asiantuntija-arvioita ajankohtaisista asioista.

Hyödynnämme laajasti ja monipuolisesti Kelan rekisteritietoja yhdistäen niitä tarvittaessa muiden rekisterinpitäjien rekistereihin. Rekistereistä saatua ymmärrystä täydennämme ja syvennämme muun muassa haastatteluin, kyselyin ja dokumenttianalyysein.

Seuraamme aineistojen keruu- ja analyysimenetelmien kehitystä ja otamme menetelmistä käyttöön ne, jotka parhaiten edistävät tiedon tuotantoa ja levitystä. Kehitämme lainsäädäntöprosessia ja päätöksentekoa tukevia mikrosimulointimalleja, joiden avulla tutkimme etuusjärjestelmien tulonjako-, kustannus- ja kannustinvaikutuksia pyrkimyksenämme aikaisempaa kattavampi lainsäädäntömuutosten vaikutusten arviointi.

Julkaisemme tutkimustemme tuloksia Kelan julkaisusarjoissa sekä artikkeleina kotimaisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä sarjoissa ja ammattilehdissä. Nopeassa tiedonvälityksessä hyödynnämme työpapereita, muistioita, blogeja, uutiskirjeitä ja kokousesityksiä.

Kelan julkaisusarjat ovat sähköisinä ja maksutta ladattavina helposti kaikkien saatavissa. Muita julkaisukanavia käyttäessämme suosimme niin sanottuja open access -julkaisuja, jotka ovat maksutta laajasti luettavissa.

Kehitämme tapojamme viestiä tutkimustuloksistamme vuorovaikutteisesti ja informatiivisesti visuaalisia keinoja hyväksi käyttäen. Viestinnässä käytämme aktiivisesti niin perinteisiä kuin uusiakin viestinnän välineitä, kuten sosiaalista mediaa. Tuemme ja rohkaisemme tutkijoitamme ja asiantuntijoitamme viestijöinä.

Yhteistyö Kelassa ja Kelan ulkopuolella

Etsimme uusia tapoja olla vuoropuhelussa Kelan sisällä eri yksiköiden ja aihealueiden asiantuntijoiden kanssa. Osallistumme Kelassa asiantuntijoina etuuslainsäädännön kehittämistyöhön. Teemme myös Kelan ulkopuolella runsaasti asiantuntijayhteistyötä esimerkiksi lainsäädäntöä valmistelevissa työryhmissä. Haluamme edistää tutkimuksemme yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä lisätä tutkimustiedon käyttöä päätöksenteon valmistelussa ja päätösten vaikutusten arvioinnissa.

Useissa tutkimushankkeissa teemme yhteistyötä muiden tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Ohjelmakaudella merkittäviä yhteistyöhankkeita ovat muun muassa Turun yliopiston vetämä tutkimushanke Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana (TITA-konsortio) ja Tampereen yliopiston vetämä hanke Työ, tasa-arvo ja julkisen vallan politiikka (WIP-konsortio), jotka molemmat ovat saaneet Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen rahoitusta. Kela myös koordinoi strategisen tutkimuksen kuudesta konsortiosta koostuvaa Tasa-arvo-ohjelmaa.

Kela hallinnoi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 12 §:n mukaista tutkimusrahoitusta. Osallistumme rahoitusta koskevaan päätöksentekoon ja tutkimusten ohjaukseen siten, että rahoitus tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää Kelan hoitaman sairausvakuutuksen ja kuntoutuksen kehittämisessä.

Erityistehtävänä annamme Lääkkeiden hintalautakunnalle Kelan lausunnon sairausvakuutuksen piiriin tarjottujen lääkkeiden korvattavuudesta ja hinnasta.

Kelan tutkimuseettinen toimikunta arvioi ei-lääketieteellisten tutkimushankkeiden eettisyyttä ja antaa lausuntoja ihmiseen kohdistuvissa rekisteri-, lomakekysely- ja haastattelututkimuksissa, joissa hyödynnetään Kelasta saatua henkilötunnisteellista tietoa.