Kohdennetun haun aiheet

KKRL12§-tutkimusrahoitushaku 2020:

 1. Sairausvakuutuksesta korvattavien palveluiden ja kuntoutuksen markkinat
  Sairausvakuutuksesta korvattavia taksimatkoja, yksityistä sairaanhoitoa ja lääkkeitä sekä Kelan kuntoutuksen palveluita tuottavat yritykset. Näillä markkinoilla on tapahtunut muutoksia esimerkiksi lainsäädännön muutosten seurauksena ja markkinoiden keskittyessä. Tarvitsemme tutkimustietoa yritysten toiminnasta, markkinoiden ja kilpailun toimivuudesta, palveluiden alueellisesta saatavuudesta sekä julkisista hankinnoista. Teemasta toivotaan ajankohtaisia empiirisiä tutkimuksia.
 2. Vakuutuslääkärijärjestelmien vertailu eri maissa
  Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Kelan kanssa.  
 3. Syksyllä 2019 julkaistun, sairauspoissaolon tarpeen arviointia koskevan Käypä hoito -suosituksen vaikutukset lääkäreiden tietämykseen sairaaksi kirjoittamisen periaatteista sekä lääkäreiden asenteisiin ja sairaaksi kirjoittamisen käytäntöihin.
 4. Kiila-kuntoutuksen vaikuttavuuden arviointi
  Kela järjestää työssä oleville tarkoitettua ammatillista työkykyä tukevaa Kiila-kuntoutusta. Etsimme tutkijatahoa toteuttamaan Kiila-kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnin. Hakijat laativat hakemukseen alustavan tutkimussuunnitelman ja tarkentavat sitä yhteistyössä Kelan kanssa rahoituspäätöksen saatuaan.
 5. Laitosmuotoisten Tules-kuntoutuskurssien vaikuttavuuden arviointi
  Kela järjestää kuntoutuskursseja tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastaville. Etsimme tutkijatahoa toteuttamaan laitosmuotoisten Tules-kuntoutuskurssien vaikuttavuuden arvioinnin. Hakijat laativat hakemukseen alustavan tutkimussuunnitelman ja tarkentavat sitä yhteistyössä Kelan kanssa rahoituspäätöksen saatuaan.
 6. Vaativa lääkinnällinen kuntoutus, kehitysvammaisten kuntoutus 
  Tutkimuksen avulla halutaan selvittää,
 • miten kehitysvammaisten lasten tai nuorten vanhemmat ymmärtävät oman merkityksensä lapsen tai nuoren kuntoutumisen edistymisessä ja osallistuvat kuntoutumisen tavoitteiden asetteluun
 • miten vanhemmat osallistuvat lapsen tai nuoren terapiakäyntiin ottaakseen ohjeet käyttöön
 • miten terapeutit ohjaavat vanhempia ja lähipiiriä tavoitteiden suuntaiseen toimintaan
 • mitä lisäarvoa terapia ja ohjaus tuovat lapsen tai nuoren päiväkodissa tai koulussa harjoittelemaan toimintaan, missä tilanteessa
 • miten kuntoutus ja kuntoutuminen mahdollistavat lapsen tai nuoren aktiivista ja harkittua arjen toiminnoissa suoriutumista ja toimintoihin osallistumista (ICF)
 • mikä on kehitysvammaisen lapsen ja nuoren kuntoutuksen vaikuttavuus lasten ja nuorten aktiiviseen ja harkittuun arjen suoriutumiseen ja osallistumiseen (ICF) kehitysvamman taso huomioiden
 • miten erityishuoltopiirien kuntoutussuunnitelmissa on kuvattu lapsen tai nuoren suoriutuminen ja osallistuminen arjessa ja miten kuntoutuksen perustellut tavoitteet on avattu
 • miten kuntoutussuunnitelmissa näkyy yhteistyö perheen, varhaiskasvatuksen, koulun ja kuntoutuksen suunnittelusta ja hoidosta vastaavan tahon kesken.

  Tutkimuksessa tulee painottaa monialaista yhteistyötä mm. terveydenhuollon ja opetustoimen kanssa. Hakijat laativat hakemukseen alustavan tutkimussuunnitelman ja tarkentavat sitä yhteistyössä Kelan kanssa rahoituspäätöksen saatuaan.

Rahoitustukea voi saada myös muihin kuin kohdennetussa haussa painotettuihin tutkimuksiin

Rahoitustukea voi myös saada tutkimuksiin, jotka tukevat KKRL 12 §:n tavoitteita.