Rahoitustukea tutkimuksiin

Kela myöntää rahoitusta kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä ja sairausvakuutusta koskevaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Hakeminen

Vuoden 2018 haku päättyi 13.2.2018 klo 12.00.

Lisätietoja: KKRL-tutkimus@kela.fi

 1. Kohdennetun haun aiheet 2018

  Tällä kertaa ei ole kohdennettua hakua, vain yleinen haku.

 2. Yleinen haku
  Rahoitustukea voidaan hakea tutkimuksiin, jotka tukevat KKRL 12. §:n tavoitteita (ks. tutkimusrahoituksen jakamisen periaatteet)

 3. Joustava haku
  Joustava haku vastaa ajankohtaisiin tietotarpeisiin. Parhaillaan ei ole meneillään joustavaa hakua.

Menettely ja ehdot

Tutkimusrahoituksen jakamisen periaatteet

Kela voi myöntää rahoitusta sairauksien ehkäisemiseen sekä kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä ja sairausvakuutusta koskevaan tutkimukseen. Tämä perustuu  Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain  (566/2005, myöhemmin KKRL) 12. §:ään. Vuosittain jaettavissa oleva summa määräytyy eduskunnan päätöksen mukaan.Vuosittain jaettavissa oleva summa määräytyy eduskunnan päätöksen mukaan.

Tutkimusrahoituspäätöstä tehtäessä kiinnitetään huomiota mm.

 • tutkimuksen ajankohtaisuuteen, sovellettavuuteen ja hyödynnettävyyteen käytännössä
 • hankkeen merkitykseen Kelan hoitaman sosiaaliturvan tietotarpeiden kannalta 
 • hankkeen tarkoituksenmukaisuuteen ja soveltuvuuteen suhteessa tutkittavaan ilmiöön sekä valittujen tutkimusmenetelmien validiteettiin
 • tutkimusaineiston laatuun ja riittävyyteen sekä aineiston, tutkimushypoteesin ja valittujen menetelmien yhteensopivuuteen
 • tutkijaryhmän kokeneisuuteen ja sitoutuneisuuteen saattaa hanke loppuun
 • rahoitus- ja aikataulusuunnitelmien selkeyteen ja realistisuuteen
 • tutkimuseettisiin kysymyksiin.

Rahoitusta ei myönnetä julkisen terveydenhuollon toiminnan kehittämiseen eikä lääketieteelliseen perustutkimukseen. Tutkimustulosten pitää olla julkisia, eikä rahoitusta voida myöntää kaupallisiin tarkoituksiin. Sairauksien ehkäisyä koskevien tutkimushankkeiden pitää ensisijaisesti kohdistua sekundaaripreventioon.

Hankkeelle voidaan myöntää jatkorahoitusta vain perustelluista syistä. Jatkohakemuksessa on tuotava esille

 • kuvaus aiemman rahoituksen käytöstä
 • analyysi tutkimuksen edistymisestä sille asetettuihin tavoitteisiin nähden
 • perustelu jatkorahoituksen tarpeelle.

Rahoituksen määrä ja kohdentuminen

KKRL 12. §:n perusteella annettava rahoitus vaihtelee tutkimushankkeiden luonteen ja laajuuden mukaan. Rahoitusta annetaan yksittäiselle hankkeelle enintään 3 vuoden ajaksi ja ilman erityisiä perusteluja korkeintaan 300 000 €. Rahoitus kohdennetaan sairasvakuutuksen ja kuntoutuksen kehittämisen kannalta tärkeisiin tutkimuksiin. Tämä tarkoittaa myös sitä, että rahoitus voidaan myöntää vain osalle tutkimushankkeista.

Rahoitusta voi hakea

 • tutkijoiden ja muun tutkimushenkilöstön palkkoihin, palkkioihin ja henkilösivukuluihin aineiston hankintakuluihin, tilastoanalyyseihin ja kulutustarvikkeisiin.
 • tutkimuksen edellyttämiin matkakuluihin.
 • vakuutusmaksuihin.

Tutkimushankkeen yleiskustannukset voivat olla enintään 15 % kokonaisbudjetista ja palkkakulujen sivukulut enintään 30 % hankkeen arvioiduista palkkakuluista. Tutkijoiden pitää itse huolehtia tutkimukseen, niiden vastuukysymyksiin tai matkoihin liittyvistä vakuutuksista. Arvioidut vakuutusmaksut voi liittää tutkimusrahoitushakemukseen.

Kelan rekisteriaineistojen käyttö

Jos tutkimus perustuu Kelan rekisteritietojen käyttöön, tutkimusryhmällä pitää olla Kelan lupa näiden tietojen poimintaan ja käyttöön. Tietopyynnöt käsittelee ja luvat myöntää Kelan hallinto- ja toimitilayksikkö, joka hankkii myös kustannusarvion tietopoiminnasta. Lupakäsittely kestää 2–3 kuukautta.

Hakijat

Rahoitusta voidaan myöntää tutkimusta harjoittavalle laitokselle tai muulle yhteisölle. Vain painavien perustelujen pohjalta rahoitus voidaan myöntää suoraan yksityishenkilölle. Yksityisen hakijan pitää itse huolehtia palkkaukseen liittyvistä eläke- ja vakuutusmaksuista ja veroista.

Tiedotus

Kelan tutkimusryhmä huolehtii tutkimusmäärärahoista tiedottamisesta verkkosivuillaan sekä tarpeen mukaan päivälehdissä ja tieteellisissä aikakauskirjoissa.

Kohdennettu tutkimusohjelmahaku ja yleinen haku

Kelan tutkimusryhmä voi ohjata hakemuksia kohdennetuilla tutkimusohjelmilla. Ohjelmat voivat olla usean vuoden mittaisia.

Rahoitustukea voidaan aina hakea myös muihin kuin kohdistetun haun aihealueisiin, jos ne tukevat KKRL 12. §:n tavoitteita.

Hakemuslomake

Tutkimusmäärärahoja haetaan rahoitushakemuslomakkeella.

Lomakkeessa kysytään

 • hankkeen nimeä ja suorittajatahoa
 • vastuututkijaa ja tutkijaryhmää (henkilöt nimettävä)
 • tutkimuksen tarkoitusta
 • tutkimuksen soveltuvuutta KKRL 12. §:n määrittelemään tarkoitukseen ja/tai suunnatun haun tarkoitukseen
 • tutkimusasetelmaa ja -menetelmää
 • tutkimuksen aikataulua
 • kokonaisrahoituksen suuruutta, muita rahoittajia ja omarahoitusosuutta
 • Kelalta haettua osuutta kokonaisrahoituksesta ja sen erittelyä kustannusryhmittäin sekä aikataulutettuna tutkimuksen etenemisen mukaisesti (rahoituserien aikataulutus).

Lomakkeeseen liitetään erillinen, enintään 10-sivuinen tutkimussuunnitelma. Tutkimussuunnitelmassa pitää olla kirjattuna kokonaisrahoituksen tarve jaoteltuna vuosittaisiin kustannusryhmiin.

Jos tutkimuksen suorittaminen edellyttää tutkimuksen suorittavassa organisaatiossa johtoryhmän, esimiehen tai vastaavan päätöstä, kirjataan päätöstiedot tutkimuslaitoksen tutkimusluvasta lomakkeen kohtaan 13. Jos tutkimus edellyttää tutkimuseettistä lausuntoa sekä lupaa rekisteriaineistojen tai muiden tutkimusaineistojen käyttöön ja luvat ovat jo olemassa (lomakkeen kohdat 14 ja 15), ne on liitettävä hakemukseen.

Hakemuksesta pitää tehdä yksi pdf-tiedosto, joka sisältää rahoitushakemuslomakkeen ja edellä mainitut tarvittavat liitteet.

Tutkimusetiikka

Myönteisen rahoituspäätöksen ehtona on eettisten asioiden asianmukainen käsittely. Tutkimushankkeissa pitää noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan antamia ohjeita. Hakemukseen pitää liittää arvio tutkimukseen liittyvistä eettisistä erityispiirteistä ja eettisen toimikunnan lausunto. Jos eettisen toimikunnan lausuntoa ei ole pyydetty, sen puuttuminen pitää perustella.

Hakemusten käsittely ja päätökset

Hakemusten käsittely hakuajan päättymisestä lopulliseen päätökseen kestää 3–4 kuukautta. Jos tutkimushanke soveltuu paremmin KKRL 12. §:n kehittämisvaroista rahoitettavaksi, hakemus siirretään ilman erillistä hakuprosessia kehittämistoiminnan hankkeiden hakuprosessiin.

Tutkimusmäärärahapäätöksistä tiedotetaan hakijoille viivytyksettä. Hyväksytyistä tutkimushankkeista lähetetään myöntökirje, jossa ilmenevät myös tarvittavat käytännön toimenpiteet rahoituksen saamiseksi. Rahoitussopimus edellyttää sitä, että tutkijoilla on organisaationsa tutkimuslupa, tarvittavat luvat tutkimuksessa käytettävien aineistojen käyttöön sekä tarvittaessa tutkimuseettisen toimikunnan puoltava lausunto tutkimushankkeesta.

Kaikki rahoitustukea saaneet tutkimushankkeet julkaistaan Kelan tutkimuksen verkkosivuilla, kun rahoitussopimukset on solmittu.

Muutoksenhaku

Kelan päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen viimeistään kolmantenakymmenentenä (30.) päivänä siitä, kun sai tiedon päätöksestä. Päätöksiin liitetään valitusosoitus.

Sopimus

Hankkeen toteutuksesta ja rahoituksesta laaditaan hankkeen toteuttajan ja Kelan välinen sopimus. Jos sopimusta ei synny kuuden kuukauden aikana Kelan tekemästä päätöksestä, rahoituspäätös raukeaa.

Sopimuksessa sovitaan muun muassa

 • tutkimuksen edistymisen raportoinnista
 • rahoitusaikataulusta
 • tulosten julkaisemisesta
 • niistä perusteista, joiden nojalla rahoitus voidaan keskeyttää tai periä takaisin.

Tutkimustulosten raportointi

Hankkeen edistymisestä pitää laatia raportti vähintään kerran vuodessa maksuerien yhteydessä. Tutkimuksesta laaditaan myös yleistajuinen loppuraportti Kelan tutkimuksen verkkosivuille. Myös muut tutkimuksesta julkaistavat artikkelit ja raportit pitää olla julkisesti saatavissa.

Rahoitustuen jakamisen valvonta

KKRL 12. §:n tarkoittaman rahoitustuen jakamista valvovat sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysministeriön kuntoutusasiain neuvottelukunta sekä Kelan hallitus.

Kela tekee KKRL 12. §:n tarkoittamasta rahoitustuesta vuosittain selvityksen sosiaali- ja terveysministeriölle. Kelassa rahoitustuen jakamista suunnitellaan vuosittain laadittavilla kolmivuotissuunnitelmilla ja samalla annetaan selvitys edellisenä vuonna jaetuista tuista. Selvitys annetaan tiedoksi kuntoutusasiain neuvottelukunnalle ja Kelan hallitukselle.