Työkykyneuvonta

Työelämään paluu lyhyen sairauspoissaolon jälkeen sujuu yleensä hyvin. Pitkä poissaolo voi johtaa tilanteeseen, jossa omat keinot työkyvyn edistämiseksi eivät enää riitä.

Työkykyneuvonta on Kelan palvelu sairauspäiväraha- ja eläkeasiakkaille (kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke), jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea työelämään tai opintojen pariin palaamiseen.

Kenelle?

Työkykyneuvoja ottaa yhteyttä, kun sairauspäiväraha- , työkyvyttömyyseläke- tai kuntoutustukihakemuksen käsittelyn yhteydessä huomataan tarvetta työkykyasioiden selvittämiselle esimerkiksi silloin, kun

  • asiakas on hakenut sairauspäivärahaa sairauspäivärahan enimmäisajan jälkeen
  • asiakkaalle on myönnetty kuntoutustuki, mutta sairaus ei enää ole este työkykyasioiden selvittämiselle
  • asiakkaan sairauspäiväraha- tai työkyvyttömyyseläkehakemus on hylätty lääketieteellisistä syistä ja elämäntilanne on haastava
  • Kelan asiantuntijalääkäri on suositellut asiakkaalle työkykyneuvontaa.

Työkykyneuvontaan eivät kuulu tilanteet, jossa

  • asiakkaalla on paraneva sairaus eikä hänen työkykynsä ole uhattuna
  • asiakkaan kuntoutus on jo aloitettu
  • työterveys- tai terveydenhuolto hoitaa aktiivisesti asiakkaan työkykyasiaa
  • asiakkaalla on vaikea työkyvyttömyyteen johtava sairaus, eikä tilanteeseen voida vaikuttaa kuntoutuksella tai muilla työhön paluuta tukevilla toimilla

Työkykyneuvojat selvittävät yhdessä asiakkaan ja yhteistyökumppaneiden kanssa kuntoutuksen lisäksi myös muita mahdollisia ratkaisuja työelämään paluun tueksi ja ohjaavat asiakkaan tarvittavien palveluiden piiriin. Työkykyneuvojat ottavat asiakkaan luvalla yhteyttä muihin tahoihin, kuten terveydenhuoltoon, TE-toimistoon ja kuntoutuksen järjestäjiin.

Työkykyneuvonnalla tuetaan asiaakkaan paluuta tai pääsyä työelämään, ehkäistään työelämästä syrjäytymistä sekä myöhennetään eläkkeelle siirtymistä.

Kumppaniyhteistyö

Työkykyneuvoja tekee yhteistyötä esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden, TE-toimistojen, työeläkevakuutuslaitosten ja muiden kuntoutuksen järjestäjien kanssa. Yhteistyöllä pyritään siihen, että asiakkaan palvelu olisi mahdollisimman joustavaa ja tukisi hänen työkykyään.

Vakuutuspiirit sopivat yhdessä paikallisten kumppaneidensa kanssa yhteistyön käynnistämisestä. Yhteistyössä suunnitellaan asiakaslähtöinen yhteistyötapa ja -malli. Suunnitteluun osallistuvat sekä vakuutuspiirin johto että työkykyneuvojat. Vakuutuspiirin johtaja keskustelee ja sopii kumppaneiden kanssa yhteistyön aloittamisesta ja työkykyneuvojat jatkavat työtä käytännössä.

Keneen otan yhteyttä?

Jos haluat tietää enemmän Kelan työkykyneuvonnasta tai olet kiinnostunut tekemään yhteistyötä yhteisten asiakkaidemme työkyvyn tukemiseksi, ota yhteyttä oman paikkakuntasi vakuutuspiirin johtajaan.

Jokaisella Kelan vakuutuspiirillä on yhteistyökumppaneita varten puhelinnumero, joka palvelee arkisin klo 9–16. Vakuutuspiirien puhelinnumerot löydät osoitteesta www.kela.fi/vakuutuspiirit.