Työmarkkinatuen laskutus kunnilta

Kunnat rahoittavat osan työttömyyden perusteella maksetusta työmarkkinatuesta. Kela laskuttaa maksamansa työmarkkinatuen kunnilta jälkikäteen.

Kunnan osuus työmarkkinatuen rahoituksesta

Kunta maksaa työmarkkinatuesta sitä suuremman osan, mitä kauemmin henkilö on ollut työttömänä. Valtio rahoittaa työmarkkinatuen kokonaan sen maksuerän loppuun, jonka aikana henkilölle on maksettu työmarkkinatukea työttömyyden perusteella yhteensä 300 päivää.

Sen jälkeen valtio ja työmarkkinatuen saajan kotikunta rahoittavat työttömyyden ajalta maksetun työmarkkinatuen puoliksi sen maksuerän loppuun, jonka aikana henkilölle on maksettu työmarkkinatukea 1 000 päivää. Sen jälkeen kotikunnan rahoitusosuus suurenee 70 %:iin.

Kotikunta on se kunta, joka on merkitty väestörekisteriin henkilön vakituiseksi kotikunnaksi sillä hetkellä, kun Kela maksaa työmarkkinatuen.

Kela laskuttaa kuntaa vain työttömyyden ajalta maksetusta työmarkkinatuesta. Mukaan lasketaan kaikki ne päivät, jolloin työmarkkinatukea on maksettu työttömyyden perusteella. Lisäksi mukaan lasketaan ne päivät, joilta henkilö saa soviteltua työmarkkinatukea.

Sen sijaan mukaan ei lasketa päiviä, joina henkilö on ollut työllistymistä edistävässä palvelussa ja saanut sen ajalta työmarkkinatukea. Niillä palveluilla tarkoitetaan työttömyysturvalain 1. luvun 5. §:n mukaisia valtion rahoittamia palveluita.

Työmarkkinatuen maksupäivien kertymä nollautuu ja alkaa alusta vasta sen jälkeen, kun henkilö on täyttänyt työssäoloehdon, ja saanut enimmäisajan työttömyyspäivärahaa (ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa).

Laskutus

Kela laskuttaa kuntia jälkikäteen kalenterikuukausittain. Esimerkiksi tammikuun lasku lähetetään helmikuun puolessa välissä. Laskun eräpäivä on kunkin kalenterikuukauden 28. päivä.

Kela lähettää laskun liitteenä luettelon niistä työmarkkinatuen saajista, joille maksettua työmarkkinatukea lasku koskee.

Luettelossa on seuraavat tiedot:

  • henkilön nimi
  • henkilötunnus
  • aika, jolta kuntaa veloitetaan
  • henkilöä koskeva kunnan maksuosuus.

Henkilöt on ryhmitelty rahoitusosuuden suuruuden mukaan. Henkilön nimen edessä on *-merkki, jos henkilö on ensi kertaa laskutuksen piirissä. Nimen edessä on **-merkki, jos henkilö on kyseisen kunnan listalla ensimmäistä kertaa, mutta on ollut jo aikaisemmin jonkin muun kunnan listalla.

Laskun liitteessä on lisäksi tiedot niistä palautuksista ja korjauksista, jotka huomioidaan kyseisessä laskussa.

Kela toimittaa työmarkkinatuen laskun verkkolaskuna 1.6. alkaen

Kunta voi saada kesäkuusta alkaen työmarkkinatuen laskun verkkolaskuna. Jos kunnalla ei ole käytössään verkkolaskua, lasku toimitetaan paperilaskuna. Muutos ei vaikuta laskutuksen aikatauluun.

Koska muutoksen yhteydessä laskutusosoitetiedot muuttuvat, kaikkien kuntien tulee ilmoittaa Kelalle uudet työmarkkinatuen laskutustiedot. Tiedot ilmoitetaan sähköpostiosoitteeseen RP_tyottomyysturva@kela.fi viimeistään 15.5.2019.

Lue lisää työmarkkinatuen verkkolaskusta.

Raportit työmarkkinatuen saajien määrästä

Voit hakea Kelan tilastotietokannasta eli Kelastosta erilaisia raportteja Kelan työttömyysturvaetuuksien saajista ja työttömyyden perusteella maksettujen tukipäivien kertymästä. Voit valita raporttiin esimerkiksi tiedot siitä, kuinka monelle on maksettu työmarkkinatukea työttömyyden perusteella 300 tai 1 000 päivän ajalta.

Työmarkkinatuen saajat ja työttömyyden perusteella maksettujen tukipäivien kertymä (Kelasto).

Lisätietoja