6 kuukauden palkka ja ajanjakso (vain 31.12.2019 asti)

Vuonna 2020 alkavalle päivärahakaudelle päivärahan määrää ei enää lasketa 6 kuukauden palkan perusteella, vaan vuositulon eli 12 kuukauden tulojen perusteella. Tammikuusta 2020 alkaen Kela saa vuoden palkkatiedot tulorekisteristä, joten työnantajan ei tarvitse erikseen ilmoittaa niitä.

Vuonna 2019 alkavalle päivärahakaudelle työntekijä voi vielä saada päivärahan 6 kuukauden palkan perusteella, jos hänen työtulonsa ovat viimeisen puolen vuoden aikana kasvaneet vuosituloksi muutettuna vähintään 20 %.  Silloin työnantaja ilmoittaa 6 kuukauden palkat Työnantajan asiointipalvelussa tai paperilomakkeella Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta Y17 (pdf).

Päivärahan määrä voi perustua palkkaan tai työntekijän muuhun tuloon (esim. työttömyysturvaan, opintorahaan tai kuntoutusrahaan).

Työntekijä voi itsekin hakea päivärahaa edeltävien työtulojensa perusteella. Tällöin työntekijän hakemuksessa kysytään työnantajan yhteystiedot, jotta Kela voi pyytää palkkatiedot työnantajalta. Työntekijä voi myös itse pyytää näitä tietoja nykyiseltä tai aiemmalta työnantajaltaan. Toimita tällaisissakin tilanteissa tiedot suoraan Kelaan, ellei työntekijä erikseen pyydä toimittamaan tietoja itselleen.

Ilmoita 6 kuukauden palkat yhtäjaksoista poissaoloa edeltävältä ajalta. Jos työntekijä on poissa työstä samasta syystä useita eri jaksoja, ilmoita tulot vain ennen ensimmäistä poissaoloaikaa, koska päivärahan määrä perustuu samaan määrään kaikissa jaksoissa.

Sairausvakuutuslaki muuttuu 1.1.2020. Päivärahakausissa, jotka alkavat vuonna 2020, etuuden määrä lasketaan 12 kuukauden vuositulojen perusteella. Vuositulolaskelmassa käytettävät palkkatulotiedot Kela saa tulorekisteristä.   

Tulorekisteri ja 6 kuukauden tulot

Tulorekisterin kautta ei voi hakea päivärahaa 6 kuukauden tulojen perusteella.

Päivärahan perusteena käytettävät 6 kuukauden palkkatulotiedot näkyvät tulorekisterissä heinäkuusta 2019 alkaen. Jos päivärahaa haetaan 6 kuukauden tulojen perusteella, Kela tutkii tulorekisteristä saatavat palkkatulotiedot. Jos tulotiedot saadaan tulorekisteristä riittävällä tarkkuudella, niiden perusteella voidaan laskea vuotuinen työtulo, jota verrataan verotuksen työtuloon.

Heinäkuusta vuoden 2019 loppuun asti Kela voi käyttää tulorekisterin tietoja päivärahan perusteena, jos päivärahaa haetaan 6 kuukauden tulojen perusteella ja tulot on ilmoitettu tulorekisteriin riittävällä tarkkuudella. Työnantaja hakee päivärahan määräytymistä esitetyillä tuloilla, esittämällä 6 kk:n tulot.

Vuoden 2020 alusta alkaen Kela käyttää päivärahan laskemiseen 12 kuukauden tulot, jotka se saa suoraan tulorekisteristä. Silloin 6 kuukauden tuloja ei enää käytetä päivärahan perusteena.

Vähennettävät tulonhankkimiskustannukset

Tulonhankkimiskustannukset vähennetään päivärahaa varten ilmoitettavista työtuloista samoin periaattein kuin ne vähennetään verotuksessa. Tulonhankkimiskustannuksia voivat olla esimerkiksi työmarkkinajärjestön jäsenmaksu ja työmatkakustannukset.

Kela kysyy työmarkkinajäsenmaksun määrän myös työntekijältä, jos häneltä kysytään muitakin tulonhankkimiskustannuksia (esim. työmatkakustannuksia).

Jos jäsenmaksun perintään liittyy vuosittaisia vähimmäis- tai enimmäismääriä, työnantaja voi ilmoittaa 6 kuukauden ajalta perityn jäsenmaksun myös erikseen kohdassa ”Lisätietoja”.

Näin 6 kuukauden jakso määräytyy

Kuuden kuukauden jakso tarkoittaa poissaoloa välittömästi edeltävää 6 kuukautta. Jos esimerkiksi työntekijän sairauspoissaolo jatkuu saman sairauden takia useammassa jaksossa, tulot tarvitaan vain ajalta ennen ensimmäistä poissaoloaikaa. Päivärahan euromäärä on saman suuruinen jokaisella poissaolojaksolla.

6 kuukauden palkat voi ilmoittaa etuuden alkamista edeltävän palkkakauden päättymiseen asti tai välittömästi etuuden alkamista edeltävään päivään asti.

Vuosiloma-ajan palkka on osa 6 kuukauden palkkaa, jos vuosiloma sisältyy 6 kuukauden jaksoon. Jos varsinaista palkkaa maksetaan etukäteen esimerkiksi vuosiloman vuoksi, 6 kuukauden palkkaa ei saa ilmoittaa alle tai yli 6 kuukauden ajalta.

Muistilista

 • 6 kuukauden jakso lasketaan kalenteripäivästä kalenteripäivään (esim. 2.4.–1.10.).
 • Kun työntekijällä on useita työsuhteita 6 kuukauden aikana, ilmoita eri työsuhteista maksetut palkat omina jaksoinaan. Kela pyytää tarvittaessa lisätietoja.
 • Jos työntekijä on ollut ilmoitettavana aikana vähintään 30 päivää sairaana, työttömänä työnhakijana, vanhempainvapaalla, opintovapaalla tai näihin rinnastettavasta syystä palkatta taikka palkka on ollut näistä syistä tavallista pienempi, voit ilmoittaa palkat myös poissaoloa edeltävältä ajalta siten, että 6 kuukauden aika täyttyy.
 • 6 kuukauden jakso voi olla etuuden alkamisvuonna tai sitä edeltävänä vuonna.

Tulospalkkio

Tulospalkkio, bonus tai muu vastaava toistuva suoritus ilmoitetaan kohdassa "Muu suoritus", ellei sitä makseta säännöllisen palkan yhteydessä. Tulospalkkio ilmoitetaan enintään 1 vuoden ajalta.

Lomaraha ja -korvaus

Vuosittainen lomaraha ilmoitetaan erikseen, jos sitä ei makseta säännöllisesti jokaisen palkanmaksun yhteydessä. Se ilmoitetaan enintään 1 vuoden ajalta. Tulevaisuudessa maksettavaa eli arvioitua lomarahaa ei ilmoiteta.

Lomakorvaus ilmoitetaan, jos palkkakausi, johon lomakorvaus sisältyy, osuu kokonaan tai osittain ilmoitettavalle poissaoloajalle.

Palkattomat ajat

Voit ilmoittaa 6 kuukauden palkat myös aikaisemmalta kuin etuutta edeltävän 6 kuukauden ajalta, jos tänä aikana ei ole maksettu palkkaa tai jos se on maksettu normaalia pienempänä seuraavista syistä:

 • sairaus
 • työttömyys
 • muu vastaava erityinen syy (esim. raskaus, jos työntekijä on raskauden vuoksi ja työolosuhteiden takia siirretty varsinaisista työtehtävistään muihin tehtäviin tai hänen työtehtäviään tai työaikaansa on muutettu (esim. ei enää tee vuorotyötä/yötyötä)
 • äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa
 • sairaan lapsen, puolison tai vanhemman hoitaminen (työntekijä on ollut pois työstä tai siirtynyt osapäivätyöhön tai saanut esim. omaishoidontukea)
 • lapsen hoidon vuoksi otettu työsopimuslain mukainen hoitovapaa (myös osittainen hoitovapaa)
 • asevelvollisuuden suorittaminen
 • vuorotteluvapaa tai osa-aikalisä
 • työntekijän kokoaikainen työ on muutettu osa-aikatyöksi, ja työntekijä hakee samaan aikaan TE-palveluissa kokopäivätyötä
 • opintovapaalain mukainen opintovapaa (myös osittainen opintovapaa) tai verottoman apurahan turvin suoritettavat jatko-opinnot, joiden ajalta työntekijä ei saa palkkaa
 • kuntoutus
 • lakko ja työsulku.

Ilmoita palkat yhtäjaksoisesti, jos

 • palkanmaksu on keskeytynyt 6 kuukauden aikana yhteensä alle 30 päivän ajaksi (millä syyllä tahansa)
 • palkanmaksu on keskeytynyt 6 kuukauden aikana muusta kuin edellä luetelluista syistä.