Työterveyshuollon etäpalvelujen ja puhelujen korvaaminen

Etäpalveluna annetut ehkäisevän työterveyshuollon (KL I) sekä sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon palvelut (KL II) oikeuttavat työterveyshuollon korvaukseen. Poikkeuksena tähän on työpaikkaselvitykseen kuuluva työpaikkakäynti, joka on lähtökohtaisesti tehtävä fyysisenä käyntinä työpaikalle.

Korvaukseen oikeuttavat etäpalvelut

Ehkäisevän työterveyshuollon etäpalvelut (KL I) oikeuttavat korvaukseen samalla tavoin kuin perinteiset työterveyshuollon palvelut. Ehkäisevän työterveyshuollon etäpalvelut voidaan lähtökohtaisesti toteuttaa teksti-, ääni- tai kuvavälitteisesti tai videoyhteyden avulla.

Työterveyshuollon korvaukseen oikeuttavat etäpalveluna toteutetut:

  • työterveyshuollon toimintasuunnitelman laadintaan ja tarkistamiseen liittyvät neuvottelut ja muu yhteydenpito
  • terveystarkastus silloin, kun se ei edellytä asiakkaan fyysistä tutkimista, näytteenottoa tai testaamista (edellytetään videoyhteyden käyttöä)
  • yksilön ohjaus ja neuvonta
  • ryhmän ohjaus ja neuvonta
  • erikoislääkärikonsultaatiot työkyvyn sekä hoito- ja kuntoutusmahdollisuuksien selvittämiseksi
  • työterveysneuvottelut (edellytetään ääni- tai videoyhteyden käyttöä)
  • työsuojelutoimikunnan kokoukseen osallistuminen sekä työterveyshuollon toiminnan
    toteuttamiseen ja vaikutusten arviointiin liittyvä seuranta.

Perusselvitykseen ja suunnattuun työpaikkaselvitykseen liittyvä työpaikkakäynti on lähtökohtaisesti fyysinen (lue lisää: Työpaikkaselvitys).

Työterveyshuollon sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon etäpalveluista (KL II) voidaan korvata videoyhteyden välityksellä annetut sairaanhoidon palvelut (=etävastaanotto). Tässä on kyse perinteiseen sairaanhoitokäyntiin verrattavissa olevasta vastaanotosta.

Korvaukseen oikeuttavat puhelut ja muut digipalvelut

Työterveyshuoltona korvataan kustannukset, jotka syntyvät, kun työterveyshuollon ammattihenkilö (työterveyslääkäri tai -hoitaja) tai asiantuntija (työfysioterapeutti, työterveyspsykologi tai erikoislääkäri) antaa potilaalle hoito-ohjeita ja neuvoja puhelimessa, sähköpostissa tai chatissä (KL I ja KL II).

Työterveyshuollon etäpalvelujen antamisen edellytykset

Työterveyshuollon etäpalveluista voidaan maksaa työterveyshuollon korvausta, kun niiden toteuttamisessa noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön, Työterveyslaitoksen ja Kelan yhteistyössä laatimaa ohjetta, 27.10.2016. Myös muiden työterveyshuollon korvaamisen edellytysten tulee täyttyä. Kannattaa tutustua myös sosiaali- ja terveysministeriön kirjeeseen ja Valviran ohjeeseen etäpalveluista.

Samana päivänä saman työterveyshuollon ammattihenkilön tai asiantuntijan vastaanotolla käynneistä korvataan vain yksi käynti. Poikkeustapauksessa ja erityisestä perustellusta syystä voi korvausta saada toisestakin käynnistä.

Etäpalvelujen järjestämisestä tulee sopia kirjallisesti työterveyshuollon palveluntuottajan, työnantajan ja työntekijöiden edustajien kesken. Asiakkaan suullinen tai kirjallinen suostumus etäpalveluun tulee kirjata työterveyshuollon asiakirjoihin.

Työterveyshuollon ammattihenkilö tai asiantuntija arvioi tapauskohtaisesti, soveltuuko annettava palvelu etäpalveluna toteutettavaksi huomioiden hyvä työterveyshuoltokäytäntö ja ammattieettiset periaatteet. Asiakkaalle tulee antaa mahdollisuus halutessaan tulla perinteiselle vastaanotolle.

Etäpalvelujen ja puhelujen korvaamisessa edellytetään, että työterveyshuollon asiantuntijoiden toiminta perustuu aina työterveyshuollon ammattihenkilöiden toteamaan tarpeeseen.

Etäpalveluille omat koodit

Korvaaminen edellyttää myös, että etäpalveluista saadaan tiedot (toimintatiedot ja kustannukset). Tätä varten palveluntuottajan tietojärjestelmässä ja hinnastossa on oltava etäpalveluille omat koodinsa. Kela voi pyytää työnantajalta tai yrittäjältä erittelyn etäpalveluista nähtäväksi, kun se käsittelee työterveyshuollon korvaushakemuksia ja tarkastustoimintaansa varten. Työnantajan tilikaudesta 2020 alkaen etäpalvelut tulee eritellä voimavaroittain korvaushakemuslomakkeelle (SV 98 TTH).

Korvauksen hakeminen

Työnantajan tilikaudesta 2020 alkaen etäpalvelut sekä puhelimessa, sähköpostissa ja chatissä annetut hoito-ohjeet ja neuvot kirjataan työterveyshuollon korvaushakemuksessa etäpalveluille varattuihin kohtiin.

Työnantajan tilikauteen 2019 saakka etäpalvelut sekä puhelimessa, sähköpostissa ja chatissä annetut hoito-ohjeet ja neuvot kirjataan työterveyshuollon korvaushakemuksessa samoihin kohtiin kuin muiden vastaavien palvelujen toimintatiedot ja kustannukset.

Puhelimessa, sähköpostissa tai chatissä potilaalle annettujen hoito-ohjeiden ja neuvojen osalta korvaushakemukseen kirjataan vain kustannukset. Toimintatietoa ei synny, koska potilas ei ole käynyt vastaanotolla tai siihen verrattavissa olevalla etävastaanotolla.

Lue lisää