Työterveyshuollon etäpalvelujen ja puhelujen korvaaminen

Ehkäisevän työterveyshuollon (KL I) etäpalvelut ovat oikeuttaneet työterveyshuollon korvaukseen 1.1.2017 alkaen. Poikkeuksena tähän on työpaikkaselvitykseen kuuluva työpaikkakäynti, joka on lähtökohtaisesti tehtävä fyysisenä käyntinä työpaikalla. Etäpalveluna annetut työterveyshuollon sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon palvelut (KL II) ovat oikeuttaneet työterveyshuollon korvaukseen 1.3.2016 alkaen.

Vuoden 2019 alusta alkaen korvataan kustannukset, jotka syntyvät, kun työterveyshuollon ammattihenkilö tai asiantuntija antaa potilaalle hoito-ohjeita ja neuvoja puhelimessa, sähköpostissa tai chatissä.

Aikaisemmin on korvattu vain työterveyshuollon ammattihenkilön antamat hoito-ohjeet ja neuvot, kun ne ovat liittyneet edeltävään vastaanottokäyntiin.

Etäpalvelujen ja puhelujen korvaamisessa edellytetään, että työterveyshuollon asiantuntijoiden toiminta perustuu aina työterveyshuollon ammattihenkilöiden toteamaan tarpeeseen.

Korvaukseen oikeuttavat etäpalvelut

Ehkäisevän työterveyshuollon etäpalvelut (KL I) oikeuttavat korvaukseen samalla tavoin kuin perinteiset työterveyshuollon palvelut. Ehkäisevän työterveyshuollon etäpalvelut voidaan lähtökohtaisesti toteuttaa teksti-, ääni- tai kuvavälitteisesti tai videovälitteisen internet-yhteyden avulla.

Työterveyshuollon korvaukseen oikeuttavat etäpalveluna toteutetut:

  • työterveyshuollon toimintasuunnitelman laadintaan ja tarkistamiseen liittyvät neuvottelut ja muu yhteydenpito
  • terveystarkastus silloin, kun se ei edellytä asiakkaan fyysistä tutkimista, näytteenottoa tai testaamista (edellytetään videoyhteyden käyttöä)
  • yksilön ohjaus ja neuvonta
  • ryhmän ohjaus ja neuvonta
  • erikoislääkärikonsultaatiot työkyvyn sekä hoito- ja kuntoutusmahdollisuuksien selvittämiseksi
  • työterveysneuvottelut (edellytetään ääni- tai videoyhteyden käyttöä)
  • työsuojelutoimikunnan kokoukseen osallistuminen sekä työterveyshuollon toiminnan
    toteuttamiseen ja vaikutusten arviointiin liittyvä seuranta.

Perusselvitykseen ja suunnattuun työpaikkaselvitykseen liittyvä työpaikkakäynti on lähtökohtaisesti fyysinen (lue lisää: Työpaikkaselvitys).

Työterveyshuollon sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon etäpalveluista (KL II) voidaan korvata videoyhteyden välityksellä annetut sairaanhoidon palvelut (=etävastaanotto).

Työterveyshuollon etäpalvelujen antamisen edellytykset

Työterveyshuollon etäpalveluista voidaan maksaa työterveyshuollon korvausta, kun niiden toteuttamisessa noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön, Työterveyslaitoksen ja Kelan yhteistyössä laatimaa ohjetta, 27.10.2016. Myös muiden työterveyshuollon korvaamisen edellytysten tulee täyttyä. Kannattaa tutustua myös sosiaali- ja terveysministeriön kirjeeseen ja Valviran ohjeeseen etäpalveluista.

Samana päivänä saman työterveyshuollon ammattihenkilön tai asiantuntijan vastaanotolla käynneistä korvataan vain yksi käynti. Poikkeustapauksessa ja erityisestä perustellusta syystä voi korvausta saada toisestakin käynnistä.

Etäpalvelujen järjestämisestä tulee sopia kirjallisesti työterveyshuollon palveluntuottajan, työnantajan ja työntekijöiden edustajien kesken. Asiakkaan suullinen tai kirjallinen suostumus etäpalveluun tulee kirjata työterveyshuollon asiakirjoihin.

Työterveyshuollon ammattihenkilö tai asiantuntija arvioi tapauskohtaisesti, soveltuuko annettava palvelu etäpalveluna toteutettavaksi huomioiden hyvä työterveyshuoltokäytäntö ja ammattieettiset periaatteet. Asiakkaalle tulee antaa mahdollisuus halutessaan tulla perinteiselle vastaanotolle.

Etäpalveluille omat koodit

Korvaaminen edellyttää myös, että etäpalveluista saadaan tiedot (toimintatiedot ja kustannukset). Tätä varten palveluntuottajan tietojärjestelmässä ja hinnastossa on oltava etäpalveluille omat koodinsa. Kela voi pyytää työnantajalta tai yrittäjältä erittelyn etäpalveluista nähtäväksi, kun se käsittelee työterveyshuollon korvaushakemuksia ja tarkastustoimintaansa varten. Jos erittelyä ei saada, työterveyshuollon kustannukset saatetaan joutua hylkäämään.

Korvauksen hakeminen

Etäpalvelut kirjataan työterveyshuollon korvaushakemuksessa samoihin kohtiin kuin muiden vastaavien palvelujen toimintatiedot ja kustannukset.

Puhelimessa, sähköpostissa tai chatissä potilaalle annettujen hoito-ohjeiden ja neuvojen osalta korvaushakemukseen kirjataan vain kustannukset. Toimintatietoa ei synny, koska potilas ei ole käynyt vastaanotolla tai siihen verrattavissa olevalla etävastaanotolla.

Lue lisää