Työterveyshuollon sisältö ja tavoitteet

Työterveyshuolto on pitkäjänteistä työpaikan ja palveluntuottajan yhteistyötä, ja se kohdistuu sekä työntekijöihin, työpaikkaan että työyhteisöön. Työterveyshuollon tavoitteena on

  • terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö
  • työhön liittyvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisy
  • työntekijän terveyden ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen, edistäminen ja seuranta työuran eri vaiheissa.

Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukainen työterveyshuolto perustuu työpaikan tarpeisiin, ja sen sisällön laajuuteen vaikuttavat työ, työjärjestelyt, henkilöstörakenne, työpaikan olosuhteet sekä näissä tapahtuvat muutokset. Työterveyshuollon ammattihenkilöt suunnittelevat työpaikkaselvityksen perusteella yhdessä työnantajan kanssa, mitä työterveyshuolto sisältää. Sisältö kuvataan toimintasuunnitelmassa.

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki (työkyvyn hallinta) on työnantajan, työntekijöiden ja työterveyshuollon yhteistyötä, jolla edistetään työkykyä ja ehkäistään työkyvyttömyyttä. Työpaikka ja työterveyshuolto sopivat ja laativat kirjallisesti työpaikan tarpeisiin perustuvan toimintakäytännön työkyvyn hallinnasta.

Työnantajan on järjestettävä lakisääteinen ehkäisevä työterveyshuolto (työterveyshuoltolaki 12 §).Työnantaja voi ehkäisevän työterveyshuollon lisäksi järjestää työntekijöille yleislääkäritasoista sairaanhoitoa ja muun terveydenhuollon palveluja (työterveyshuoltolaki 14 §).