Työterveyshuollon yleis- tai perusmaksuun sisältyvien kustannusten korvaaminen

Yleis- tai perusmaksuun sisällytettävät kustannukset

Työterveyshuollon palveluntuottajat perivät työnantajilta ja yrittäjiltä yleis- tai perusmaksuja. Ne vastaavat perustamis- ja käyttökustannuksia, jotka aiheutuvat muiden kuin työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toiminnasta tai tutkimusten tekemisestä. Tällaisia kustannuksia aiheutuu esimerkiksi toimisto- ja siivoushenkilökunnan sekä työterveyshuollon avustavan henkilökunnan hoitamasta ajanvarauksesta, postituksesta, puheluista, toimistotyöstä ja siivouksesta.

Työterveyshuollon palveluntuottajan ei tarvitse periä yleis- tai perusmaksua erikseen, koska palveluntuottaja voi sisällyttää toimisto- ja siivoushenkilökunnan sekä työterveyshuollon avustavan henkilökunnan toiminnan kustannukset työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toiminnasta tai tutkimuksista perimiinsä maksuihin ja palkkioihin.

Jos työterveyshuollon palveluntuottaja perii yleis- tai perusmaksua, siihen ei saa sisällyttää mitään työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toiminnasta aiheutuneita kustannuksia. Lisäksi yleis- tai perusmaksussa huomioidaan vain se osuus avustavan henkilökunnan työpanoksesta, joka kohdentuu työterveyshuollon toimintaan.

Kela hyväksyy yleis- tai perusmaksuina perittäväksi seuraavat toimisto-, siivous- ja avustavan henkilökunnan kustannukset:

  • Perustamiskustannuksia ovat laitteiden, kaluston ja tietojärjestelmien hankinnan ja uusimisen kustannukset.
  • Käyttökustannuksia ovat
    • palkkakustannukset ja pakolliset palkkasivukustannukset
    • laitteiston, kaluston ja tietojärjestelmien huolto sekä ylläpito
    • huoneisto- ja toimistokustannukset, ammattikirjallisuus, täydennyskoulutus, tutkimus- ja hoitotarvikkeet, työvaatteet sekä pesulakustannukset.

Korvauksen ulkopuolelle jäävät kustannukset, jotka aiheutuvat esim. työterveyshuoltosopimuksen laatimisesta, korvaushakemuksen täyttämisestä ja palveluntuottajan asiakkuuksien hallinnasta, kuten ekstranet-palveluista.

Ennakkoon tai ilman toimintaa perityt yleis- tai perusmaksut

Korvaaminen edellyttää, että hakija on saanut työterveyshuollon tai sen lisäksi järjestetyn sairaanhoidon palveluja hakemusta koskevan tilikauden tai kalenterivuoden aikana. Palveluista on pitänyt aiheutua myös työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja/tai asiantuntijoiden käynti- tai aikaperusteisia maksuja, palkkioita tai tutkimuskustannuksia. Pelkkiä yleis- tai perusmaksuja tai ennakkoon perittyjä yleis- tai perusmaksuja ei siis korvata työterveyshuoltona.

Yleis- tai perusmaksujen ilmoittaminen korvaushakemuksessa

Yleis- tai perusmaksut ilmoitetaan korvaushakemuksen kohdassa Muut käyttökustannukset. Yleis- tai perusmaksusta aiheutuneet kustannukset ilmoitetaan hakemuksessa palveluntuottajan ja työnantajan sopimalla tavalla. Yleis- tai perusmaksut jaetaan yleensä korvausluokkiin toteutuneen toiminnan suhteessa. Maksua ei voi jakaa, jos työterveyshuollon palvelujen järjestämisestä tehty sopimus koskee vain korvausluokkaa I.

Jos korvaushakemuksessa ilmoitettu yleis- tai perusmaksu on suuri, Kela voi pyytää tarkan selvityksen siihen sisältyvistä kustannuksista.

Lue lisää