Työterveyshuollon ilmoitustaulu

Työterveyshuollon kustannusten hakemuslomake uudistui

Uudistettua lomaketta (Työnantajan hakemuslomake SV 98 TTH) käytetään työnantajan tilikaudesta 2020 alkaen eli tilikautena, josta yli puolet on vuoden 2020 puolella.

Lomaketta on selkeytetty ja käytettävyyttä parannettu. Etäpalvelut ilmoitetaan nyt erikseen, ja kysymysten määrää on vähennetty.  Lomakkeessa on mukana myös täyttöohjeita. Lue lisää

(1.7.2020)

Alkuun

Kelan työterveyshuoltotilasto 2018 on julkaistu

Tilasto sisältää keskeiset tiedot työnantajien järjestämästä työterveyshuollosta vuodelta 2018 ja yrittäjien työterveyshuollosta vuodelta 2019. Julkaisu tarjoaa tilastoja korvausta hakeneiden työnantajien ja näiden työntekijöiden sekä yrittäjien määristä, korvatusta toiminnasta ja kustannuksista sekä maksetuista korvauksista.

Tilastot löydät kela.fi-sivuilta > Tietoa Kelasta > Tilastot > Tilastojulkaisut > Vuositilastot > Kelan työterveyshuoltotilasto

(1.7.2020)

Alkuun

Työterveyshuollon korvausneuvontaa uusista puhelinnumeroista ja sähköpostitse

Työterveyshuollon korvausneuvonnassa otetaan 1.1.2020 käyttöön uudet puhelinnumerot ja sähköpostiosoite. Puhelinpalvelussa ja sähköpostitse annetaan neuvontaa työterveyshuollon korvaamisesta, korvausten hakemisesta ja maksetuista korvauksista.
Lue lisää

(19.12.2019)

Alkuun

Fysioterapeutille ja psykologille lähettäminen (KL II)

Vuoden 2020 alusta alkaen korvataan kustannukset, jotka syntyvät, kun työterveyshuollon ammattihenkilö (työterveyslääkäri tai -hoitaja) lähettää asiakkaan työfysioterapeutille tai työterveyspsykologille ja käynnin tarkoituksena on sairauden tutkimiseen sekä hoitoon kuuluva työntekijän terveydentilan selvittäminen tai hoitomahdollisuuksien arviointi. Aikaisemmin on edellytetty työterveyslääkärin tarvearviota/lähetettä.
Lue lisää

(17.12.2019)

Alkuun

Kela alkaa korvata työfysioterapeuttien
suoravastaanottoja 1.1.2020 alkaen

Työfysioterapeutin suoravastaanotosta aiheutuneista kustannuksista voidaan maksaa työterveyshuollon korvaus 1.1.2020 alkaen. Suoravastaanotosta on kyse silloin, kun tuki- ja liikuntaelinoireinen potilas hakeutuu lisäkoulutetun työfysioterapeutin vastaanotolle ilman työterveyshuollon ammattihenkilön erillistä tarvearvioita tai lähetettä.
Lue lisää

(26.11.2019)

Alkuun

 

Infotilaisuudet työterveyshuollon korvausuudistuksesta 21.3. ja 6.6.2019

Kela on järjestänyt kaksi infotilaisuutta työterveyshuollon korvausjärjestelmän uudistuksesta yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja Työterveyslaitoksen kanssa.

Katso tallenteet

 

Työnantajien ja yrittäjien työterveyshuollon
korvaushakemuksille yksi postisoite 1.1.2019 alkaen

Vuoden alusta kaikki työnantajien ja yrittäjien työterveyshuollon korvaushakemukset postitetaan osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA. Työnantaja voi hakea korvausta työterveyshuollon kustannuksista myös verkossa.

Työterveyshuollon palveluntuottaja lähettää yrittäjien työterveyshuollon tilitykset aikaisempaan tapaan suoraan käsittelypaikkaan.

Lue lisää

12.12.2018

Alkuun

 

Laskennalliset enimmäismäärät on jäädytetty

Kelan vahvistamat työterveyshuollon korvausten enimmäismäärät jäädytetään määräajaksi vuonna 2017 vahvistetulle tasolle. Enimmäismäärät vahvistetaan seuraavan kerran vuoden 2021 lopussa. Tällöin enimmäismäärät vahvistettaan työnantajille vuodelle 2021 ja yrittäjille vuodelle 2022 huomioimalla ainoastaan vuoden 2021 aikana tapahtunut kustannuskehitys.

Lue lisää

7.12.2018

Alkuun

 

Työterveyshuollon korvausjärjestelmää uudistetaan 2020 alkaen

Sairausvakuutuslakia on muutettu siten, että työnantajan järjestämälle työterveyshuoltotoiminnalle määritellään korvausluokkien I ja II osalta yksi yhteinen laskennallinen enimmäismäärä. Siitä korvataan ensisijaisesti ehkäisevän työterveyshuollon eli korvausluokan I kustannukset. Sairaanhoidon eli korvausluokan II kustannuksia voidaan korvata enintään 40 prosenttia yhteisestä enimmäismäärästä.

Työterveyshuollon korvausprosentteihin tulee muutos ehkäisevän työterveyshuollon eli korvausluokan I korvausprosenttien osalta.  Jatkossa työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen mallilla ei ole vaikutusta korvausprosenttiin. Ehkäisevän työterveyshuollon korvausprosentti on aina 60 prosenttia.

Lakimuutos tulee voimaan 1.1.2020. Muutosta sovelletaan ensimmäisen kerran työnantajan sellaiseen tilikauteen, josta yli puolet on vuoden 2020 puolella. Yrittäjien ja muiden omaa työtään tekevien työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamiseen muutosta sovelletaan, kun työterveyshuoltopalvelut on annettu 1.1.2021 tai sen jälkeen.

Lue lisää

(7.12.2018)

Alkuun

 

Työterveyshuollon puhelujen korvaamiseen muutos

Vuoden 2019 alusta alkaen korvataan kustannukset, jotka syntyvät, kun työterveyshuollon ammattihenkilö tai asiantuntija antaa potilaalle hoito-ohjeita ja neuvoja puhelimessa, sähköpostissa tai chatissä.

Aikaisemmin on korvattu vain työterveyshuollon ammattihenkilön antamat hoito-ohjeet ja neuvot, kun ne ovat liittyneet edeltävään vastaanottokäyntiin.

Etäpalvelujen ja puhelujen korvaamisessa edellytetään, että työterveyshuollon asiantuntijoiden toiminta perustuu aina työterveyshuollon ammattihenkilöiden toteamaan tarpeeseen.

Lue lisää

(13.11.2018)

Alkuun

 

Kuntoutustuella tai määräaikaisella tapaturmaeläkkeellä oleville yrittäjille työterveyshuollon korvauksia

Vuoden 2018 alusta työterveyshuollon korvauksia voidaan maksaa myös kuntoutustuella tai määräaikaisella tapaturmaeläkkeellä oleville yrittäjille. Työterveyshuollon korvaamisen edellytykset eivät muutoin poikkea aikaisemmasta.

Lue lisää

(29.12.2017)

Alkuun

 

Infotilaisuus yrittäjien työterveyshuollon tilitysmenettelystä yksityisille terveydenhuollon palveluntuottajille 5.9.2017

Työterveyshuollon tilitysmenettely (suorakorvaus) tuli yrittäjien työterveyshuollon korvauksissa mahdolliseksi yksityisille terveydenhuollon palveluntuottajille 1.1.2018 alkaen. Sen käyttöönotto edellyttää, että työterveyshuollon yksityinen palveluntuottaja on solminut Kelan kanssa sopimuksen tilitysmenettelystä.

Koulutusmateriaali 5.9.2017 (pdf)
Videotallenne 5.9.2017 koulutuksesta

 Alkuun

 

Yrittäjien työterveyshuollon lomakkeet 1.1.2018 alkaen

Yrittäjien työterveyshuollon korvauksia haetaan uusilla lomakkeilla, joissa on huomioitu 1.1.2018 voimaan tulevien lakimuutosten aiheuttamat muutokset.

Palveluntuottaja hakee korvauksen yrittäjän puolesta tilitysmenettelyllä. Yrittäjä hakee itse korvauksen, jos tilitysmenettely ei ole käytössä tai jos on kyse yrittäjän matka- tai ensiapuvalmiuskustannuksista.

Lue lisää

Alkuun

 

Yrittäjien työterveyshuollon lakimuutokset 1.1.2018

Työterveyshuollon korvausmenettelyyn tuli kaksi uudistusta 1.1.2018 alkaen.

Työterveyshuollon tilitysmenettely (suorakorvaus) yrittäjien työterveyshuollon korvauksissa tuli mahdolliseksi yksityisille palveluntuottajille.

Maatalousyrittäjän työterveyshuoltoon liittyvän tilakäynnin tai työpaikkaselvityksen kustannuksen valtion osuutena korvataan enintään 40 prosenttia yrittäjäkohtaisesta enimmäismäärästä.

Tasavallan presidentti on 11.11.2016 vahvistanut lait sairausvakuutuslain ja maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta.

Lue lisää

(15.12.2016)

Alkuun

 

Työpaikkaselvitys on korvaamisen edellytys

Työnantaja voi saada työterveyshuollon korvauksia vain, jos työpaikalla on tehty työterveyshuollon perusselvitys.

Työterveyshuollosta aiheutuneet kustannukset korvataan työnantajalle vuoden 2016 lopussa päättyneeltä tilikaudelta vain, jos työpaikalla on tehty työterveyshuollon perusselvitys. Perusselvityksen toteuttaminen on työterveyshuollon ammattihenkilöiden vastuulla olevaa toimintaa. Työnantajan tehtävänä on ollut huolehtia siitä, että työterveyshuollon perusselvitys tehty viimeistään vuoden 2016 aikana.

Yrittäjälle työterveyshuollosta aiheutuneet kustannukset korvataan vuoden 2017 alusta lukien vain, jos työpaikkaselvitys on tehty. Työterveyshuollon kustannukset siis hylätään siihen asti, kunnes työpaikkaselvitys on tehty.

Lue lisää  

(24.2.2017)

Alkuun

 

Irtisanotuilla työntekijöillä on oikeus työterveyshuollon palveluihin

Sairausvakuutuslakia ja työterveyshuoltolakia on muutettu siten, että työnantajalla on tietyin edellytyksin velvollisuus järjestää taloudellisella ja tuotannollisella perusteella irtisanotulle työntekijälle työterveyshuolto 6 kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä. Työterveyshuolto tulee järjestää samantasoisena ja laajuisena kuin työsuhteessa oleville. Työnantajalla on oikeus saada tältä ajalta sairausvakuutuslain mukainen korvaus.

Lait tulivat voimaan 1.1.2017. Muutos on osa kilpailukykysopimuksen muutosturvaa.

Lue lisää

Alkuun

 

Ehkäisevän työterveyshuollon etäpalveluita korvataan 1.1.2017 alkaen

Ehkäisevän työterveyshuollon (KL I) etäpalveluista voidaan maksaa työterveyshuollon korvausta 1.1.2017 alkaen. Poikkeuksena tähän on työpaikkaselvitykseen kuuluva työpaikkakäynti, joka on lähtökohtaisesti tehtävä fyysisenä käyntinä työpaikalla. Etäpalveluna annetuista työterveyshuollon sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon palveluista (KL II) on maksettu työterveyshuollon korvausta 1.3.2016 alkaen.

Lue lisää tiedotteesta
Ehkäisevän työterveyshuollon etäpalveluita korvataan 1.1.2017 alkaen (18.11.2016)

Alkuun

 

Työterveyshuollon sairaanhoidon etäpalvelut korvattaviksi 1.3.2016 alkaen

Etäpalveluna annetuista työterveyshuollon sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon palveluista (KL II) voidaan maksaa työterveyshuollon korvausta 1.3.2016 alkaen.

Ehkäisevän työterveyshuollon (KL I) etäpalveluista ei toistaiseksi makseta korvausta. Kela voi tehdä korvauslinjauksen ehkäisevän työterveyshuollon etäpalvelujen korvaamisesta sen jälkeen, kun sosiaali- ja terveysministeriön työterveyshuoltoneuvottelukunta on määritellyt, mitä etäpalveluiksi hyväksyttävään hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaiseen toimintaan sisältyy. 

Lue lisää tiedotteista:
Työterveyshuollon sairaanhoitona korvataan myös etäpalvelua (4.5.2016)
Työterveyshuollon sairaanhoidon etäpalveluita voidaan korvata 1.3. alkaen (26.2.2016)

Alkuun

 

Enimmäismäärän ylittävät työterveyshuollon sairaanhoitokustannukset

Kaikki työterveyshuollosta aiheutuneet kustannukset ilmoitetaan koko tilikaudelta työterveyshuollon korvaushakemuksessa. Näin suurin osa työnantajista ja työterveyshuollon palveluntuottajista toimiikin.

Joissakin tapauksissa työterveyshuollon enimmäismäärien täytyttyä työterveyshuollon sairaanhoitokäyntien kustannuksia on siirretty sairaanhoitokorvauksen piiriin. Tällaista siirtymistä korvausjärjestelmästä toiseen ei voi tehdä, koska työterveyshuollon korvaukset ja sairausvakuutukseen perustuvat sairaanhoitokorvaukset rahoitetaan eri tavoin, korvausoikeus määräytyy eri tavalla ja korvauskäytäntö on erilainen.

Ohjeistusta on täsmennetty, ja vuodenvaihteen jälkeen ei enää makseta sairaanhoitokorvausta niistä työnantajan työterveyshuollon sairaanhoitokustannuksista, jotka ovat syntyneet työterveyshuollon enimmäismäärän täyttymisen jälkeen.

Lue lisää tiedotteesta (29.10.2015): Muutoksia työnantajan maksamien sairaanhoitokustannusten korvaamiseen

Asiasta on lähetty terveydenhuollon palveluntuottajille kirje 21.10.2015, Sairaanhoitokorvauksiin muutoksia 1.1.2016. Palvelujentuottajille lähetetyt kirjeet löydät Yhteistyökumppanit-sivustolta.

Alkuun

 

Työnantaja – näin haet korvausta verkossa

Työnantaja voi hakea korvausta työterveyshuollon kustannuksista työterveyshuollon asiointipalvelussa. Korvaushakemuksen voi täyttää kokonaan itse tai hyödyntää palveluntuottajan sähköisesti lähettämiä esitietoja.
 
Lisätietoa työnantajalle:

 Lisätietoa työterveyshuollon palveluntuottajalle:

Alkuun

 

Työterveyslääkärin 90 päivän lausunto työntekijän työkyvystä ja työssä jatkamisen mahdollisuuksista

Kesäkuun 2012 alussa voimaan tulleet lakimuutokset edellyttävät työterveyshuollolta ja työnantajalta aktiivista tukea, kun työntekijän työkyvyttömyys alkaa pitkittyä.

Työterveyshuollon on arvioitava työntekijän jäljellä oleva työkyky ja selvitettävä yhdessä työnantajan ja työntekijän kanssa työhönpaluun mahdollisuudet, jos työntekijän sairauspoissaolojaksot pitkittyvät tai toistuvat usein. Arvio on tehtävä viimeistään silloin, kun työntekijälle on maksettu sairauspäivärahaa 90 arkipäivää. Nämä 90 päivää voivat kertyä yhtäjaksoisesta työkyvyttömyydestä tai useista lyhyistä jaksoista.

Lue lisää

Alkuun