Sopimus työterveyshuollon järjestämisestä

Työnantaja ja työterveyshuollon palveluntuottaja tekevät työterveyshuollon järjestämisestä kirjallisen sopimuksen. Sopimus sisältää tiedot työterveyshuollon yleisistä järjestelyistä sekä palvelujen sisällöstä ja laajuudesta. Laajuudella tarkoitetaan, onko lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi sovittu sairaanhoidon järjestämisestä. Sopimus on tarkistettava, jos olosuhteet muuttuvat olennaisesti.

Työnantaja valitsee työterveyshuollon palveluntuottajan, jonka kanssa tekee sopimuksen työterveyshuollon järjestämisestä.

Työnantaja voi järjestää työterveyshuollon

  • hankkimalla tarvitsemansa palvelut kunnalliselta terveyskeskukselta tai liikelaitokselta
  • järjestämällä tarvitsemansa työterveyshuoltopalvelut itse tai yhdessä toisten työnantajien kanssa (työnantajan oma tai työnantajien yhteinen työterveysasema)
  • hankkimalla tarvitsemansa palvelut muulta toimintayksiköltä tai henkilöltä, joka on oikeutettu tuottamaan työterveyshuoltopalveluja (esim. yksityinen lääkärikeskus tai ammattihenkilö).

Kunnallisten terveyskeskusten on järjestettävä työterveyshuollon lakisääteiset palvelut työnantajille kunnan alueella.Yksityisiä työterveyshuollon palveluntuottajia ovat lääkärikeskukset ja yksittäiset ammatinharjoittajat sekä työterveysasemat, joita ylläpitää yksi tai useampi työnantaja yhdessä. Yksityisillä terveydenhuollon palveluntuottajilla tulee olla aluehallintoviraston myöntämä toimilupa työterveyspalvelujen antamista varten. Toimilupaa edellytetään myös yhtiöitetyiltä kunnallisilta työterveyshuollon palveluntuottajilta. Jos palveluntuottaja toimii kahden tai useamman aluehallintoviraston alueella, toimiluvan myöntää Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Jos työnantaja järjestää palvelut omalla työterveysasemalla, palvelujen järjestämisestä tulee olla kirjallinen kuvaus. Kuvaus on tarkistettava, jos olosuhteet muuttuvat olennaisesti.

Valvonta

Työsuojeluhallinto valvoo, että työnantaja järjestää työterveyshuollon työntekijöilleen.

Sosiaali- ja terveysministeriö, Valvira ja aluehallintovirastot valvovat työterveyshuollon palveluntuottajien ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimintaa sekä työterveyshuollon palveluiden sisältöä.

Lue lisää