Upphandling av produkter till moderskapsförpackningen | Om FPA | FPAGå till innehållet

Upphandlingen av produkter till moderskapsförpackningen

Innehållet i moderskapsförpackningen varierar från år till år. De produkter som ingår i förpackningen väljs utifrån ett offentligt anbudsförfarande i enlighet med lagen om offentlig upphandling och koncession. Konkurrensutsättningen genomförs i form av ett öppet upphandlingsförfarande så att alla de företag som vill se sina produkter i moderskapsförpackningen kan delta.

Anbudsförfarandet ordnas årligen på hösten drygt ett år innan förpackningen börjar delas ut. Till exempel inleddes anbudsförfarandet för moderskapsförpackningen för 2025 hösten 2023.

Deltagande i anbudsförfarandet

FPA publicerar en upphandlingsannons i den elektroniska tjänsten HILMA på adressen www.hankintailmoitukset.fi. I annonsen finns en länk till den elektroniska tjänsten Cloudia Supplier Portal, där dokumenten i anslutning till anbudsförfrågan finns. I anbudsförfrågan anges bl.a. vilka produkter som upphandlas för moderskapsförpackningen, vilka urvals- och jämförelsekriterierna är samt vilka krav på lämplighet som ställs på anbudsgivarna.

Företag kan delta i anbudsförfarandet genom att lämna in ett anbud till FPA via Cloudia Supplier Portal. Anbudet ska lämnas inom den tidsfrist som FPA angett. Utöver anbudet ska anbudsgivarna också skicka provexemplar av de produkter som anbudet gäller till FPA:s kontor i Sockenbacka. Produkternas kvalitet bedöms utifrån provexemplaren.

Valet av produkter

Det finns ett moderskapsunderstödsråd. Hit hör representanter för FPA, Institutet för hälsa och välfärd, social- och hälsovårdsministeriet, Säkerhets- och kemikalieverket samt Vanda stads rådgivning. Produkterna som kommit in genom anbudsförfarandet tvättas och testas i praktiken. Rådet gör ett förslag vilka produkter som ska tas med i moderskapsförpackningen.

Kostnaderna för produkterna får uppgå till totalt högst 170 euro (moms 0 %). Till moderskapsförpackningen väljs de produkter som är mest relevanta med tanke på främjandet av moderns och barnets hälsa och välbefinnande.

Produkterna väljs produktvis (positioner) antingen enligt det förmånligaste priset eller enligt totalekonomisk fördelaktighet. Totalekonomisk fördelaktighet betyder att utöver priset beaktas också kvaliteten. Under de senaste åren har FPA fäst särskild vikt vid produkternas kvalitet. Sedan år 2022 i moderskapsförpackningen har kvalitetens andel varit 80 procent och prisets andel 20 procent.

FPA utfärdar ett skriftligt upphandlingsbeslut över valet av produkter, och beslutet skickas för kännedom till alla anbudsgivare.

Leveransen av produkterna

FPA ingår skriftliga upphandlingsavtal med de leverantörer vars produkter har valts till moderskapsförpackningen. FPA har också ett avtal med ett företag som beställer produkterna, packar ner dem och skickar moderskapsförpackningarna till kunderna.

Läs mer

Senast ändrad 14.3.2024