Vad innebär arbetsvillkor? | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Vad innebär arbetsvillkor?

Om du kan få inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd beror på om du uppfyller arbetsvillkoret eller inte.

Regeringen föreslår ändringar i arbetslöshetsförmånerna från FPA

Regeringen föreslår flera ändringar i det arbetsmarknadsstöd och den grunddagpenning som FPA betalar. De föreslagna ändringarna påverkar förmånsbeloppen och förmånsvillkoren. Om riksdagen godkänner ändringarna träder ändringarna i kraft under år 2024.

Läs mer om de planerade ändringarna.

Arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning

Man ansöker om inkomstrelaterad dagpenning hos den egna arbetslöshetskassan. Om du har blivit arbetslös och du har hört till en arbetslöshetskassa, ska du alltid först ta reda på om du kan få inkomstrelaterad dagpenning. FPA kan inte betala dig en arbetslöshetsförmån då du hör till en arbetslöshetskassa och du har rätt till inkomstrelaterad dagpenning som kassan betalar ut.

Läs anvisningen: När kan jag få inkomstrelaterad dagpenning? (tyj.fi)

Så här utreder FPA arbetsvillkoret

Om du ansöker om en arbetslöshetsförmån från FPA och du uppfyller arbetsvillkoret för löntagare eller företagare, har du rätt till grunddagpenning. Om du inte har rätt till grunddagpenning kan du ha rätt till arbetsmarknadsstöd.

Du uppfyller arbetsvillkoret för löntagare om

  • du har varit i lönearbete minst 26 veckor (ca 6 mån.) under de 28 månader (granskningsperioden) som föregick arbetslösheten
  • din arbetstid (i ett eller flera arbeten) har varit minst 18 timmar per vecka
  • din lön har uppgått till minst den nivå som bestäms i kollektivavtalet.

Om inget kollektivavtal finns ska din lön ha varit minst 1 331 euro per månad år 2023 och 1 283 euro per månad från augusti 2022.

Lönen relateras till arbetstiden:

  • Dagslönen måste ha uppgått till minst 61,91 euro. Dagslönen fås genom att dividera minimilönen per månad med det genomsnittliga antalet arbetsdagar (1 331 : 21,5).
  • Timlönen måste ha uppgått till minst 7,74 euro. Timlönen fås genom att dividera minimilönen per dag med det genomsnittliga antalet arbetstimmar per dag (61,91 : 8).

FPA får uppgifter om löneinkomsterna från inkomstregistret. FPA använder sig av uppgifterna vid handläggningen av ansökningar. Vid behov begär man ytterligare uppgifter av dig.

Undantag i fråga om arbetsvillkoret

Inom branscher med avvikande arbetstidsarrangemang (lärare, hemarbetande i anställningsförhållande, idrottare eller konstnärer) kan arbetsvillkoret uppfyllas även om arbetet varar kortare tid. Huruvida arbetsvillkoret uppfylls kan också beräknas utifrån inkomsterna (hemarbetande i anställningsförhållande, idrottare eller konstnärer).

Du måste ha haft lönearbete i 52 veckor om du arbetar i ett företag som du inte äger någon andel i, men där en familjemedlem verkar som företagare. Villkoren i fråga om arbetstid och lön är desamma som för andra löntagare.

Företagares arbetsvillkoret

Som företagare uppfyller du arbetsvillkoret om

  • du har arbetat som företagare i minst 15 månader under de 48 månader som föregick arbetslösheten
  • din arbetsinkomst enligt FöPL, LFöPL eller ArPL uppgår till sammanlagt minst 14 088 euro per år (år 2023) och minst 13 573 euro per år (år 2022).

Företagsverksamhet som fortgått i minst 4 månader beaktas i arbetsvillkoret.

I arbetsvillkoret för företagare beaktas utöver företagsverksamhet också arbete som räknas in i arbetsvillkoret för löntagare som utförts under de föregående 28 månaderna.

Granskningsperiod för arbetsvillkoret

Med granskningsperiod avses den tid inom vilken utfört arbete beaktas då man utreder om arbetsvillkoret uppfylls.

Granskningsperioden för löntagare (28 månader) och för företagare (48 månader) förlängs på grund av bland annat värnplikt, sjukdom, heltidsstudier och vård av barn under 3 år. Granskningsperioden förlängs också om du deltar i sysselsättningsfrämjande service.

Granskningsperioden för arbetsvillkoret kan förlängas med högst 7 år. Längsta möjliga granskningsperiod är alltså 9 år och 4 månader.

Arbetsvillkorets giltighet

Då arbetsvillkoret en gång är uppfyllt, gäller det även om du arbetar mellan arbetslöshetsperioderna. Om du utan godtagbar orsak är borta från arbetsmarknaden längre än 6 månader, har du inte rätt till arbetslöshetsdagpenning förrän du har uppfyllt arbetsvillkoret på nytt.

Lönesubventionerat arbete och arbetsvillkor

Om du har varit i arbete som arbetsgivaren fått lönesubvention för, räknas 75 % av din arbetstid in i arbetsvillkoret. Resten, dvs. 25 % av din arbetstid, förlänger granskningsperioden för arbetsvillkoret.

Läs mer

Senast ändrad 13.10.2023

Vad tycker du om sidan?