Valtakirjamenettely rajaostotilanteessa

Kun yhden lääkevalmisteen kertatoimituksen omavastuu asiakkaalle on suurempi kuin vuosiomavastuu (572 euroa vuonna 2019), apteekki voi hakea tästä ns. rajaostosta lisäkorvausta Kelasta asiakkaan antamalla valtakirjalla. Valtakirja on lomakkeen SV178 (Hakemus, Suomessa syntyneet lääkekustannukset) viimeisellä sivulla.

Valtakirjamenettelyä voidaan käyttää kaikkien sellaisten lääkkeiden toimituksissa (muukin kuin ns. kallis lääke), joissa yhden lääkkeen kertatoimituksen omavastuu on suurempi kuin vuosiomavastuu.

Apteekki kirjaa rajaoston lisätietoihin:

  • asiakkaan maksaman osuuden: vuosiomavastuu + lääkekohtainen omavastuu tai poikkeava lääkekohtainen omavastuu
  • apteekin hakeman osuuden

Kun edellä mainitut tiedot on kirjattu huolellisesti ja oikein rajaoston lisätietoihin, se nopeuttaa apteekin ja/tai asiakkaan hakemuksen käsittelyä Kelassa.

Rajaostoon voidaan hinnoitella vain yhtä lääkevalmistetta.

Kuka voi allekirjoittaa rajaoston valtakirjan

Hakemuslomakkeessa SV178 on kerrottu, että hakemuksen voi allekirjoittaa asiakas (henkilö, jolle lääkkeet on määrätty), hänen huoltajansa, edunvalvojansa, lähiomainen tai muu pääasiallisesti asiakkaasta huolehtiva henkilö.  
 
Valtakirjan antaminen on rajoitetumpaa. Hakemuslomakkeessa mainitusti asiakas itse, hänen huoltajansa tai edunvalvojansa voi allekirjoittaa valtakirjan.  
 
Pääsääntöisesti asiakas itse tai hänen edunvalvojansa allekirjoittaa valtakirjan eli valtuuttaa apteekin saamaan lääkkeiden lisäkorvauksen asiakkaan puolesta.  
 
Asiakkaan terveydentilasta johtuvien kohtuuttomien tilanteiden estämiseksi valtakirjan voi allekirjoittaa lisäkorvauksen rajaostossa myös lähiomainen tai muu vakuutetusta pääasiallisesti huolehtiva henkilö, kuten esimerkiksi puoliso tai kotihoidon työntekijä, asiakkaan puolesta.  

Rajaoston lisäksi samalla asiointikerralla toimitettavat muut lääkkeet

Jos asiakas ostaa samalla asiointikerralla myös muita korvattavia lääkkeitä, apteekki voi antaa niistä lisäkorvauksen suorakorvauksena. Tällöin apteekki hinnoittelee muut lääkkeet toiseen ostokertaan ja kirjaa oston lisätietoihin ’Valtakirja’.

Apteekki lähettää Kelaan ensimmäisenä rajaoston (osto 1), jossa myös asiakkaan alkuomavastuu viimeistään täyttyy. Rajaosto sisältää vain yhtä lääkevalmistetta. Vasta tämän jälkeen apteekki lähettää Kelaan lisäkorvauksen sisältävän suorakorvausoston (osto 2). Tämä osto sisältää muut lääkkeet.

  • Huom! Ennen Kelaan lähettämistä ostoon 2 on haettava päivittyneet suorakorvaustiedot, kuten aina muulloinkin kahden ostokerran välissä. Näin toimien ostot siirtyvät Kelaan oikeassa järjestyksessä ja myös alkuomavastuutieto on oikein.

Lisäksi apteekin tulee huomioida apteekkijärjestelmätoimittajan ohjeet valtakirjamenettelystä.

Apteekit voivat käyttää edellä mainittua poikkeuksellista lisäkorvauksen suorakorvausta ainoastaan rajaoston kanssa samalla asiointikerralla toimitettavissa muissa lääkkeissä. Jo seuraavan lääkeoston yhteydessä asiakkaan oikeus lisäkorvaukseen tarkistetaan suorakorvaustietojen kyselypalvelusta.

Lisätietoja