Tarkista faktat: Näin vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu muuttuu


Mikä muuttuu vuoden 2018 alussa? Miten monta tulkkia lopulta hyväksytään?
Ja miten hankinta toteutettiin? Kokosimme vastaukset tulkkauspalveluun liittyviin
ajankohtaisiin kysymyksiin.

Mikä paranee asiakkaan näkökulmasta?
 

 • Vuodesta 2018 asiakkaat saavat palvelua yhdenvertaisesti riippumatta siitä, mihin asiakasryhmään he kuuluvat.
 • Asiakas voi vaikuttaa siihen, kuka hänelle tulkkaa. Hän voi ehdottaa omalle henkilökohtaiselle tulkkilistalleen tulkkeja. Kun asiakas voi nimetä erikseen tulkin esimerkiksi työelämän tarpeisiin, voidaan paremmin turvata hänelle palvelun käytössä tärkeät pysyvyys, tuttuus ja palveluvarmuus.
 • Palvelun laatu paranee. Kun tulkeille on enemmän työtä tarjolla, he pystyvät ylläpitämään ammattitaitoaan. Asiakkaan saama tulkkaus on tällöin laadukkaampaa.

Tarjoukset ja tulkkien työllistyminen
 

 • Hankinnassa tarjottiin yhteensä 872 tulkkia:
  • 615 viittomakielen tulkkia
  • 207 puhevammaisten tulkkia
  • 50 kirjoitustulkkia.
 • Tarjousten perusteella hyväksyttiin yhteensä 678 tulkkia:
  • 473 viittomakielen tulkkia
  • 165 puhevammaisten tulkkia
  • 40 kirjoitustulkkia.
 • Määrä muuttuu vielä, sillä
  • Kela käynnistää lisähankinnat Itäisellä ja Pohjanmaan hankinta-alueilla
  • palveluntuottajat ovat tarjonneet tulkkeja, joita ei vielä ole rekrytoitu
  • eri yritykset ovat tarjonneet osin samoja tulkkeja eikä kaikkia tarjottuja tulkkeja ole nimetty.
 • Lopullinen määrä on todennäköisesti yli 700 tulkkia.

Miten hankinta toteutettiin?
 

 • Kelan toimintaa ohjaa laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta ja laki julkisista hankinnoista.
 • Kela on varautunut jatkossa ostamaan suuremman tuntimäärän tulkkauspalvelua kuin aiemmin.
 • Tulkkauspalvelun tarve on arvioitu analysoimalla Kelan tilastotietoja vuosilta 2011–2016.
 • Niiden perusteella on laskettu, minkä verran tulkkaustyötä tarvitaan. Arviossa on otettu huomioon tulkkauspalvelun tarpeen kasvu.
 • Kelan tilastojen mukaan asiakkaiden tulkkauspalvelun tarve ei nykyisellä sopimuskaudella ole työllistänyt kaikkia tulkkeja.
 • Vuonna 2016 Kelan tulkkauspalvelussa oli mukana 844 tulkkia. Luku sisältää viittomakielen, puhevammaisten ja kirjoitustulkkauksen.
 • 57 % tulkeista tulkkasi vuoden 2016 aikana korkeintaan 565 tuntia.
 • 78 tulkkia tulkkasi 50 tuntia tai vähemmän.
 • Kelan tavoitteena on valittujen palveluntuottajien listoilla olevien tulkkien työllistyminen. Viime kädessä palvelua käyttävät asiakkaat ratkaisevat sen, miten paljon tulkkeja todella tarvitaan.

Lisää tietoa asiakkaille: