Määrän perusteet muuttuvat 1.1.2020

Jos alat saada vanhempainpäivärahaa 1.1.2020 tai sen jälkeen, vanhempainpäiväraha määräytyy vuositulon perusteella. Voit arvioida vuonna 2020 alkavan vanhempainpäivärahan määrän laskurilla.

Vuositulo

Vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolta, joka edeltää päivärahaoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta.  

Esimerkki

Jos Maijan oikeus äitiysrahaan alkaa 25.5.2020, vuositulo lasketaan huhtikuuta edeltävän 12 kalenterikuukauden ajalta eli 1.4.2019–31.3.2020.

Päivärahan määrä perustuu vuosituloon

Tarkastelujakson ja päivärahan alkamisajankohdan väliin jää 1 kuukausi, jonka aikana saatuja tuloja ei oteta huomioon. Poikkeuksellisesti siirtymävaiheessa tammikuussa 2020 vuositulon tarkastelujakso on vanhempainpäivärahan alkamista välittömästi edeltävät 12 kalenterikuukautta eli 1.1.–31.12.2019.

Vuosituloon huomioidaan

 • palkkatulot
 • vakuutuspalkka
 • YEL- ja MYEL-työtulo
 • tietyt etuudet
 • tietyt ansionmenetyskorvaukset.

Vuositulo voi muodostua yhdestä tai useammasta edellä mainitusta tulosta. Kela saa yleensä tarvitsemansa tiedot tulorekisteristä ja vakuutuslaitoksista, eikä niitä tarvitse ilmoittaa erikseen Kelaan.

Jos sinulla ei ole tuloja tarkastelujakson aikana tai ne ovat hyvin pienet, päivärahasi on vähintään vähimmäismääräinen.

Vanhempainpäivärahasi voi määräytyä myös edellisen vanhempainpäivärahan perusteena olleiden tulojen mukaan, jos uuden lapsen laskettu aika on ennen kuin edellinen lapsi on täyttänyt 3 vuotta. Lue lisää

Saman lapsen perusteella maksettavat vanhempainpäivärahat lasketaan myös jatkossa samojen tulojen mukaan. Tuloja ei siis tarkastella uudelleen siirtyessäsi vanhempainpäivärahakaudelta toiselle, esimerkiksi äitiys- tai isyysrahalta vanhempainrahalle. Lue lisää

Palkkatulot

Vuosituloon lasketaan palkkatulot, jotka on maksettu tarkastelujakson aikana. Kela saa yleensä palkkatiedot tulorekisteristä, eikä niitä tarvitse ilmoittaa erikseen Kelaan.   

Esimerkki

Maijan oikeus äitiysrahaan alkaa 14.4.2020. Tarkastelujakso on 1.3.2019–29.2.2020. Tältä ajalta Maija on saanut palkkaa 2 500 e/kk (brutto) ja lomarahaa 1 125 e (brutto).

Vuosituloon lasketaan 12 kk x 2 500 e + 1125 e = 31 125 e.*

Vanhempainpäivärahan määrä on n. 65 e/arkipäivä.

*) Vuositulosta tehdään vakuutusmaksuvähennys, joka vuonna 2020 on suuruudeltaan 9,58 %.

Vakuutuspalkka

Jos olet työskennellyt tarkastelujaksolla ulkomailla ja työskentelysi ajalle on määritelty vakuutuspalkka, se huomioidaan vuositulossa todellisen maksetun palkan sijaan.  

YEL- ja MYEL-työtulo

Yrittäjien vuosituloon lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujakson YEL- ja MYEL-työtulo. Vuosituloon ei lasketa mukaan palkkatuloa omasta yrityksestä eikä elinkeinotoiminnan ansiotuloa.

Jos YEL- tai MYEL-työtulon määrä on muuttunut tarkastelujakson aikana, huomioidaan keskimääräinen työtulo.

Esimerkki

Liisan oikeus äitiysrahaan alkaa 15.2.2020. Tarkastelujakso on 1.1.–31.12.2019. YEL-työtulon määrä on 20 000 e/vuosi.

Vuosituloon lasketaan YEL-työtulo. 

Vanhempainpäivärahan määrä on n. 46 e/arkipäivä.*

*) Arvio.

Etuuksien perusteella laskettu vuositulo

Vuositulo voidaan laskea myös tiettyjen saamiesi etuuksien perusteella.

Tämä ns. etuusperusteinen tulo on laskennallinen tulo, joka lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolla saamiesi tiettyjen etuuksien keskimääräisestä päiväkohtaisesta määrästä.

Etuusperusteisessa tulossa huomioidaan vain seuraavat etuudet, joiden myöntöaika kohdistuu 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolle:

 • työttömyysetuus
 • vuorottelukorvaus
 • sairauspäiväraha
 • YEL-päiväraha ja Mela-sairauspäiväraha
 • osasairauspäiväraha
 • vanhempainpäiväraha
 • erityishoitoraha
 • luovutuspäiväraha
 • Kelan kuntoutusraha
 • työeläkelakien mukainen kuntoutusraha tai kuntoutuskorotus
 • työeläkelakien mukainen työkyvyttömyyseläke
 • kansaneläkelain mukainen työkyvyttömyyseläke
 • työkyvyttömyyseläkettä täydentävä takuueläke
 • aikuiskoulutustuki
 • kansanedustajan sopeutumiseläke tai sopeutumisraha
 • opintoraha.

Työnantajalle maksettua etuutta ei lasketa vuosituloon, koska olet samalta ajalta saanut vuosituloon huomioitavaa palkkaa.

Esimerkki

Pekan oikeus isyysrahaan alkaa 14.2.2020. Tarkastelujakso on 1.1.–31.12.2019.  Pekka on saanut tältä ajalta ansiosidonnaista päivärahaa 60,00 e/päivä 5 päivänä viikossa.

Keskimääräisen ansiosidonnaisen päivärahan perusteella isyysrahan määrä on n. 52 e/päivä*. Isyysrahaa maksetaan 6 päivältä viikossa.

*) Arvio.

Ansionmenetyskorvaukset

Vuosituloon lasketaan tarkastelujakson ajalle myönnetty korvaus ansionmenetyksestä, kun sen perusteena on

 • työtapaturma
 • ammattitauti
 • liikennevahinko
 • potilasvahinko
 • sotilastapaturma
 • tartuntatautilain mukainen tartuntatauti (tartuntatautipäiväraha).

Korvaukset ansionmenetyksestä huomioidaan sen suuruisina kuin ne on myönnetty.

Korvausta ei yleensä lasketa vuosituloon, jos maksu jatkuu samanaikaisesti myönnettävän Kelan etuuden kanssa. Työnantajalle maksettua korvausta ei lasketa vuosituloon, koska olet samalta ajalta saanut vuosituloon huomioitavaa palkkaa.

Lue lisää