Vanhempainpäivärahan määrä

Kela saa päivärahan määrän laskentaa varten tarvittavat tiedot suoraan Verohallinnosta. Vanhempainpäivärahan määrä perustuu yleensä työntekijän verotuksessa todettuihin työtuloihin, jotka tarkistetaan palkkakertoimella. Esimerkiksi vuonna 2018 alkavan vapaan päiväraha maksetaan siis verovuoden 2016 työtulojen perusteella.

6 kuukauden tulot

Jos työntekijän työtulot ovat olennaisesti nousseet, voi työntekijä tai työnantaja esittää päivärahan perusteeksi selvityksen työntekijän tuloista 6 kuukaudelta välittömästi ennen vanhempainpäivärahakauden alkamista. Jos näiden työtulojen perusteella laskettu työtulo on vähintään 20% suurempi kuin verotuksessa todettu työtulo, Kela myöntää päivärahan 6 kuukauden tulojen pohjalta, ellei päiväraha ole jollakin muulla perusteella suurempi.  Työtulon laskentaa varten tarvitaan lisäksi selvitys työntekijän tulonhankkimiskustannuksista.

Työnantaja voi ilmoittaa ammattiyhdistysjäsenmaksun määrän. Muut mahdolliset tulonhankkimiskustannukset (esim. matkakulut) työntekijä ilmoittaa omalla hakemuksellaan. Työnantajan tulee antaa selvitys tuloista 6 kuukaudelta, jos työntekijä tai Kela sitä pyytää, vaikka päivärahaa ei maksetakaan työnantajalle.

Myös muut mahdolliset määrään vaikuttavat tiedot Kela saa työntekijältä tai Kelan etuustiedoista. Vanhempainpäivärahan määrä voi tietyin edellytyksin perustua myös esim. edeltävän työttömyysetuuden määrään tai edellisen lapsen perusteella maksetun vanhempainpäivärahan perusteena olleeseen työtuloon. Päivärahan määrä voi perustua tietyin edellytyksin myös edeltävän etuuden määrään, jos näin laskettu päivärahan määrä on suurempi kuin muilla perusteilla.

Vanhempainpäivärahan määrän laskuri

Arvioi vanhempainpäivärahojen määrät laskurilla.

Siirry laskuriin

Jos päivärahan määrä on suurempi kuin työnantajan maksama palkka, maksetaan päiväraha palkan ylittävältä osalta työntekijälle itselleen.

Työntekijä voi saada äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan aikana palkkaa usealta työnantajalta. Silloin vanhempainpäiväraha jaetaan näiden työnantajien kesken siinä suhteessa, miten ne ovat palkkaa maksaneet.

Työntekijä voi samanaikaisesti työskennellä työ- tai virkasuhteessa ja lisäksi toimia yrittäjänä. Jos hänellä on yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukainen vakuutus, maksetaan vanhempainpäiväraha osin työntekijälle itselleen ja osin hänelle palkkaa maksavalle työnantajalle. Jos vanhempainvapaan palkkaa maksaa yrittäjän oma yritys, voidaan päivärahaetuus maksaa yritykselle vain, jos yrittäjä on työsuhteessa yritykseen (TYEL-vakuutettu).

Vanhempainpäivärahan jako tehdään voimassa olevan YEL- tai MYEL-työtulon ja palkkatulon suhteessa.

Etukäteen päivärahojen määriä voi arvioida Vanhempainpäivärahojen laskukaavan avulla. Tässä voi käyttää apuna Vanhempainpäivärahan määrän laskuria.

Esimerkki

Äidin laskettu aika on 1.7., joten äitiysrahakausi alkaa viimeistään 26.5.

Työnantaja maksaa äitiysvapaa-ajan palkkaa ajalta 26.5. – 18.8. Työnantajan hakee päivärahaa itselleen ilmoittamalla verkkoasiointipalvelussa palkallisen ajan ja palkan määrän, esimerkkitapauksessa  6000 euroa.

Vanhempainpäiväraha myönnetään verotuksessa todettujen työtulojen määrällä.

Äitiysraha                        26.5. - 30.7.           56 pv       82,50  e/pv 
Äitiysraha                        31.7. - 26.9.           49 pv       64,17  e/pv
Vanhempainraha             27.9. - 3.4.           158 pv       64,17  e/pv  

Päiväraha maksetaan työnantajalle 18.8. asti eli yhteensä 5 646,72 euroa.

Työnantaja voi myöhemmin hakea vuosilomakustannuskorvausta äitiys- ja vanhempainvapaa ajalta lakisääteiseltä vuosiloman ajalta kertyvän vuosiloma-ajanpalkan perusteella. Perhevapaakorvausta voi hakea, kun palkkaa on maksettu yhdeltä kuukaudelta.

Perhevapaakorvausta voi hakea, kun palkkaa on maksettu yhdeltä kuukaudelta.

Jos työntekijällä on useita työnantajia

Päivärahan määrä jaetaan palkkaa maksavien työnantajien kesken palkan määrän suhteessa. Jos toinen työnantaja ilmoittaa palkat sen jälkeen, kun päiväraha on myönnetty ja/tai maksettu ensimmäiselle työnantajalle, päivärahasta annettu päätös on oikaistava.

Työskentely palkallisella vapaalla toiselle työnantajalle

Jos työntekijä työskentelee palkallisen äitiys- tai vanhempainvapaan aikana toiselle työnantajalle, vaikuttaa tämä äitiys- ja vanhempainvapaan palkkaa maksavalle työnantajalle maksettavan päivärahan suuruuteen. Työskentelyn ajalta päiväraha maksetaan vähimmäismääräisenä.

Jos työntekijä saa äitiys- ja vanhempainvapaan palkkaa esim. kahdelta eri työnantajalta, mutta työskentelee toiselle heistä, maksetaan päiväraha työpäiviltä vähimmäismääräisenä sille työnantajalle, joka maksaa äitiys- ja vanhempainvapaan palkkaa ja jolle työntekijä ei työskentele. Toisen työnantajan palkanmaksu perustuu työskentelyyn, joten tällä työnantajalla ei ole oikeutta äitiysrahaan.

 

Lue lisää