Vastuullisuus | Tietoa Kelasta | KelaSiirry sisältöön

Vastuullisuus

Kelan toiminnan kivijalkana olevat arvot ovat ihmistä arvostava, osaava, yhteistyökykyinen ja uudistuva. Arvojen ohella vastuullisuus on osa toimintamme strategiaa.

Yhdenvertaisuuden edistäminen, ympäristön hyvinvoinnin huomioiminen ja kestävän hallinnon toteuttaminen ovat Kelan vastuullisuustyön painopisteitä.

Strategiset vastuullisuuslinjaukset

 1. Asiakkaamme saavat tarpeidensa mukaista palvelua. 
 2. Tuotamme ja hyödynnämme tietoa vastuullisesti. 
 3. Rakennamme vastuullisuudesta uusia mahdollisuuksia ja lisää arvoa. 
 4. Hillitsemme ilmastonmuutosta ja toimimme ympäristön parhaaksi. 
 5. Toimimme työnantajana, työyhteisönä ja kollegoina vastuullisesti. 

Nämä linjaukset kulminoituvat kolmeen eri osa-alueeseen:

Mitä teemme ympäristön hyväksi?

Kelalla on erityinen vastuu huolehtia toimintatapojensa ekologisesta kestävyydestä. Kun toimimme ympäristön kantokyvyn rajoissa, voimme parhaiten edistää ihmisten hyvinvointia pitkällä aikavälillä. 

Siksi on välttämätöntä edistää määrätietoisesti kestäviä toimintatapoja, rakenteita ja arvoja paitsi Kelan omassa toiminnassa myös laajemmin yhteiskunnassa. 

Kehitämme toimintaamme ympäristön hyväksi muun muassa seuraavin keinoin:

 • Seuraamme vuosittain hiilijalanjälkeämme, energian- ja paperinkulutustamme sekä jätemääriämme. 
 • Asetamme tavoitteita, jotka saavuttamalla vähennämme ilmastovaikutustamme.
 • Tehostamme tilankäyttöä ja teemme mahdolliseksi ottaa käyttöön ympäristöystävällisiä työtapoja.
 • Vähennämme paperin kulutusta muuttamalla palvelujamme sähköisiksi.
 • Edistämme ympäristöystävällistä liikkumista tarjoamalla työntekijöillemme polkupyöräedun. Suosimme julkista liikennettä.
 • Kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme kestävämmiksi. Viisi henkilöstömäärältään suurinta toimipistettämme kuuluu WWF Green Office -verkostoon.  
 • Osallistumme aktiivisesti hyvinvointia ja kestävyysmurrosta koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

WWF Green Office -verkosto tukee kelalaisia toimimaan ympäristön parhaaksi. Kela liittyi verkostoon vuonna 2022.

Green Office logo

Miksi sosiaalinen vastuullisuus on tärkeää?

Kelan toiminta vaikuttaa niin yhteiskunnan palveluihin kuin ihmisten hyvinvointiin ja talouteen. Siksi on tärkeää, että Kelan toiminta on sosiaalisesti vastuullista.

Kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme, jotta ne huomioisivat paremmin henkilöstön ja asiakkaiden monimuotoisuuden ja edistäisivät yhdenvertaisuuden toteutumista.

Palvelujemme pitää olla saavutettavia ja ymmärrettäviä kaikille. Isona työnantajana henkilöstömme monimuotoisuuden huomioiminen on olennainen osa vastuullisuuttamme. Viranomaisena velvollisuutemme on turvata ja edistää syrjimättömyyttä.

Miten se toteutuu käytännössä?

Sosiaalinen vastuullisuus on esimerkiksi

 • asiakkaiden ja henkilöstön monimuotoisuuden arvostamista 
 • yhdenvertaisuuden edistämistä
 • toiminnan kehittämistä inklusiivisemmaksi eli esimerkiksi sellaiseksi, että se ottaa jokaisen huomioon omana itsenään.

Monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja inklusiivisuutta vahvistavaan toimintaan liitetään lyhenne DEI, joka muodostuu englanninkielisistä sanoista diversity, equity ja inclusion. Inklusiivisuutta vahvistavan toiminnan tavoitteena on, että kaikki ihmiset tuntevat itsensä osallisiksi asioidessaan ja työskennellessään Kelassa. 

Sosiaalinen vastuullisuus tarkoittaa sitä, että asiakkaamme ja työntekijämme huomioidaan yhdenvertaisesti esimerkiksi rekrytointiprosesseissa, palvelutilanteissa ja viestinnässä riippumatta heidän taustastaan, sukupuolestaan, iästään, etnisyydestään, uskonnostaan, vammaisuudestaan tai seksuaalisesta suuntautumisestaan. 

Näin pyrimme tarjoamaan parempia palveluja, kehittämään asiakaskokemusta sekä vahvistamaan organisaatiokulttuuria, joka ottaa erilaiset ihmiset huomioon.

Verkostot ja yhteistyökumppanit

Kelassa on erilaisia verkostoja, jotka yhdistävät työntekijöitä heille yhteisten tavoitteiden tai taustojen perusteella. 

Kelassa toimivia verkostoja

 • DEI-verkoston tehtävänä on lisätä organisaation ymmärrystä monimuotoisuudesta, yhdenvertaisuuden toteutumisesta ja yhteenkuuluvuutta edistävästä toiminnasta. DEI-verkosto toimii myös kanavana, jonka kautta työntekijät voivat tuoda esiin erilaisia kehitysideoita.
 • Kirnu-verkosto tarjoaa tukea saamenkielisten palvelujen kehittämistyössä. 
 • Sateenkaariverkosto tarjoaa tukea ja vahvistaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuutta työpaikalla. Kela on lisäksi mukana valtionhallinnon toimijoiden yhteisessä sateenkaarityössä. 

Kela haluaa toiminnassaan varmistaa, että erilaiset ihmiset saavat yhdenvertaiset mahdollisuudet toimia. Tätä tukeaksemme olemme mukana erilaisissa tapahtumissa, hankkeissa ja ohjelmissa.  

Romako-hanke

Romako on Diakonia-ammattikorkeakoulun hallinnoima hanke, joka tukee pääkaupunkiseudun aikuisia romaneita muun muassa harjoittelupaikkojen saamisessa. Romakon työnantajapooli on hakupalvelu, josta romanitaustaiset opiskelijat ja valmistuneet voivat etsiä itselleen sopivia työnantajia työ- ja harjoittelupaikkoja varten. Kela on yksi Romakon työnantajapooliin ilmoittautuneista työnantajista. 

Kun Kelaan haetaan uutta osaamista, kerromme aina työpaikkailmoituksessa, millaista kokemusta, koulutusta ja osaamista tehtävässä odotetaan. Valinnoissa painotamme ilmoitettuja valintakriteereitä. Näin tarjoamme kaikille työnhakijoille taustasta riippumatta samanlaiset mahdollisuudet tulla töihin Kelaan. 

Perheystävällisyys

Perheystävällisyys tarkoittaa Kelassa työn ja muun elämän sekä erilaisten sosiaalisten suhteiden tasapainoa ja mahdollisuutta omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen.

Kelassa noudatetaan laajaa perhekäsitystä. Sen mukaan jokaisella on oikeus määritellä oma perheensä ja lukea siihen ne henkilöt, jotka itse kokevat kuuluvansa omaan perheeseen. Määrittelyn on tehnyt perheystävällinen foorumi syksyllä 2023.

Mitä huomioimme hankinnoissamme?

Kela tekee vuosittain hankintoja yhteensä 0,7–1,5 miljardilla eurolla. Hankinnoilla on huomattavia vaikutuksia ympäristöömme ja yhteiskuntaamme. Kelan talouden kestävyys kytkeytyy julkisen talouden suunnitteluun. 

Kehitämme jatkuvasti tapoja, joilla arvioimme ja hallitsemme hankintojemme vaikutuksia. Käymme vastuullisuustavoitteet läpi jo hankinnan suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa ja seuraamme tavoitteiden toteutumista koko hankinnan elinkaaren ajan. WWF:n Green Office -järjestelmä velvoittaa Kelaa ottamaan vastuullisuusasiat huomioon myös toimitiloihin liittyvissä hankinnoissamme.

Vastuullisuuden poimintoja vuonna 2023, 14,4 milj. lähetettyä päätöstä ja kirjettä, paperittomat päätökset 13 %, käytetty sähkö tuotettiin uusiutuvilla lähteillä 100 %, muutos työmatkojen määrässä edellisvuoteen verrattuna, lennot +55, oma auto +27, juna +59, bussi +38, taksi +38. Johtavatehtävissä naisia 50 %, työhönsä tyytymäisiä 80 %, vastuullisuusvartteja henkilöstölle 22 kpl. Sateenkaariverkoston jäsenmäärä vuoden lopussa yli 200. Toimistotilojen keskimääräinen käyttöaste 24 %, tilatehokkuus parani 7 %. Vastuullisuustekoja vuonna 2023, Green Office-tunnus 5 suurimmalle toimipisteelle, Kelan esitteet uusiopaperille, etuuskäsittelyn työjononäkymä puolianonyymiksi, ensimmäinen monimuotoisuuspäivä henkilöstölle.

Viestintä vastuullisuustyön tukena

Säännöllinen viestintä tukee vastuullisuustyötämme ja lisää tietoisuutta erilaisista vastuullisuusteemoista. Kelan henkilökunnalle järjestetään muun muassa viikoittaisia Vastuullisuusvartti-tilaisuuksia. Niiden tavoitteena on auttaa kelalaisia tunnistamaan jokapäiväisiä tilanteita, joissa voi tehdä vastuullisia valintoja.

Seuraamme vastuullisuustyötämme lukuisilla indikaattoreilla. Niiden avulla seuraamme toimiemme vaikutuksia mutta tunnistamme myös kehitystarpeita. Pyrimme vahvistamaan vastuullisuustyön vaikuttavuutta tekemällä yhteistyötä eri yhteiskunnallisten organisaatioiden kanssa.

Kerromme vastuullisuustyöstämme tarkemmin vuosittaisessa raportissa.

Lisätietoja: johdon.tukiyksikko@kela.fi

Lue lisää

Ikoni, joka kuvaa luottamusta.

Vastuullisuus pohjautuu strategiaan

Kelan strategiset vastuullisuuslinjaukset kiteytyvät neljään teemaan, joita ovat monimuotoisuus, digitaalinen luottamus, yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ilmastonmuutos.

Vastuullisuuslinjaukset (pdf)
Ikoni, joka kuvaa sopimusta.

Vuosittainen raportti osoittaa työn tulokset

Kelan viimeisin vastuullisuusraportti kokoaa yhteen vuoden 2023 vastuullisuustyön tulokset.

Vastuullisuusraportti 2023 (pdf)
Sivu päivitetty 27.5.2024